Drs. M.J. (Martin) van Rijn

foto Drs. M.J. (Martin) van Rijn
bron: ministerie van VWS
Source: Parlement.com.

Martin van Rijn (1956) was van 23 maart tot 9 juli 2020 tijdelijk minister voor Medische Zorg in het kabinet-Rutte III i. Hij doorliep een ambtelijke loopbaan, eerst bij het ministerie van VROM i en daarna bij Binnenlandse Zaken en VWS, waar hij directeur-generaal Gezondheidszorg was. Had toen een groot aandeel in totstandkoming van de Zorgverzekeringswet. Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II i voerde hij - samen met minister Schippers i - grote hervormingen door in de zorg, die gepaard gingen met bezuinigingen en decentralisatie. Bracht in dat kader nieuwe wetgeving tot stand, zoals de Wet langdurige zorg en een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Kwam in politiek zwaar weer vanwege de chaos bij de toekenning van persoonsgebonden budgetten. Sinds 1 september 2020 is hij voorzitter van AEDES, de koepel van woningcorporaties.

PvdA
in de periode 2012-2020: staatssecretaris, minister

1.

First names

Maarten Johannes (Martin)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 7 February 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met de AWBZ, WMO en mantelzorg, zorgbeleid, jeugdbeleid, gezondheidsbevordering en oorlogsgetroffenen), from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep, from 15 November 2017
 • tijdelijk minister voor Medische Zorg, from 23 March 2020 until 9 July 2020 (minister zonder portefeuille)
 • Voorzitter Aedes, Nederlandse koepel van woningcorporaties, from 1 September 2020

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris verantwoordelijk voor 1. Wet langdurige zorg (Wlz); 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 3. Jeugdwet- en beleid; 4. Geweld in afhankelijkheidsrelaties (kinder- en ouderenmishandeling, huiselijk geweld); 5. arbeidsmarkt langdurige zorg en jeugdhulp; 6. leefstijl en gezondheidsbevordering (rook- en alcoholbeleid, drugs, etc.); 7. wijkverpleegkundige zorg; 8. dementievriendelijke samenleving; 9. Persoonsgebonden budget; 10. Oorlogsgetroffenen; 11. mantelzorg en vrijwilligerswerk en 12. Maatschappelijke opvang
 • Was als minister verantwoordelijk voor 1. Curatieve Zorg; 2 . Patiënten en Cliëntenrechten; 3. Organisatie van de gezondheidszorg; 4. experiment legale wietteelt; 5. geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische technologie; 6. zorgverzekeringen; 7. macro-economische vraagstukken; 8. infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie; 9. voedsel- en productveiligheid; 10. regeldruk; 11. gezondheidsbescherming; 12. drugs (cannabis); 13. arbeidsmarktbeleid en opleidingen; 14. E-health/ ICT in de zorg; 15. orgaan -en bloeddonatie; 16. sport

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Bestuur stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Autoriteit Financiële Markten, from 24 May 2019

Previous (2/13)
 • lid Raad van Advies Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
 • voorzitter bestuur Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken, from 1 June 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Bracht in november 2013 een beleidsbrief uit over het persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf 2014 wordt een systeem van trekkingsrechten ingevoerd. Hierbij krijgt de budgethouder wel zeggenschap over zijn budget, maar het geld wordt niet contant op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank voert de betalingen uit namens budgethouders die of op basis van de AWBZ een pgb hebben gekregen of – per 2015 – via de gemeenten een pgb zullen gaan ontvangen. Doordat het geld niet meer contant op de rekening komt van de budgethouder, is het pgb minder aantrekkelijk voor fraudeurs. (30.597)
 • Presenteerde in 2015 een Plan van Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voor op staan. Verder moet de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener worden verbeterd.

Legislative activities as minister (2/8)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 178) tot stand, ter implementatie van de EG-Tabaksproductenrichtlijn. Het betreft onder meer uitbreiding van de werkingssfeer tot elektronische sigaretten en navulverpakkingen, etikettering en verpakking ingrediënten, nieuwe tabaksproducten en grensoverschrijdende verkoop op afstand. De titel Tabakswet wordt gewijzigd in Tabaks- en rookwarenwet. (34.234)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 182) tot stand tot goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en een wet tot uitvoering van dat verdrag (Stb. 215). Het verdrag bevat de verplichting voor staten alle maatregelen te nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht, zodat gehandicapten niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. (33.990, 33.992)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Op 26 maart 2015 verwierp de Tweede Kamer een motie-Leijten over het opzeggen van het vertrouwen vanwege de voortdurende problemen bij de betalingen uit het pgb-trekkingsrecht. Voor de moties stemden SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren.
 • Op 4 juni 2015 verwierp de Tweede Kamer een motie-Leijten c.s. over het opzeggen van het vertrouwen vanwege het niet tijdig en volledig informeren over de voortgang en uitvoeringsproblemen van het pgb-trekkingsrecht. Voor de moties stemden SP, CDA, PVV, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Groep-Bontes/Van Klaveren.

Private life
 • Was aan het einde van zijn studie student-assistent van prof. Rutten, die toen tevens secretaris-generaal van Economische Zaken was
 • Zijn vader was timmerman, eerst in de scheepsbouw (Wilton-Fijenoord), later in de volkshuisvesting

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.