Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

foto Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Ank Bijleveld (1962) was van 26 oktober 2017 tot en met 17 september 2021 minister van Defensie in het kabinet-Rutte III i. Van 1 november 2019 tot 14 april 2020 was zij tevens minister voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Mevrouw Bijleveld was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende IV i. Zij was Tweede Kamerlid voor het CDA in de periode 1989-2001 en in 2010. Zij was enige jaren vicefractievoorzitter en in 2010 betrokken bij de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie. Eerder werkte mevrouw Bijleveld bij de gemeente Hengelo (Ov.), was zij raadslid in Enschede en was zij actief bij het dekenaat van Enschede. Van 1 januari 2001 tot 22 februari 2007 was zij burgemeester van Hof van Twente en van 1 januari 2011 tot 26 oktober 2017 commissaris van de Koning(in) in Overijssel. Op 17 januari 2022 werd zij waarnemend burgemeester van Almere en bleef dat tot 1 maart 2023.

CDA
in de periode 1989-2021: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Anna Theodora Bernardina (Ank)

Place and date of birth
IJsselmuiden, 17 March 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Bureau beleidsplanning, gemeente Hengelo (Ov.), from 1986 until March 1989
 • lid gemeenteraad van Enschede, from 29 April 1986 until 16 November 1989
 • projectleider pilot-project kantoorautomatisering, gemeente Hengelo (Ov.), from March 1989 until November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1989 until 16 January 2001
 • burgemeester van Hof van Twente, from 1 January 2001 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met onder andere Koninkrijksrelaties, financiën en wetgeving lagere overheden, rampenbestrijding, vermindering lastendruk en organisatie rijksoverheid), from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 1 January 2011
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Overijssel, from 1 January 2011 until 26 October 2017
 • minister van Defensie, from 26 October 2017 until 17 September 2021
 • minister zonder portefeuille, minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, from 1 November 2019 until 14 April 2020
 • waarnemend burgemeester van Almere, from 17 January 2022 until 1 March 2023
 • voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden, from 1 March 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met a. het beleid en beheer met betrekking tot de financiële verhoudingen met medeoverheden (Financiële Verhoudingswet, Gemeentefonds en Provinciefonds) en de coördinatie van (algemene en specifieke) uitkeringen aan medeoverheden; b. beleid en de wetgeving aangaande de inrichting en werking van provincies en gemeenten (Gemeentewet, Provinciewet), inclusief veiligheidsregio's, brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; c. beleid ten aanzien van elektronische publieke dienstverlening en de vermindering van administratieve lasten voor burgers; d. beleid ten aanzien van overheidsinformatie en archiefselectie, en van basisadministraties persoonsgegevens en Nederlandse reisdocumenten; e. openbaarheid van bestuur; f. Algemene bestuursdienst en organisatie bedrijfsvoering Rijk; g. ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse beleid inzake de samenwerkingsrelatie van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba en de coördinatie van de Nederlandse personele, materiële en financiële inzet daarbij (De staatssecretaris van BZK is belast met het transitieproces van de bestuurlijke herinrichting van de Nederlandse Antillen in het algemeen en namens het land Nederland met de omvorming van de drie kleine eilanden tot openbaar lichaam in het bijzonder, De minister van Justitie is namens de rijksministerraad opdrachtgever voor de aanpassing van het Statuut, en van de organieke wetten ter uitvoering daarvan met betrekking tot de rechtspleging en de rechtshandhaving en voor eventuele aanpassing van de overkoepelende bestuursstructuur; h. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Twente Board, from 1 September 2023

Previous (2/36)
 • voorzitter BKB (Bestuurlijk Ketenberaad), from July 2016 until October 2017
 • 'verkenner' en informateur coalitieonderhandelingen provincie Gelderland, from April 2023 until June 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld, until February 2007

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid in de periode 1989-2001 vooral bezig met sociale zaken, gezinsaangelegenheden en Antilliaanse zaken
 • Diende in 1998 een initiatiefwetsvoorstel in om werknemers meer mogelijkheden te geven arbeid en zorg te combineren. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.009)
 • Was in 2010 woordvoerster media en cultuur.

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Kwam in 2009 samen met minister Van der Laan met een Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Rijk, provincies en gemeenten gaan de ongewenste gevolgen van bevolkingskrimp in sommige delen van het land aanpakken. Kern daarbij is dat krimpgemeenten met het vaststellen van regionale actieplannen onderlinge solidariteit tonen en verstandig inspelen op bevolkings- en huishoudensdaling. Het Rijk ondersteunt op woongebied de verbeteringen van de leefbaarheid met 31 miljoen euro en regelt ook op nationaal niveau solidariteit tussen groei- en krimpgebieden. Bij wijze van experiment krijgt een aantal gemeenten tijdelijk een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Bovendien wordt vanaf 2015 bij de verdeling van het geld voor stedelijke vernieuwing ook rekening gehouden met de economische slagkracht van gemeenten. (31.757)
 • Bracht in 2018 samen met staatssecretaris Visser de Defensienota 2018 uit. Het kabinet investeert oplopend tot 1,5 miljard euro extra per jaar in Defensie. De nota schetst een samenhangend beeld van de investeringen die moeten bijdragen aan een moderne krijgsmacht die beter is uitgerust om huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Er wordt intensiever samengewerkt met partners voortzetting van bilaterale en Europese samenwerking op het gebied van aankoop van materieel, opleidingen en trainingen, alsmede gezamenlijk gebruik en onderhoud van bestaand militair materieel. De nota is een stap om te voldoen aan de NAVO-afspraken ten aanzien van capaciteitsdoelstellingen voor Nederland. (34.919)
 • Verdedigde in 2020 met succes een aanvullende Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen IS. Het ging daarbij om bewaking van de in Jordanië gestatineerde F-16's.

Legislative activities as minister (3/17)
 • Bracht in 2010 diverse wetten tot stand in verband met opheffing per 10 oktober 2010 van de Nederlandse Antillen en tot verandering van de staatkundige positie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten worden landen binnen het Koninkrijk. De wijziging van de staatkundige positie gaat gepaard met schuldsanering en strikter financieel toezicht vanuit Nederland. (32.213)
 • Bracht als minister van Defensie een wet (Stb. 160) tot wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst tot stand over het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door minister Hennis en minister-president Rutte. (34.764)
 • Bracht in 2020 de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (Stb. 175) tot stand. Hiermee wordt een meerjarig integraal beheer van de defensiematerieelbegroting bevorderd met middelen voor investeringen in en instandhouding van het materieel, de ICT-middelen en de infrastructuur van Defensie (35.280)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • In 2019 verwierp de Tweede Kamer een door Isabelle Diks (GL) en zeven anderen ingediende motie van wantrouwen vanwege de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer over aanvallen door de Nederlandse luchtmacht in Irak in 2015. Bij een bombardement op een bommenfabriek in Hawija in de strijd tegen Islamitische Staat vielen zeventig burgerdoden. Haar voorganger verzweeg in 2015 de burgerdoden en een deel van de Kamer verweet Bijleveld dat beeld niet adequaat te hebben rechtgezet. Zelf stelde zij pas zeer recent van het onjuist informeren van de Kamer door haar voorganger op de hoogte te zijn geweest.
 • In mei 2020 verwierp de Tweede Kamer een door Sadet Karabulut (SP) en zeven anderen ingediende motie van wantrouwen, nadat door journalisten nieuwe informatie naar buiten was gebracht over de risico's voor burgers van het bombardement in Hawija, terwijl zijzelf die informatie niet had doorgegeven. De regering van de VS had geweigerd haar de gegevens te verstrekken.
 • Trad op 17 september 2021, een dag later dan minister van Buitenlandse Zaken Kaag, af als minister van Defensie, nadat de Tweede Kamer een motie aannam waarin het verloop van evacuaties uit Afghanistan na overname van het bewind door de Taliban werd afgekeurd. Als reden gaf zij op dat haar aanblijven tot discussie had geleid.

Private life (3/4)
 • Haar zus Bea was gedeputeerde in Gelderland
 • Haar echtgenoot is CDA-raadslid in Hof van Twente
 • Haar ouders kwamen oorspronkelijk uit Gendt

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • Klaas Salverda, "Kordaat en bescheiden. Portret Ank Bijleveld", VNG Magazine, 23 maart 2007
 • Rik Winkel, "Meer van de knikkers dan van het spel", Het Financieele Dagblad, 3 september 2010
 • Noël van Bemmel, "Geduldig bestuurder die geen uitglijders maakt", De Volkskrant, 30 september 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Emilie van Outeren, "'Warme persoonlijkheid' die veel voor elkaar krijgt", NRC Handelsblad, 19 oktober 2017
 • Jannetje Koelewijn en Petra de Koning, "'Mijn wereldbeeld is er niet vrolijker op geworden'", NRC Handelsblad, 27 juli 2021

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.