Ik wil Nederland klaarstomen voor 2015!

Source: M. (Mark) Rutte i, published on Monday, September 21 2009, 3:16.

Beste hyvers,

Het is tijd om te doen wat het kabinet verzuimt, namelijk een concrete visie neerleggen voor een Nederland dat de crisis overwint, en klaar is voor 2015.

Dat het kabinet daar niet aan gaat beginnen, is inmiddels wel duidelijk. Dat was de reden voor de VVD om vorige week het vertrouwen in dit kabinet op te zeggen. Maar daarmee zijn we er niet, want Nederland zit te wachten op plannen en voorstellen om de crisis te boven te komen, en er overheen te kijken.

Daarom heb ik vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorstellen gedaan voor een grote investering in het onderwijs, en maatregelen voorgesteld om de huizen- en bouwmarkt vlot te trekken (tijdelijke stop overdrachtsbelasting en laag BTW-tarief voor de bouw).

Het kabinet laat de staatsschuld onverantwoord oplopen, schuift problemen voor zich uit en verzuimt fundamentele keuzes aan de bevolking voor te leggen. Na de crisis eerst anderhalf jaar ontkend te hebben, heeft het kabinet een half jaar gepraat over een crisispakket dat veel te klein is gebleken. En nu laten ze de staatsfinanciën volledig uit de hand lopen. De VVD maakt zich grote zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Vroeg of laat krijgen we de rekening van dit kabinet dat op te grote voet leeft, gepresenteerd. De schuld moet immers worden terugbetaald. Het feit dat het kabinet de beslissing hoe zij hun huishoudboekje op orde willen krijgen, steeds uitstelt, leidt tot onzekerheid en een slecht investeringsklimaat. Dat kost welvaart en banen.

Ik ben begonnen met het voorstellen van concrete maatregelen om Nederland voor de komende jaren stevig in de schoenen te zetten. En in de tegenbegroting is aangegeven welke keuzes moeten worden gemaakt om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Volgens het CPB de beste tegenbegroting voor het land!

Want ik zie over 15 jaar in Nederland een samenleving die vanuit de kracht van mensen wordt opgebouwd en waar mensen kunnen vertrouwen op een kleine en krachtige overheid. De keuzes die de VVD in de vernieuwingsagenda maakt, zijn gericht op een sterker en moderner Nederland.

De economische machtsverhoudingen zijn veranderd. Amerika en China herstellen sneller dan Europa. Industrieën verlaten ons continent. De auto-industrie bijvoorbeeld bevindt zich steeds meer in landen als Brazilië, China en India, waar nog genoeg kapitaal aanwezig is.

Sinds industrieën zich naar elders verplaatsen, is Nederland zich meer gaan richten op dienstverlening, kennis en innovatie. Maar ook op dat vlak wordt de concurrentiestrijd voor Nederland zwaarder. China bijvoorbeeld, is niet langer alleen het land van goedkope productie. Het is óók het land van topuniversiteiten, onderzoeksinstellingen en laboratoria geworden. ‘Made in China’ is nu ook ‘Made by China’.

Goed onderwijs voedt de denkkracht van Nederland. Bovendien is het de basis van eigen verantwoordelijkheid. Daarom investeert de VVD aanzienlijk in het onderwijs in Nederland. De kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland laat steeds meer te wensen over. Het niveau ontstijgt nauwelijks de middelmaat en er is sprake van teveel verveelde studenten die een vak kunnen halen zonder een boek geopend te hebben. College krijgen van medestudenten, massatentamens met alleen multiple-choice vragen, weken met minder dan 10 contacturen, het zijn dit soort zaken die bevestigen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland verbeterd moet worden.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heb ik daarom een plan neergelegd om een miljard euro te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dit geld zal onder meer worden ingezet voor meer en betere docenten, kleinere klassen, meer lesuren, meer maatwerk en betere begeleiding. In het afgelopen jaar is een kwart van het onderwijsbudget uitgegeven aan studiefinanciering. Door toename van het aantal studenten zal dat de komende jaren oplopen tot een derde. Dan kan de kwaliteit alleen maar verder achteruit gaan.

De VVD vindt dat de kosten voor hoger onderwijs eerlijker moeten worden verdeeld tussen overheid en student. Dat betekent dat die student een reëlere bijdrage aan de kosten zou moeten leveren door de invoering van een sociaal leenstelsel. Doordat het wettelijk collegegeld in het plan van de VVD gehandhaafd blijft, betaalt de overheid nog steeds 75% van de kosten.

Door deze kwaliteitsimpuls zal het rendement van een studie alleen maar toenemen. Dat is goed voor de individuele student, maar ook goed voor Nederland. Alleen zo kunnen we met recht blijven roepen dat we tot de beste kenniseconomieën ter wereld willen behoren.

Dit jaar hebben we voor het eerst de Tegenbegroting in Mensen gepresenteerd, waarin we onder andere pleiten voor een krachtige kleine overheid die sneller besluiten kan nemen. Zo willen wij een compact kernkabinet. Geen programmaministers meer, die dagenlang overleggen en weinig bereiken. Neem het ministerie van Jeugd en Gezin. Dat heeft na 2,5 jaar nog steeds haar bestaansrecht niet bewezen, dat zegt toch genoeg! Programmaminister Rouvoet slaagt er maar niet in de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen. Sterker nog; ze zijn verdertigvoudigd! De minister van jeugd en gezin wikt en weegt, maar kan geen echte vuist maken, omdat voor bijna ieder besluit een andere minister nodig is. Dat doen we dus niet meer, als het aan de VVD ligt. Een kabinet moet krachtig en klein zijn. Net als een overheid.

Daarnaast wil ik het aantal departementen beperken tot acht. De overheid is verkokerd en de verschillende departementen werken niet goed samen. De VVD wil toe naar een krachtige, kleine overheid en daar hoort een kleiner kabinet bij.

Wat de VVD betreft wordt een aantal ministeries samengevoegd en worden de programmaministeries opgeheven. Daarmee kunnen we in totaal 35.000 arbeidsplaatsen besparen, terwijl tegelijkertijd extra nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd bij de politie. Als het aan de VVD ligt zal het aantal agenten met 3400 toenemen, in tegenstelling tot de plannen van het kabinet, die bezuinigen op blauw op straat.

Tot slot heb ik tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorgesteld de overdrachtsbelasting op huizen tijdens de crisis op nul te zetten, om de huizenmarkt zo een impuls te geven. Met name starters, een belangrijke groep op deze nu kwetsbare markt, zijn geholpen met de tijdelijke afschaffing van deze belasting. Ook heb ik voorgesteld om de BTW voor de bouw in het lage tarief te brengen. Hierdoor worden verbouwingen fors goedkoper, wat mensen zal aanzetten in hun huis te investeren. Daardoor blijven de schilder, de loodgieter en de aannemer aan het werk.

Kortom, aan de VVD zal het niet liggen. Wij hebben ideeën genoeg om Nederland vooruit te helpen, in de crisis en daarna. We hebben de laatste weken al een aantal concrete plannen neergelegd (zie ook vvd.nl (vanaf 1 oktober vernieuwd!) voor een uitwerking van die plannen) en zullen dat blijven doen!

Groet,

Mark