Liever een oplossing dan je kop in het zand!

Source: M. (Mark) Rutte i, published on Tuesday, September 1 2009, 8:14.

Beste Hyvers,

De vakantie is weer achter de rug, iedereen heeft de tent weer ingepakt, en sinds vandaag is ook de Kamer weer terug van reces.

We hebben het meest belangrijke seizoen van het jaar weer voor de deur staan. Te beginnen met Prinsjesdag, de presentatie van de begroting, de Algemene Politieke Beschouwingen, en daarna de behandeling van de afzonderlijke begrotingen.

Voor het kabinet opnieuw de kans om - wat ze vorig jaar hebben nagelaten - een verstandiger voorstel te doen om Nederland sterker uit de economische crisis te laten komen. Niet door, zoals vorig jaar, door te gaan met onnodige uitgaven, maar door verstandig met geld om te gaan en de staatsschuld niet verder te laten oplopen. Niet door de andere kant op te kijken, en redelijk eenvoudig te nemen maatregelen te laten liggen, maar door in te grijpen in bijvoorbeeld het huurbeleid, of door ondernemers - het zuurstof van onze economie - in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Daarom heeft de VVD dit jaar weer een doordacht plan klaarliggen. Ook vorig jaar was de VVD de partij die meteen met een voorstel voor de demping van de economische crisis kwam.

Dit keer pak ik het anders aan. Natuurlijk presenteer ik ook dit jaar weer een alternatieve begroting, maar Nederland zit op meer te wachten. Wat Nederland nodig heeft is niet alleen een kloppend huishoudboekje, maar een VISIE. Een visie op hoe Nederland sterker uit deze crisis kan komen.

De wereld om ons heen is aan het veranderen. De opkomst van Azië, Brazilië en India zorgt voor een verschuiving van het machtsevenwicht in de economie. De G20 wint steeds meer terrein op de G8. Maar ook ontwikkelingen als het toenemend tekort aan energiebronnen en de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving vraagt om een andere aanpak, en om een sense of urgency. De VVD is daarvan overtuigd, vandaar onze veranderagenda.

Dat plan rust op een aantal belangrijke pijlers.

In de eerste plaats is dat het onderwijs. Want goed onderwijs is de basis van vooruitgang. Onderwijs verschaft ons de kennis die wij nodig hebben om op het wereldtoneel te blijven meespelen. Dan heb ik het over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de vorm ervan (denk weer aan die digitaliserende wereld). En de mate waarin mensen hun hele leven in zichzelf blijven investeren, en dus een leven lang blijven leren.

Een andere pijler waar mijn veranderagenda op rust, is een noodzakelijke daadkrachtiger besluitvorming bij de besturing van Nederland. Want in deze nieuwe tijd moeten we sneller, professioneler en slagvaardiger kunnen handelen.

Dat betekent in de ogen van de VVD dat procedures moeten worden gestroomlijnd, verbeterd of vereenvoudigd. Maar ook onze omgeving moet worden aangepast aan de nieuwe eisen die aan ons (land) gesteld worden. Dus eindelijk zorgen dat de transportlijnen op orde zijn, zowel de weg als het spoor. Maar het betekent ook dat we innovatie een kans moeten geven. We moeten ons moeten richten op nieuwe energiebronnen. Zorgen dat onze digitale infrastructuur op orde is. En bijvoorbeeld zorgen dat universitair onderzoek meer wordt toegepast in een commerciële omgeving.

Als Nederland meer op orde is, zal dat leiden tot meer betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Want die band moet hersteld worden. Dat geldt voor iedereen. Dat is niet afhankelijk van je afkomst, ik kijk liever naar je toekomst. De deal moet zijn: als jij zelf iets van je leven maakt, is de overheid er voor de kerntaken waar je op moet kunnen rekenen: een veilig land, met goed onderwijs, een vangnet van sociale zekerheid en goede zorg.

Daar ga ik mij, met mijn collega’s binnen de VVD, de komende periode weer sterk voor maken. Zoals we dat altijd gedaan hebben. Kortom, U hoort weer van ons!

Groet en hopelijk weer vaak ‘tot spreeks’ in het nieuwe parlementaire jaar!

Mark