GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Source: Parlement.com.

GroenLinks i had bij de verkiezingen van 12 september Jolande Sap i als lijsttrekker. GroenLinks haalde 4 zetels, daarvóór had de partij 10 zetels in de Tweede Kamer i. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Groene kansen voor Nederland'.

1.

Verkiezingsprogramma 2012

GroenLinks ging de verkiezingen in met het programma 'Groene kansen voor Nederland'. Het verkiezingsprogramma is met name gericht op het maken van een omslag van de huidige crisis naar een betere en duurzame toekomst.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 i zijn:

Aanpak economische crisis

 • een ambitieus klimaatbeleid en Green New Deal kan nieuwe banen scheppen in groene sectoren
 • verlaging van de inkomstenbelasting hoort bij een duurzame economie
 • de overheid ondersteunt maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • er komt een bindende code voor maatschappelijk verantwoord bankieren

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • Er komt voor alle arbeidscontracten een eenduidig wettelijk ontslagrecht met korte procedures
 • de maximale duur van de WW is een jaar
 • de AOW-leeftijd moet snel omhoog, zoals in het Lenteakkoord is vastgelegd
 • de hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft

Zorg

 • PGB geeft mensen de vrijheid om hun zorg op eigen wijze te organiseren, de bezuinigingen op PGB worden teruggedraaid
 • de ziektekosten worden solidair opgebracht, de nominale premie wordt verlaagd en financiering van zorg wordt meer inkomensafhankelijk
 • langdurige zorg (AWBZ) wordt zoveel mogelijk overgeheveld naar de publieke basisverzekering of naar gemeenten
 • er wordt wettelijk vastgelegd dat instellingen die met publieke gelden werken altijd met een vergunning werken en geen winstoogmerk hebben

Veiligheid

 • preventie van misdaad staat voorop
 • straffen zijn snel, transparant en rechtvaardig, er komen geen minimumstraffen en er is meer begeleiding bij de terugkeer in de maatschappij
 • de wietpas wordt afgeschaft, softdrugs wordt gelegaliseerd en de verstrekking van harddrugs wordt gereguleerd
 • er wordt meer geïnvesteerd in digitale expertise bij de politiek voor bestrijding van cybercrime en cyberwarfare

Onderwijs

 • er wordt extra geïnvesteerd in onderwijs, voornamelijk in het basisonderwijs en (voorbereidend) beroepsonderwijs
 • geen individueel prestatieloon voor docenten, onderwijs wordt aantrekkelijker gemaakt door de regeldruk en bureaucratie aan te pakken
 • de basisbeurs wordt afgeschaft en omgezet naar een lening, de langstudeerboete wordt afgeschaft
 • de geplande bezuiniging op passend onderwijs - de extra begeleiding voor een leerling met een beperking - wordt teruggedraaid

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • in principe wordt binnen een jaar een definitieve beslissing op een asielverzoek genomen worden door de overheid
 • kinderen krijgen na een verblijf van vijf jaar automatisch een verblijfsvergunning
 • ook een leerling zonder geldige verblijfsstatus heeft recht op een stage- of leerwerkplek
 • wie ondanks medewerking aan terugkeer Nederland niet kan verlaten, krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning en wordt niet zomaar op straat gezet

Europa

 • burgers moeten meer invloed krijgen op wat er in Europa gebeurd
 • de Nederlandse open economie is gebaat bij de Europese Unie en de interne markt
 • Europese begrotingsafspraken moeten niet zwaarder wegen dan eerder gemaakte afspraken op het gebied van sociaal beleid en milieubeleid
 • een krachtig Europees en mondiaal toezicht moet toezicht houden op de financiële markten

Overig

 • minstens 0,8 procent van het BNP gaat naar ontwikkelingslanden
 • geen bezuinigingen op cultuur maar extra investeringen in innovatief kunstaanbod, talentontwikkeling, cultuuronderwijs en behoud erfgoed

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

 

Meer over