Interne markt

Source: Europa Nu.

De interne markt is de ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal i in de Europese Unie i is gewaarborgd. Het begrip interne markt heeft alleen betrekking op het vrij verkeer binnen de Unie en niet op de handel met derde landen. Voor de import van goederen van buiten de Europese Unie hanteren de lidstaten i een gemeenschappelijk importtarief i.

De interne markt is in werking getreden op 1 januari 1993. Voorheen bestond er binnen de Europese Gemeenschap i een vrijhandelszone i en later een douane-unie i. Op het gebied van het vrij verkeer van personen is met het Verdrag van Amsterdam i, waarin het Akkoord van Schengen i werd opgenomen, de laatste belemmering weggenomen.

Binnen de interne markt bestaat een vergevorderde harmonisatie i van btw i-tarieven en accijnzen en zijn handelsbarrières i of maatregelen van gelijke werking verboden. De Europese Commissie i ziet streng toe op een gelijk speelveld voor alle Europese ondernemingen en op gelijke rechten voor consumenten. Naast barrières kunnen verschillen in nationale regelgeving van technische aard de werking van de interne markt belemmeren. Om deze reden moet dergelijke regelgeving worden gemeld bij de Commissie, die optreedt als hoeder van de mededingingsregels.

1.

Meer informatie