Drs. A. (Arie) Slob

foto Drs. A. (Arie) Slob
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Arie Slob (1961) was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media in het kabinet-Rutte III i. Hij was van 14 februari 2001 tot 23 mei 2002 en van 19 november 2002 tot 2 december 2015 Tweede Kamerlid, aanvankelijk voor het GPV en na de fusie met de RPF voor de ChristenUnie. Van 14 mei 2011 tot 10 november 2015 was de heer Slob politiek leider van zijn partij en in 2007-2010 en 2011-2015 fractievoorzitter. Behalve met algemene politieke onderwerpen hield hij zich als Kamerlid bezig met onder andere onderwijs, binnenlands bestuur en financiën. De heer Slob was eerder projectleider bij een schoolbegeleidingsdienst en gemeenteraadslid in Zwolle. In 2016-2017 was hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

GPV, ChristenUnie
in de periode 2001-2022: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Arie (Arie)

Place and date of birth
Nieuwerkerk aan den IJssel, 16 November 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), from 1987 until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from 22 January 2000

National political party
 • fractie-RPF/GPV, from 14 February 2001 until 13 March 2001
 • fractie-ChristenUnie, from 13 March 2001 until 23 May 2002

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 February 2001 until 23 May 2002
 • directeur onderwijsorganisatie/administratiekantoor "Concent" te Zwolle, 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 2002 until 2 December 2015
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 February 2007 until 10 June 2010 (gekozen 15 februari)
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 April 2011 until 10 November 2015
 • directeur HCO (Historisch Centrum Overijssel) en de Stichting IJsselacademie, from 1 January 2016 until 26 October 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, from 26 October 2017 until 10 January 2022
 • 'verbinder en boegbeeld' Regio Zwolle, from 1 September 2022 (opstellen toekomstige samenwerkingsagenda)
 • programmadirecteur Samen Lelystad Oost, gemeente Lelystad, from 1 January 2024

Responsibilities as minister
 • Was als minister belast met 1. voor- en vroegschoolse educatie; 2. primair onderwijs; 3. voortgezet onderwijs; 4. speciaal- en beleid passend onderwijs; 5. lerarenregister; 6. lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel; 7. media en 8. archiefbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Greijdanus College te Zwolle, from October 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp, from 2022

Previous (2/17)
 • (in)formateur collegevorming provincie Zuid-Holland, from 13 April 2023 until 19 June 2023
 • verkenner collegevorming gemeente 's-Gravenhage, from June 2023 until August 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 November 2002 until 22 February 2007 (achtste ondervoorzitter)
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 January 2004 until 7 September 2005

Honorary positions (2/12)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Amcha in Nederland
 • ambassadeur Stichting De Herberg te Zwolle

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met onderwijs, cultuur en wetenschappen, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, bestuurlijke vernieuwing, crisisbeheersing en economische zaken. Was in 2010-2011 financieel woordvoerder.
 • Diende in 2008 samen met Brigitte van der Burg (VVD) en Jan ten Hoopen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand). Het voorstel werd in 2010 wet. (31.560)
 • Op zijn initiatief debatteerde de Tweede Kamer in september 2015 over de opvattingen van de minister-president van de 'ik-mentaliteit in Nederland'

Policy-making activities as minister
 • Sloot 1 november 2019 een convenant met werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs over een extra budget van € 460 miljoen voor het aanpakken van het lerarentekort en voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden. Slechts een deel daarvan betrof structurele middelen.
 • In 2020 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)
 • Bracht in 2021 samen met minister Van Engelshoven het Nationaal Programma Onderwijs uit. In totaal wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderwijs. Het programma is met name gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Het geld is onder meer bedoeld voor bijles, samenwerking met bibliotheken en ondersteuning van leerlingen. Ook krijgen studenten in MBO en hoger onderwijs in 2022 50 procent korting op het college- of lesgeld. Voor onderzoek komt 162 miljoen euro extra beschikbaar.

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 2020 een nieuwe Wet voortgezet onderwijs (Stb. 379) tot stand. De nieuwe wet bevat geen inhoudelijke wijzigingen, maar kent een logischer structuur. Tevens is de WVO voor de BES-eilanden opgenomen. (35.297)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 171) tot stand over vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden. De basisbekostiging gaat voor alle basisscholen bestaan uit één bedrag per school en één bedrag per leerling. Verder wordt onder meer de gehele bekostiging wordt voor het kalenderjaar toegekend en worden vereenvoudigingen doorgevoerd in de ondersteuningsbekostiging. (35.605)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 320) tot wijziging van een aantal onderwijswetten tot stand in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. De burgerschapsopdracht krijgt een meer verplichtend karakter en op het gebied van burgerschap ontwikkelt een apart team bouwstenen die de specifieke kennis en vaardigheden van leerlingen beschrijven. (35.352)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Via zijn fractie initiatiefnemer landelijk platform 'Verzet tegen geweld'
 • Trad tijdens de formatie 2006/2007 bij de onderhandelingen over het ontwerp-regeerakkoord op als secondant van fractievoorzitter Rouvoet
 • Wist op 17 maart 2012 een gesprek te arrangeren tussen minister Van Bijsterveldt en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, om daardoor de verstoorde verhoudingen vanwege het bezuinigingsbeleid van de minister weer enigszins te herstellen

Private life
 • Hij heeft een tweelingzus
 • Zijn vader overleed toen Arie 19 jaar was
 • In de zomer van 2018 enige weken uitgeschakeld door een bacteriële infectie in rechterdijbeen en linkerpols

9.

Publications

Publications
 • Pieter van Os, "Ambachtelijk Kamerlid, rechtlijnig medebestuurder", NRC Handelsblad, 28 september 2009
 • Gerard Beverdam, "Arie Slob: Gods akker is groter dan het Binnenhof", Nederlands Dagblad, 10 november 2015
 • Thijs Niemantsverdriet, "Slob: geen visionair, wel behendig", NRC Handelsblad, 10 november 2015
 • Jelle Brandsma en Bart Zuidervaart, "Geen wegloper", Trouw, 11 november 2015
 • Jelle Brandsma, "'Politiek maakt geen mooier mens van je'", Trouw, 20 augustus 2016

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.