Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer

foto Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Arenda Oomen
Source: Parlement.com.

Stientje van Veldhoven (1973) was van 26 oktober 2017 tot 19 juli 2021 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III i. Deze functie werd van 1 november 2019 tot 14 april 2020 onderbroken, toen zij minister voor Milieu en Wonen was. Mevrouw Van Veldhoven was van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor D66. In de Tweede Kamer hield zij zich vooral bezig met klimaat, energie, circulaire economie en het gaswinningsdossier. Mevrouw Van Veldhoven was secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium. Eerder was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie en clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Sinds 1 september 2021 is zij vicepresident/directeur van het Europa voor het World Resources Institute.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Stientje (Stientje)

Place and date of birth
Utrecht, 22 June 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 2007

3.

Main functions and occupations

 • eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en kernenergie (technologisch wetenschappelijk attaché), Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (tijdens Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie), from 2003 until 2007
 • beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven, directoraat-generaal Onderzoek, Europese Commissie te Brussel, from 2007 until 2009
 • clusterleider Programma Zuidvleugel Randstad, directie Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken, from 2009 until 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), from 26 October 2017 until 1 November 2019
 • minister zonder portefeuille, minister voor Milieu en Wonen, from 1 November 2019 until 14 April 2020
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), from 14 April 2020 until 19 July 2021
 • vicepresident/directeur Europa voor het World Resources Institute, from 1 September 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. milieu (o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen); 2. bodem; 3. openbaar vervoer en spoor; 4. fietsbeleid; 5. KNMI; 6. Autoriteit Nucleaire veiligheid en 7. Planbureau Leefomgeving
 • Was als (tijdelijk) minister belast met milieu, circulaire economie, duurzaam vervoer, verkeersemissies en brandstoffen, Spoorordening en ZBO-vorming ProRail, fietsbeleid, bodem, nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, Planbureau Leefomgeving, Wonen, Dienst Huurcommissie, ruimtelijke ontwikkeling (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie), Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet Ruimtelijke ordening en Kadaster

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/13)
 • lid Programmaraad Rathenau Instituut, from 23 September 2015 until October 2017
 • lid bestuur Maas theater en dans/Maaspodium te Rotterdam, from 1 January 2016 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • rapporteur Energie Unie, namens de vaste commissie voor Economische Zaken, from 30 March 2015
 • voorzitter werkgroep onderzoek reorganisatie van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer, 2016

Honorary positions (2/3)
 • ambassadeur Bureau Internationale Ambtenaren (Werken bij de EU)
 • lid Comite van Aanbeveling Groene Generatie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/9)
 • Bracht in 2016 de notitie 'Vrouwenrechten en gendergelijkheid' uit
 • Bracht in 2017 (samen met de PvdA) de notitie 'Elektrisch rijden' uit
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/5)
 • In 2019 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door staatssecretaris Dijksma. (34.675)
 • Is verantwoordelijk voor het PFAS-beleid in relatie tot bouwgronden (verzet van grond en bagger). Stelde in juli 2019 een bepalingsgrens (0,1 g/kg) in en een achtergrondwaarde voor diverse sectoren (voor landbouw en bouw bijvoorbeeld 3,7 g/kg). Vroeg het RIVM om te komen tot definitieve waarden. (35.334)
 • Voerde in 2020 per 1 juli 2021 statiegeld (15 eurocent) op kleine plastic flesjes in en een klein jaar later per 31 december 2022 statiegeld (15 eurocent) op blikjes

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 de Invoeringswet Omgevingswet tot stand. De in 2016 tot stand gekomen Omgevingswet vormt de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Ging in 2015 als enige Kamerlid mee op Poolexpeditie naar Spitsbergen om onderzoek te doen naar de gevolgen van klimaatverandering
 • Leidde als waarnemend voorzitter op 13 januari 2016 de vergadering waarin de Kamervoorzitter werd gekozen
 • Vroeg op 9 juli 2021 met ingang van 19 juli 2021 ontslag als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de aanvaarding van een andere functie per 1 september 2021

Campaign trail
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.