Drs. C.J. (Carola) Schouten

foto Drs. C.J. (Carola) Schouten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Carola Schouten (1977) is sinds 10 januari 2022 minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV i. Van 6 september tot 3 oktober 2022 was zijn tevens waarnemend minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij al minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president in het kabinet-Rutte III i. Van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was zij medewerkster financiën en sociale zaken van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Mevrouw Schouten groeide op in Giessen in het Land van Heusden en Altena. In de Tweede Kamer hield zij zich met name bezig met financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen en wonen.

ChristenUnie
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Cornelia Johanna (Carola)

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 6 October 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker werk en inkomen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 2000 until November 2006
 • senior beleidsmedewerker financiën, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 2006 until May 2011 (eerder tevens sociale zaken en werkgelegenheid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 2011 until 26 October 2017
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 26 October 2017 until 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021 until 10 January 2022
 • (derde) viceminister-president, from 26 October 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, from 10 January 2022
 • tijdelijk waarnemend minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 6 September 2022 until 3 October 2022

Responsibilities as minister
 • Is als minister belast met 1. Participatiewet, 2. Wajong, 3. Armoedebeleid en schuldhulpverlening, 4. Bedrijven die beschut werken, 5. Re-integatie, 6. Pensioenstelsel, 7. AOW, 8. ANW, 9. Corona: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, 10. Programma Werken aan Uitvoering, 11. Europees Sociaal Fonds, 12. SZW-domein BES, 13. Ontwikkeling en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten en 14. SVB en inlichtingenbureau

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, from 1 February 2016 until October 2017
 • lid Raad van Toezicht MAF Nederland (Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland), from 28 October 2016 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter commissie ex. art. 9 Wet ministeriële verantwoordelijkheid inzake onderzoek schending vertrouwelijkheid CIVD (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 2015 until 28 January 2016

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Nam in 2011-2012 van Ed Anker de medeverdediging over van een door PvdA ingediend en later mede door het CDA verdedigd initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. De verdediging werd in 2012 overgenomen door Gert-Jan Segers. (30.538)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over bevordering van de doorstroming van jongeren naar een huurwoning door invoering van een jongerenhuurcontract met een termijn van vijf jaar. Het wetsvoorstel werd in 2016 aangenomnen door de Eerste Kamer. (34.156)
 • Diende in 2016 samen met Pieter Heerma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid een breed wettelijke moratorium in te stellen in het kader van schuldhulpverlening (34.450)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Nam als minister deel aan de onderhandelingen in de EU over hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). In juni 2021 bereikten de ministers daarover een akkoord. Kern daarvan is het stimuleren van duurzaamheid door inkomenssteun voor boeren afhankelijk te maken van vergroening.
 • Bracht in 2021 een beleidsbrief uit over de aanpak van stalbranden. Zo moet er jaarlijks een verplichte keuring van stallen komen en moeten technische installaties in stallen gecompartimenteerd worden.
 • Bracht in 2022 als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een beleidsbrief uit over Aanpak geldzorgen armoede en schulden. Daarin worden initiatieven en maatregelen aangekondigd om in 2025 tot halvering te komen van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit en in 2030 tot halvering van het aantal mensen en huishoudens met problematische schulden. De bijverdienstegrenzen in de bijstand worden verruimd en financiële regelingen worden toegankelijker. Ook komen er specifiek op kinderen gerichte maatregelen op onderwijsgebied.

Legislative activities as minister (3/5)
 • Bracht in 2021 de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Stb. 140) tot stand. Hiermee komt er een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Dit betreft zowel reductie van stikstofdepositie op Natura-2000-gebieden als versterking van de natuur en partiële vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. (36.600)
 • Bracht in 2023 als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de Wet toekomst pensioenen (WTP) (Stb. 216) tot stand. Hiermee wordt een nieuw pensioenstelsel ingevoerd op basis van een door werkgevers- en werknemersorganisatie in 2020 met minister Koolmees gesloten pensioenakkoord. Er komt een directe relatie tussen premie en pensioenopbouw, waardoor het stelsel flexibeler wordt en meer op persoonlijke maat gesneden. Ook zelfstandigen kunnen pensioen gaan opbouwen. De doorsneesystematiek van het oude systeem wordt verlaten. Het stelsel moet 1 januari 2028 ingaan. (36.067)
 • Bracht in 2023 een wet tot wijziging van de Participatiewet tot stand waardoor de technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking worden overgeheveld van de gemeenten naar het UWV. Die instantie heeft meer expertise op dat gebied. (36.245)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formaties van 2017 en 2021 secondant van fractievoorzitter Gert-Jan Segers
 • Tijdens de stemming over de Wet toekomst pensioenen op 30 mei 2023 werd een motie van wantrouwen tegen de minister ingediend. Deze werd met 7 stemmen voor en 66 tegen verworpen

Private life
 • Haar ouders hadden een melkveehouderij. Haar vader verongelukte in 1987 op 46-jarige leeftijd. Carola was toen 9 jaar.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en 2021 nummer 2 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Kreeg in 2017 33.192 en in 2021 47.008 stemmen.

9.

Publications

Publications
 • Axel Veldhuijzen, "'Ongehuwde moeder bij de ChristenUnie? Ja, dat kan'", AD, 21 december 2011
 • Arjan Visser, "Nooit weggaan zonder een kus", Trouw (rubriek 'De tien geboden'), 1 februari 2014
 • Philip de Witt Wijnen, "Grote kans dat zij straks minister wordt", NRC Handelsblad, 3 juli 2017
 • Nathalie Huigsloot, "‘Hier sta ik, ik kan niet anders", De Volkskrant Magazine, 10 mei 2019

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.