Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 13 mei 2022

Friday, May 13 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 35788 - Kabinetsformatie 2021

Besluiten bij: 35939 - Voordracht ter vervulling van een vacature voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Besluiten bij: 36079 - Initiatiefnota over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders

Besluiten bij: 36101 - Initiatiefnota over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen

Besluiten bij: 29697 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Besluiten bij: 30977 - AIVD

Besluiten bij: 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Besluiten bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Besluiten bij: 33328 - Initiatiefvoorstel Wet open overheid

Besluiten bij: 35424 - Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en op Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Besluiten bij: 35896 - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Besluiten bij: 33767 - Initiatiefnota over afschaffing van de terugkeerregeling (voor politici)

Besluiten bij: 34542 - Initiatiefvoorstel Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Besluiten bij: 36074 - Verdrag met Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

Besluiten bij: 35914 - Initiatiefvoorstel Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluiten bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 27926 - Huurbeleid

Besluiten bij: 32757 - Bouwbesluit

Besluiten bij: 35925 I - Vaststelling begroting Koning 2022

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 27625 - Waterbeleid

Besluiten bij: 34601 - Initiatiefnota over beschermd wonen

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Besluiten bij: 36046 - Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2021

Besluiten bij: 36071 - Wet kiescollege niet-ingezetenen

Besluiten bij: 32761 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Besluiten bij: 32851 - Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Besluiten bij: 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst

Besluiten bij: 27925 - Bestrijding internationaal terrorisme

Besluiten bij: 35925 - Miljoenennota 2022

Besluiten bij: 21109 - Uitvoering EG-Richtlijnen

Besluiten bij: 32802 - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Besluiten bij: 29958 - Initiatiefvoorstel Wet door de raad gekozen burgemeester

Besluiten bij: 34520 - Initiatiefvoorstel Wet bestrijding krimpproblematiek

Overige besluiten: