Drs. H. (Halbe) Zijlstra

foto Drs. H. (Halbe) Zijlstra
Source: Parlement.com.

In de Stellingwerven geboren VVD-politicus die het tot staatssecretaris, fractievoorzitter en minister van Buitenlandse Zaken bracht, maar zijn politieke loopbaan abrupt moest afbreken. Voor hij in 2006 Tweede Kamerlid werd onder meer werkzaam bij Shell, directeur van een projectmanagmentsbureau en fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Utrecht. Als Kamerlid hield hij zich bezig met de zorg en hoger onderwijs en was hij lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Voerde als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I i, ondanks veel protest, krachtdadig forse bezuinigingen in de cultuursector door. Tijdens Rutte II i was hij als fractievoorzitter een belangrijke steunpilaar voor dat kabinet. Buitenlandse Zaken in Rutte III i was als 'beloning' daarvoor te beschouwen, maar ontmaskering van een door hemzelf opgeklopt verhaal over de Russiche dreiging, dat hij in 2016 op het VVD-congres had verteld, ondermijnde zijn gezag en dwong hem tot vertrek.

VVD
in de periode 2006-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

First name

Halbe (Halbe)

2.

Personal data

Place and date of birth
Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf, Frl.), 21 January 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1 February 1994

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 23 June 2003 until 1 September 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 14 October 2010
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met onder meer hoger onderwijs, wetenschap en kennis, lerarenbeleid en cultuur), from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 26 October 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 November 2012 until 16 March 2017
 • waarnemend fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 October 2017 until 25 October 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 26 October 2017 until 13 February 2018
 • strategisch adviseur (strategiedirecteur) N.V. Koninklijke "VolkerWessels", from 1 November 2018

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. hoger onderwijs; b. wetenschap en kennis; c. lerarenbeleid, lerarenopleidingen arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het kader van het beleid passend onderwijs; d. cultuur; e. erfgoedinspectie; f. 'Een leven lang leren'; g. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand te Utrecht, from 2006
 • lid bestuur Stichting "Ride for Roses" Utrecht, from 2005 until October 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 April 2007 until 22 December 2008
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012 until 26 October 2017

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Energiepoort

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Nam kort na zijn aantreden als Tweede Kamerlid met Hans Spekman (PvdA) een initiatief tot indiening van een wetsvoorstel over maatregelen tegen voetbalhooligans. Minister Ter Horst nam dit initiatief in 2007 over.
 • In juni 2007 voerde hij (als vervanger van Henk Kamp) het woord in het debat over de kabinetsbrief over het zgn. 'generaal pardon' voor uitgeprocedeerde asielzoekers

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in om de basisbeurs voor master-studenten onder het sociaal leenstelsel te brengen (33.145)
 • Streefde als minister van Buitenlandse Zaken naar herstel van de verstoorde relatie met Turkije, maar toen geen oplossing mogelijk bleek werd in februari 2018 de Nederlandse ambassadeur teruggetrokken uit Turkije

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2011 de Wet 'Ruim baan voor talent' (Stb. 369) tot stand. Door een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden de mogelijkheden verruimd tot selectie van studenten en tot verhoging van het collegegeld alsmede tot het aanscherpen van toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor worden differentiatie en betere matching mogelijk. Tevens wordt het uitgangspunt 'eerst je bachelor, dan je master' opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (32.253)
 • Bracht in 2012 een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand, waardoor de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten wordt aangepast. Het wordt voor bepaalde groepen en bij bijzondere omstandigheden (zoals het vervullen van een bestuursfunctie) mogelijk om vermeerdering van het aantal studiejaren te krijgen. Dit wet werd in 2013 met terugwerkende kracht ingetrokken. (33.259)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Mark Rutte
 • Trad op 13 februari 2018 af, nadat hij had moeten toegeven dat hij in 2016 had gelogen over een uitspraak van de Russische president Poetin in 2006. Op het VVD-congres in 2016 beweerde hij dat hij tijdens aanwezigheid op een buitenverblijf van de president uit diens mond had vernomen dat omliggende landen, waaronder de Baltische staten, als Groot-Rusland werden beschouwd. Na onderzoek door De Volkskrant bleek hij die mededeling uit de tweede hand te hebben vernomen, zonder zelf aanwezig te zijn. Hij stelde dat hij de bron had willen beschermen. Die vermoedelijk bron, Shell-topman Van der Veer, zei een dag later dat Zijlstra een onjuiste interpretatie van Poetins woorden had doorgegeven. Zijlstra erkende stom te zijn geweest. Vanwege verlies aan geloofwaardigheid trad hij af.

Pseudonyms and nicknames
"Heerlijk, helder, Halbe" (bijnaam in VVD-kring)

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.