Drs. M. (Mark) Rutte - EU monitor

EU monitor
Friday, October 30, 2020
calendar

Drs. M. (Mark) Rutte

foto Drs. M. (Mark) Rutte vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Mark Rutte (1967) is sinds 14 oktober 2010 minister-president i en minister van Algemene Zaken. Hij is sinds 2006 politiek leider van de VVD i en in 2006, 2010, 2012 en 2017 lijsttrekker van zijn partij. In 2006- 2010 was hij in de Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD. De heer Rutte was van 17 juni 2004 tot 28 juni 2006 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met wetenschapsbeleid, beroepsonderwijs en studiefinanciering. Daarvoor was hij bijna twee jaar staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met onder andere volksverzekeringen, bijstand en arbeidsomstandigheden. De heer Rutte was eerder voorzitter van de JOVD i en manager bij een werkmaatschappij van Unilever.

VVD
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister, minister-president, politiek leider

1.

First name

Mark (Mark)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 14 February 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • human-resource manager voor de Raad van Bestuur N.V. Unilever, from 2000 until February 2002
 • human-resource directeur Unilever werkmaatschappij "IgloMora" te Den Bosch, from February 2002 until July 2002
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening, volksverzekeringen, pensioenen, handhaving en fraudebestrijding en arbeidsomstandigheden), from 22 July 2002 until 17 June 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering), from 17 June 2004 until 27 June 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 June 2006 until 14 October 2010
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 June 2006 until 8 October 2010
 • minister-president en minister van Algemene Zaken, from 14 October 2010
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 September 2012 until 31 October 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 5 November 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 26 October 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 March 2017 until 13 October 2017

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met aangelegenheden betreffende 1. de sociale verzekeringen, m.u.v. WAO, WW en ZW; 2. de pensioenen; 3. de bijstand en het gemeentelijk reïntegratiebeleid; 4. de Wet Sociale Werkvoorziening; 5. de handhaving en fraudebestrijding (algemene aspecten); 6. het arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met 1. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; 2. hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs); 3. wetenschappelijk onderwijs; 4. beroepskolom; 5. studiefinancieringsbeleid en 6. internationale aspecten van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

cabinet formation (2/3)
 • kabinetsformateur, from 31 October 2012 until 3 November 2012
 • kabinetsformateur, from 12 October 2017 until 25 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • gastdocent Johan de Witt Scholengroep (voorheen "Varias College") te 's-Gravenhage, from September 2008 (1 dagdeel per week)
 • lid van het High Level Panel on Water en van de Secretary General’s Circle of Leadership for the prevention and eradication of sexual abuse and exploitation

Previous
 • gastdocent Intercollege Business School te 's-Gravenhage, from 15 September 2006 until October 2010 (1 dagdeel per week)

Honorary positions
 • beschermheer Echo Foundation, from June 2006
 • erelid JOVD

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 10 maart 2009 minister Verhagen over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het Verenigd Koninkrijk om toegang te verlenen aan het lid Wilders (31.884)
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege de uitgebrachte Miljoenennota. De motie kreeg alleen steun van VVD, SP en PVV.

Activities as prime minister or president (2/6)
 • Had, met name vanwege het Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016, intensieve bemoeienis met het overleg tussen de EU en Turkije dat in maart 2016 resulteerde in een plan van aanpak van de vluchtelingencrisis
 • Sprak op 16 maart 2020 via de publieke en commerciële omroep de bevolking toe over de gevolgen van het coronavirus en over de door de regering op advies van deskundigen genomen maatregelen. Hij deed een beroep om gezamenlijk de crisis te overwinnen en kwetsbaren zoveel mogelijk te beschermen. Verder kondigde hij steun voor getroffen ondernemers aan.

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Diende in 2005 een wetsvoorstel in over invoering van een stelsel van leerrechten in het hoger onderwijs voor het volgen een Bachelor- of Master-opleiding. Nieuw is een aparte lening om het collegegeld te betalen, het zogenaamde collegegeldkrediet. Dit is een extra leenvoorziening die evenveel bedraagt als het collegegeld. Het collegegeldkrediet kan voor een periode van de nominale cursusduur plus 3 jaar extra worden gebruikt. Voor het terugbetalen van schulden bij de IB-Groep komt een nieuwe regeling. In het nieuwe stelsel betaalt de student niet een vast maandbedrag, maar een percentage van zijn inkomen. Het wetsvoorstel werd in 2009 door minister Plasterk ingetrokken en vervangen door een nieuw voorstel. (30.387)
 • Diende in 2006 een voorontwerp (proeve) in van een ontwerp-Bekostigingsbesluit WHW over grotere vrijheid voor instellingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De regeldruk voor instellingen moet afnemen. De overheid behoudt alleen als taak het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. (30.387)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 343) tot aanscherping van de prestatienorm voor de studiefinanciering in het Staatsblad. Studenten krijgen hun beurs in eerste instantie uitgekeerd als een lening. Pas wanneer een bepaalde prestatie is behaald, wordt de lening omgezet in een gift. Het wetsvoorstel was door zijn voorganger Nijs door de Tweede Kamer geloodst. (29.412)
 • Bracht in 2005 de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing (Stb. 222) tot stand, waarmee excellentie in het hoger onderwijs moet worden bevorderd. Instellingen krijgen grotere vrijheid bij de selectie van studenten, onder meer door differentatie in de hoogte van het collegegeld. (29.819)

als (in)formateur (2/3)
 • Kreeg op 31 oktober 2012 van de Tweede Kamer de opdracht om, gelet op het eindverslag van de informateurs H.G.J. Kamp en W.J. Bos en de daarin vervatte conclusies, te komen tot een kabinet bestaande uit VVD en PvdA. Bracht op 3 november 2012 zijn eindverslag uit.
 • Kreeg op 12 oktober 2017 van de Tweede Kamer de opdracht tot vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Lanceerde in september 2011 samen met minister De Jager in een artikel in de "Financial Times" een voorstel over een stabiele euro op lange termijn. Ten eerste pleiten zij voor onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels. Ten tweede moeten landen die regels stelselmatig schenden stapsgewijs te maken krijgen met zwaardere sancties en minder vrijheid in hun begrotingsbeleid. Voor het onafhankelijk toezicht zou er een 'Commissaris voor begrotingsdiscipline' moeten komen, waarvan de bevoegdheden vergelijkbaar moeten zijn met die van de mededingingscommissaris.
 • Bemiddelde samen met een Duitse collega in december 2013/januari 2014 tevergeefs bij het beantwoorden van de vraag wie het beste namens de Europese liberalen kandidaat kon worden gesteld voor het voorzitterschap van de Europese Commissie: Guy Verhofstadt of Olli Rehn
 • In april 2018 verwierp de Tweede Kamer met 76 tegen 67 stemmen een motie-Klaver waarin de handelwijze rond openbaarmaking van formatiestukken inzake het dossier-dividendbelasting werd afgekeurd

Private life
 • Ambieerde in zijn jeugd een carrière als concertpianist
 • Zijn vader zat in de oorlogsjaren in een Japans interneringskamp. Na het overlijden van echtgenote hertrouwde hij; Marks moeder was zijn tweede echtgenote. Zij was een zus van de eerste echtgenote van zijn vader. Zijn vader overleed in 1988.
 • In 1989 overleed zijn broer aan aids

Anecdotes and citations
 • Zei in 2018 tijdens het debat over het aftreden van minister Zijlstra: "[Want} mijn politieke loopbaan is een aaneenschakeling van inschattingsfouten."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.