Kabinet-Rutte III (2017 - ) - EU monitor

EU monitor
Tuesday, October 20, 2020
calendar

Kabinet-Rutte III (2017 - )

Source: Parlement.com.
kabinet-Rutte III
Bron: Valerie Kuypers

Dit kabinet van VVD i, D66 i, CDA i en ChristenUnie i kwam na de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog tot stand. Zeven maanden na de verkiezingen van 15 maart 2017 i stond er een opvolger van het kabinet-Rutte II i op het bordes. Voor premier Mark Rutte i is dit de derde keer dat hij een kabinet leidt.

De voornaamste doelstellingen van dit kabinet zijn de verbetering van de positie van middeninkomens, het halen van klimaatdoelstellingen, investeren in veiligheid en onderwijs en het herstel van vertrouwen van burgers.

Het kabinet trad op 26 oktober 2017 aan.

1.

Formatie, regeerakkoord en regeringsverklaring

Formatie

De formatie 2017 stond aanvankelijk in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks i. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink i dat een geschil over het migratiebeleid definitief een onoverkomelijk probleem opleverde. Nadat er geen mogelijkheden bleken tot de formatie van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks of een combinatie met PVV i, SP i of PvdA i werd na ongeveer 100 dagen formeren de weg geopend naar onderhandelingen over een formatie van het 'motorblok' (VVD, D66 en CDA) met de ChristenUnie onder leiding van informateur Gerrit Zalm i.

Regeerakkoord en regeringsverklaring

Op 10 oktober 2017 sloten de onderhandelende partijen het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Op 1 november 2017 legde premier Rutte de regeringsverklaring af.

2.

Samenstelling kabinet

Minister-President
Drs. M. Rutte (vvd)

Viceminister-president
Drs. K.H. Ollongren (d66) (26 oktober 2017 - 1 november 2019)
H.M. de Jonge (cda)
Drs. C.J. Schouten (christenunie)
Drs. W. Koolmees (d66) (1 november 2019 - 14 mei 2020)
Drs. K.H. Ollongren (d66) (vanaf 14 mei 2020)

Algemene Zaken
minister: Drs. M. Rutte (vvd)

Buitenlandse Zaken
minister: Drs. H. Zijlstra (vvd) (26 oktober 2017 - 13 februari 2018)
minister a.i.: S.A.M. Kaag (d66) (13 februari 2018 - 7 maart 2018)
minister: Drs. S.A. Blok (vvd) (vanaf 7 maart 2018)

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
minister: S.A.M. Kaag (d66)

Justitie en Veiligheid
minister: Mr. F.B.J. Grapperhaus (cda)
staatssecretaris: M.G.J. Harbers (vvd) (26 oktober 2017 - 21 mei 2019)
staatssecretaris: Mr. A. Broekers-Knol (vvd) (vanaf 11 juni 2019)

minister voor Rechtsbescherming
minister: Drs. S. Dekker (vvd)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: Drs. K.H. Ollongren (d66) (26 oktober 2017 - 1 november 2019)
minister: Drs. R.W. Knops (cda) (1 november 2019 - 14 april 2020)
minister: Drs. K.H. Ollongren (d66) (vanaf 14 april 2020)
staatssecretaris: Drs. R.W. Knops (cda) (26 oktober 2017 - 1 november 2019)
staatssecretaris: Drs. R.W. Knops (cda) (vanaf 14 april 2020)

minister voor de AIVD
minister: Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (cda) (1 november 2019 - 14 april 2020)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
minister: Mr.Drs. I.K. van Engelshoven (d66)

minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media
minister: Drs. A. Slob (christenunie)

Financiën
minister: Mr. W.B. Hoekstra (cda)
staatssecretaris: Drs. M. Snel (d66) (26 oktober 2017 - 18 december 2019)
staatssecretaris: Drs. A.C. van Huffelen (d66) (vanaf 29 januari 2020)
staatssecretaris: Dr. J.A. Vijlbrief (d66) (vanaf 29 januari 2020)

Defensie
minister: Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (cda)
staatssecretaris: Drs. B. Visser (vvd)

Infrastructuur en Waterstaat
minister: Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (vvd)
staatssecretaris: Drs. S. van Veldhoven-van der Meer (d66) (26 oktober 2017 - 1 november 2019)
staatssecretaris: Drs. S. van Veldhoven-van der Meer (d66) (vanaf 14 april 2020)

minister voor Milieu en Wonen
minister: Drs. S. van Veldhoven-van der Meer (d66) (1 november 2019 - 14 april 2020)

Economische Zaken en Klimaat
minister: Ir. E.D. Wiebes (vvd)
staatssecretaris: Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (cda)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
minister: Drs. C.J. Schouten (christenunie)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Drs. W. Koolmees (d66)
staatssecretaris: Drs. T. van Ark (vvd) (26 oktober 2017 - 9 juli 2020)
staatssecretaris: B. van 't Wout (vvd) (vanaf 9 juli 2020)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: H.M. de Jonge (cda)
staatssecretaris: Drs. P. Blokhuis (christenunie)

minister voor Medische Zorg
minister: Mr.Drs. B.J. Bruins (vvd) (26 oktober 2017 - 19 maart 2020)
minister: Drs. M.J. van Rijn (pvda) (23 maart 2020 - 9 juli 2020)
minister: Drs. T. van Ark (vvd) (vanaf 9 juli 2020)

niet belast met een departement
minister: Drs. K.H. Ollongren (d66) (1 november 2019 - 14 april 2020)

3.

Wijziging in de samenstelling van het kabinet

 • Zijlstra werd opgevolgd door Blok als minister van Buitenlandse Zaken

  Op 13 februari 2018 trad minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra af, omdat zijn positie was aangetast door de onthulling dat hij in 2016 had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Poetin. Op 7 maart werd oud-minister Stef Blok zijn opvolger.

 • Harbers afgetreden als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Op 21 mei 2019 maakte staatssecretaris Mark Harbers in een Tweede Kamerdebat over de misdaadrapportage Vreemdelingenketen zijn aftreden bekend. Zijn ministerie had gegevens over zware misdrijven in de rapportage onder 'overige' gecategoriseerd, waardoor die cijfers leken te zijn verhuld. 11 juni volgde oud-Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol hem op.

 • Ollongren treedt tijdelijk terug als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Op 1 november 2019 trad Kajsa Ollongren vanwege ziekte terug als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zij terugkeerde, had dit gevolgen op verschillende plaatsen in het kabinet. Raymond Knops werd (tijdelijk) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wouter Koolmees nam de taak van vicepremier over. Stientje van Veldhoven-Van der Meer werd minister voor Milieu en Wonen en Ank Bijleveld kreeg de nieuwe post van minister voor de AIVD. Op 14 april 2020 werd situatie van voor 1 november 2019 hersteld, met dien verstande dat Koolmees nog tot 14 mei 2020 vicepremier bleef.

 • Snel afgetreden als staatssecretaris van Financiën

  Na eerder een motie van wantrouwen 'overleefd' te hebben, trad op 18 december 2019 staatssecretaris Menno Snel af vanwege de afhandeling van de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Doorgeschoten antifraudebeleid door de Belastingdienst had vele honderden gezinnen in financiële problemen gebracht. Er was zowel kritiek op de informatievoorziening aan de Kamer als over de aanpak van de problemen. Doorslaggevend was de wijze waarop inzage van dossiers aan gedupeerden was uitgevoerd.

  Op 29 januari 2020 werden Alexandra van Huffelen i en Hans Vijlbrief i tot nieuwe staatssecretarissen van Financiën benoemd.

 • Bruins neemt ontslag

  Op 19 maart 2020 nam minister Bruno Bruins ontslag vanwege gezondheidsproblemen. Op 23 maart 2020 werd PvdA'er Martin van Rijn voor drie maanden benoemd tot minister voor Medische Zorg. Hij werd opgevolgd door Tamara van Ark (VVD) op 9 juli 2020.

4.

Zetelverdeling in parlement en kabinet

De vier regeringspartijen kunnen samen slechts rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

 
 

VVD

CDA

D66

Christen­Unie

Totaal

Kabinet: Ministers / (Staatssecretarissen)

6/(3)

4/(2)

4/(2)

2/(1)

16/(8)

Tweede Kamer op 26 oktober 2017

33*

19

19

5

76 (50,6%)

Eerste Kamer tot 11 juni 2019

13

12

10

3

38 (50,6%)

Eerste Kamer vanaf 11 juni 2019

12

9

7

4

32 (42,6)

 • Het lid Van Haga maakt sinds 24 september 2019 geen deel meer uit van de VVD-fractie, maar acht zich gebonden aan het regeerakkoord

5.

Wetgeving

Het kabinet bracht tot nog toe wetten tot stand op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten en forensische zorg.

6.

Bijzonderheden

Protocol afhandeling gaswinningsschade

Op 31 januari 2018 werd overeenstemming bereikt met provinciale en gemeentelijke bestuurders uit Groningen over een protocol voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Er komt een tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die onfhankelijk van NAM en overheid besluit over oorzaak van schades en de schadevergoeding.

Stopzetting gaswinning

Minister Wiebes kondigde op 28 maart 2018 aan dat de gaswinning in Groningen in hoog tempo zou worden afgebouwd. Uiterlijk in 2030 zou de gaskraan dicht worden gedraaid en een einde komen aan gaswinning. In september 2019 werd dat einde vervroegd naar 2022.

MH17

Naar aanleiding van bevindingen van het gezamenlijk onderzoeksteam (JIT) werd in mei 2018 mede door Australië Rusland aansprakelijk gesteld voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Voor de landen stond vast dat Rusland verantwoordelijk was door de inzet van een BUK-afweerinstallatie.

Kinderpardon

Vanwege bezwaren bij CDA, D66 en ChristenUnie tegen het toepassen van het kinderpardon, werd in januari 2019 tot aanpassing hiervan besloten.

 • het kinderpardon wordt afgeschaft voor nieuwe gevallen
 • de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon voor asiel verdwijnt
 • de IND krijgt extra geld om asielprocedures te versnellen
 • Nederland vangt jaarlijks geen 750 maar 500 kwetsbare vluchtelingen op

Pensioenakkoord

In juni 2019 sloot het kabinet met sociale partners een voorlopig akkoord over aanpassing van het pensioenstelsel. Belangrijkste punten zijn: bevriezing van de AOW-leeftijd en langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst. flexibeler pensioenen voor mensen met zware beroepen en nieuwe spelregels voor pensioenfondsen waardoor dreigende kortingen van de baan zijn. Voor zzp'ers komt geen verplicht pensioen, maar komen er wel fiscale regeling om het aantrekkelijker te maken om een pensioen op te bouwen. Sociale partners bereikten in juni 2020 een akkoord over verdere uitwerking.

Klimaatakkoord

In juni 2019 presenteerde het kabinet plannen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Bij de voorbereiding van de plannen waren meer dan 100 partijen betrokken. Belangrijke voorgestelde maatregelen zijn: geleidelijke verhoging van de belasting op gas, grotere bijdragen van bedrijven aan duurzame energie, invoering van een CO2-belasting vanaf 2021, stimulering van elektrisch autorijden en verduurzaming van de veestapel.

Aanpak stikstof/Pfas

Door uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moesten diverse projecten worden stopgezet. Het gaat onder meer om projecten in bouw, veehouderij en infrastructuur. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verhindert activiteiten die tot extra stikstofuitstoot leiden. In oktober 2019 kwam het kabinet met een pakket maatregelen. Daarbij werd gekozen voor gebiedsgerichte aanpak. Boeren die willen stoppen krijgen steun en er wordt geïnvesteerd in natuurherstel. Er komen extra financiële middelen.

De aanwezigheid van de giftige stof Pfas in de bodem zorgde eveneens voor het stopzetten van bouwprojecten.

In november 2019 kwam het kabinet met noodmaatregelen om (voortzetting) van bouwprojecten mogelijk te maken. Zo ging de maximumsnelheid overdag naar 100 km p/u.

In september 2020 presenteerden de ministers Hoekstra en Wiebes een Nationaal Groeifonds waaruit investeringen kunnen worden gedaan die bijdragen aan de economische groei en aan het behalen van klimaatdoelen.

Coronacrisis

Vanaf maart 2020 werden een reeks maatregelen genomen en van burgers gevraagd om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en beheersbaar te houden. Op 15 maart besloot het kabinet tot sluiting voor drie weken van alle scholen en de horeca. Eerder waren bijeenkomsten (zoals concerten) met 100 mensen al afgeraden. De maatregelen werden de later verlengd; het afgelasten van evenementen zelfs tot 1 september. Wel gingen vanaf mei de basisscholen en kinderopvang weer deels open. Ook beperkingen voor het voortgezet onderwijs verdwenen. Per 1 juni werden maatregelen versoepeld in onder meer horeca en cultuur. Daarna volgden andere sectoren en werden reisbeperkingen verminderd.

Er werden verder maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te ondersteunen. In mei volgde een tweede steunpakket voor het bedrijfsleven. Ook andere sectoren (zoals de cultuur) kregen financiële steun. In april werd besloten tussen de 2 en 4 miljard euro aan steun te verlenen aan Air France/KLM. In juni werd daarover een akkoord bereikt met de luchtvaartmaatschappij.

In oktober 2020 besloot het kabinet tot een gedeeltelijke 'lockdown' waarbij onder meer café's en restaurants werden gesloten, sportwedstrijden werden beperkt en het dragen van een mondkapje in openbare binnenruimtes nagenoeg werd voorgeschreven. Dit was noodzakelijk vanwege een snelle stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

7.

Troonrede

Onder verantwoordelijkheid van het kabinet-Rutte III werden drie troonredes uitgesproken.

 

Meer over