Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 13 december 2023

Thursday, December 7 2023

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Voorstellen bij: 36408 - Verdere behandeling van aanhangige stukken

Voorstellen bij: 36455 - Goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens; van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Voorstellen bij: 36178 - Initiatiefvoorstel Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Voorstellen bij: 34632 (R2080) - Initiatiefvoorstel ter wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap aangaande het toelaten van de dubbele nationaliteit

Voorstellen bij: 36462 - Invoering bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen BES-eilanden voor de aanpak van drugspanden

Voorstellen bij: 36460 - Verhoging van het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

Voorstellen bij: 36461 - Wijziging Wet gegevensverwerking m.b.t. het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij samenwerkingsverbanden

Voorstellen bij: 36463 - Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II

Voorstellen bij: 36469 - Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

Voorstellen bij: 36410 - Miljoenennota 2024

Voorstellen bij: 29628 - Politie

Voorstellen bij: 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde

Voorstellen bij: 36410 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2024

Voorstellen bij: 29754 - Terrorismebestrijding

Voorstellen bij: 28684 - Naar een veiliger samenleving

Voorstellen bij: 29911 - Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Voorstellen bij: 29936 - Wet beëdigde tolken en vertalers

Voorstellen bij: 34763 - Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

Voorstellen bij: 25232 - Voetbalvandalisme

Voorstellen bij: 35122 - Wet straffen en beschermen

Voorstellen bij: 24587 - Justitiële Inrichtingen

Voorstellen bij: 30010 - Gedetineerdenbegeleiding buitenland

Voorstellen bij: 29452 - Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Voorstellen bij: 31265 - Adoptie

Voorstellen bij: 28741 - Jeugdcriminaliteit

Voorstellen bij: 31839 - Jeugdzorg

Voorstellen bij: 34145 - Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Voorstellen bij: 27879 - Versterking van de positie van de consument

Voorstellen bij: 24557 - Kansspelen

Voorstellen bij: 29838 - Auteursrechtbeleid

Voorstellen bij: 33199 - Beleidsdoorlichting Justitie en Veiligheid

Voorstellen bij: 31753 - Rechtsbijstand

Voorstellen bij: 36045 - Situatie in Oekraïne

Voorstellen bij: 19637 - Vreemdelingenbeleid

Voorstellen bij: 30573 - Migratiebeleid

Voorstellen bij: 28638 - Mensenhandel

Voorstellen bij: 34193 - Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Voorstellen bij: 36470 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 32317 - JBZ-raad

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Overige voorstellen: