Drs. E.I. (Edith) Schippers

foto Drs. E.I. (Edith) Schippers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Edith Schippers (1964) is sinds 13 juni 2023 voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I i en kabinet-Rutte II i en daarvoor van 2003 tot 2010 Tweede Kamerlid voor de VVD. Als Kamerlid hield zij zich bezig met zorg. In 2006 werd zij vicefractievoorzitter. Mevrouw Schippers was voor zij in de politiek ging onder meer werkzaam bij VNO-NCW. Na haar ministerschap werd zij voorzitter van de raden van bestuur van DSM Nederland en DSM Europa. Dat bleef zij tot mei 2023.

VVD
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

1.

Personal data

Surnames
Edith Ingeborg (Edith)

Place and date of birth
Utrecht, 25 August 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1991

3.

Main functions and occupations

 • secretaris ruimtelijke ordening, VNO-NCW, from 2001 until 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 14 October 2010
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 14 October 2010 until 26 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 5 November 2012
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Koninklijke DSM Nederland, from 1 February 2019 until 1 January 2022
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Koninklijke DSM Europa, from January 2022 until 1 May 2023
 • verantwoordelijk voor integratie en optimalisatie van alle vastgoedactiviteiten van DSM-Firmenich, N.V. Koninklijke DSM Europa, from 1 May 2023
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 2023
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 June 2023

cabinet formation
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 16 March 2017 until 28 March 2017
 • informateur, from 28 March 2017 until 16 May 2017 (onderhandelingen over vorming van kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks)
 • informateur, from 17 May 2017 until 29 May 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/5)
 • voorzitter bestuur Pensioenfonds PDN, until 2023
 • voorzitter bestuur Foodvalley DSM, from 1 May 2020 until September 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek financieel stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 June 2009 until October 2010
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 2023

Honorary positions
 • ambassadeur Hulphond Nederland, from 1 August 2020
 • lid Comité van Aanbeveling Museum van Marken, from 1 May 2022

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in 2004 woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag
 • Bracht in 2008 samen met haar fractiegenote Anouchka van Miltenburg een fractienota ('Dichtbij Betere Zorg') uit over de Nederlandse gezondheidszorg in de komende tien jaar.

Policy-making activities as minister (3/11)
 • Presenteerde in 2015 een alternatief pakket van maatregelen om zowel te komen tot kwaliteitsverbetering als besparing op de zorgkosten. Onder andere wordt de mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting te geven op het eigen risico wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, gestimuleerd. Verder wordt de compensatie voor verzekeraars zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten. Verzekeraars moeten zorg gaan inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen.
 • Bracht in 2016 samen met minister Van der Steur een brief uit met de kabinetsreactie op het rapport 'Voltooid Leven' van de commissie-Schnabel. Kondigde daarin het voornemen aan om tot aanpassing van de Euthanasiewet te komen, waardoor een weloverwogen keuze voor en zorgvuldig begeleiding bij levensbeëindiging mogelijk moet worden. De commissie vond dat daarvoor binnen de bestaande wet nog voldoende mogelijkheden waren. (32.647)
 • Diende in 2017 een wetsvoorstel in om medicamenteuze zwangerschapsafbreking door de huisarts mogelijk te maken. Het wetsvoorstel werd door haar opvolger ingetrokken. (34.673)

Legislative activities as minister (3/9)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 447) van de Tabakswet tot stand over verduidelijking van de rookverboden, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33.791)
 • Bracht in 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Stb. 407) tot stand. De rechtspositie van zorgcliënten wordt versterkt en de regels over de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder worden in één wettelijke regeling opgenomen. Dat moet tevens betere handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogelijk maken. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend als Wet cliëntenrechten zorg, maar de onderdelen over goed bestuur, medezeggenschap, behandelovereenkomst en toelating zorginstellingen werd uit het voorstel gehaald. (32.402)
 • Bracht in 2016 een wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg etc. tot stand over randvoorwaarden bij digitale uitwisseling van medische persoonsgegevens door zorgaanbieders. Het gaat onder meer om gespecificeerde toestemming van patiënten bij inzage in hun medische dossier(s) en de wijze waarop derden, zoals zorgverzekeraars met gegevens moeten omgaan. (31.466)

als (in)formateur
 • Kreeg op 16 maart 2017 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet. Bracht op 27 maart verslag uit.
 • Kreeg op 28 maart 2017 op basis van het door haar als 'verkenner' uitgebrachte verslag de opdracht om de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Op 15 mei 2017 werd de conclusie getrokken dat de besprekingen vruchteloos waren.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • In 2012 verwierp de Tweede Kamer een door Marianne Thieme (PvdD) tegen haar en staatssecretaris Bleker ingediende motie van wantrouwen vanwege het inzake de Q-koorts gevoerde beleid
 • In 2013 verwierp de Tweede Kamer een door Reinette Klever (PVV) ingediende motie van wantrouwen vanwege de aanpak van fraude in de zorg. De motie kreeg alleen steun van de fracties van PVV en SP.
 • Zorgde er in 2017 via een noodwetje voor dat het verplichte eigen risico in de Zorgverzekeringswet in 2018 niet zou worden verhoogd naar 400 euro. Het wetsvoorstel kreeg steun van de fracties van VVD, D66, CDA en CU die aan het onderhandelen waren over formatie van een kabinet-Rutte III.

Private life
 • Zag VVD-Tweede Kamerlid Margreet Kamp als haar voorbeeld

Anecdotes and citations
 • Toen PVV'ers onder leiding van Geert Wilders in maart 2013 een petitie tegen bezuinigingen aan de ministerraad kwamen aanbieden, begroette zij haar voormalige partijgenoot met de woorden "Ha Geert, ga je nu ook in bomen klimmen?!"

Campaign trail
 • Was in 2010 en 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • Klaas Broekhuizen, "Scherp debater, altijd vanuit liberale logica", Het Financieele Dagblad, 10 augustus 2010
 • Barbara Rijlaarsdam en Derk Stokmans, "De koel-zakelijke klusjesvrouw van Mark Rutte", NRC Handelsblad, 23 augustus 2010
 • Yoeri Albrecht, "'Mijn grootste taak is de zorg betaalbaar houden'", Leidraad, najaar 2013
 • Edwin van der Aa en Hans van Soest, 'Toen ik begon, wilde ik de wereld nog verbeteren', AD, 16 september 2017
 • Ariejan Korteweg en Gijs Herderscheê, Edith Schippers: 'Ik ben niet de politiek in gegaan om mensen naar de mond te praten', de Volkskrant, 22 december 2017
 • Liesbeth Wytzes, ‘Eigenlijk weet ik nog steeds niet wat ik wil worden’, Elsevier, december 2019

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.