PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2021

Source: Parlement.com.

De PvdA i had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Lilianne Ploumen i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland'. De partij haalde bij deze verkiezingen 9 zetels, evenveel als bij de verkiezingen van 2017.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

De PvdA ging de verkiezingen in met het programma: 'Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland'. Het was vooral gericht op het versterken van de rol van de overheid, het tegengaan van de woningnood, en streeft naar meer gelijkheid onder burgers.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • voorkeursstemmen moeten zwaarder wegen bij nationale verkiezingen om de individuele component van ons kiesstelsel te vergroten;
 • de kiesgerechtigde leeftijd moet naar 16 jaar. Dat staat in het gisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma;
 • de Grondwet moet op meerdere punten wijzigen. In artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs regelt, kiest de PvdA ervoor de belangen van het kind centraal stellen door in het artikel te zetten dat ieder kind recht heeft op onderwijs, elke school kan kiezen, en scholen de plicht hebben om kinderen te accepteren;
 • het verbod op constitutionele toetsing moet worden geschrapt, zodat rechters wetten kunnen beoordelen op grondwettigheid;
 • LHBTI-rechten moeten worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Hierover is in eerste lezing al een voorstel tot grondwetsherziening aangenomen;
 • tweede lezingen van grondwetswijzigingen moetn worden behandeld in een verenigde vergadering van het parlement;
 • er moet een bindend correctief referendum komen voor nationale wetgeving;
 • de mogelijkheid om de Eerste Kamer terugzendrecht te geven moet worden onderzocht.

Europa

 • een Europees minimumtarief voor winstbelasting;
 • een sociale vooruitgangsclausule in Europese verdragen om sociale rechten te beschermen tegen de negatieve effecten van economische vrijheden;
 • aanpassing van de huidige mededingings- en aanbestedingsregels van de EU en nieuwe Europese afspraken over begrotingsregels;
 • de unanimiteitsregel binnen het EU-buitenlandbeleid moet worden afgeschaft;
 • een EU-rechtsstaatmechanisme dat alle landen elk jaar toetst en bij vastgestelde schendingen sancties oplegt moet worden ontwikkeld;
 • respect voor de rechtsstaat en fundamentele vrijheden wil de PvdA koppelen aan de toekenning van Europese subsidies;
 • een mensenrechtenparagraaf in alle EU-verdragen met derde landen om meer nadruk te leggen op de erkenning en versterking van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen en individuen;
 • de EU-emissiehandel moet worden aangescherpt en het belang van duurzaamheid wordt meer benadrukt;
 • landen op de Westelijke Balkan moeten uitzicht houden op EU-toetreding. Dus pleit de PvdA voor grotere politieke betrokkenheid en adequate financiële steun van de EU.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

Meer over