Werkplan Partijbestuur Partij van de Arbeid 2021 - 2025

Source: E.M. (Esther-Mirjam) Sent i, published on Thursday, February 10 2022.

De PvdA streeft naar bestaanszekerheid en vooruitgang voor iedereen. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid in ons Nederland.

Zekerheid is voor veel mensen onbereikbaar geworden. Voorbehouden aan de happy few. Veertig jaar neoliberaal marktdenken laat zijn sporen na. Waar de belofte ooit was dat iedereen zou profiteren van meer markt en minder overheid, is de ongelijkheid nu zo groot dat zij ten koste gaat van welvaart en samenhang. Mensen voelen zich verloren in de systemen die hen hadden moeten beschermen. Mensen die het belangrijkste werk doen om ons een fatsoenlijk bestaan te geven — de leraren, de agenten en de verpleegkundigen — lopen op hun laatste benen. En ons systeem van pensioenen, gezondheidszorg, woningmarkt en uitkeringen piept en kraakt.

Onze opdracht als sociaaldemocraten blijft onverminderd groot. Een opdracht die we alleen aankunnen met een sterke vereniging. Een vereniging die middenin de samenleving staat. Een vereniging met een solide basis. Een vereniging waarin we de kracht van het collectief en onze leden benutten. En een vereniging die meebeweegt met haar tijd: Sterft gij oude vormen en gedachten. Met de leden aan het roer van de Partij geven we richting aan alle progressieve krachten in Nederland die ons land eerlijker, socialer en duurzamer willen maken.

Het partijbestuur vormt de aanjager van dit proces. Het is dienstbaar aan de vereniging en bewaakt de middellange- en lange termijn doelen van onze partij. De kracht van het partijbestuur schuilt niet in het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Maar in het zorgdragen voor een stabiel bestuur van onze vereniging, als de hoeder van onze idealen en de bewaker van zorgvuldige processen. Zo realiseren we een partij met zelfvertrouwen, die relevant is, gevoed wordt door de leden en waarin het gezellig is.

Om dit te realiseren benoemt het partijbestuur de volgende speerpunten

  • • 
    Ideeënpartij. Onze vereniging koestert intern debat en organiseert tegenspraak. Niet door uit onmacht naar moties te grijpen, maar door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.
  • • 
    Actiepartij. Onze vereniging staat middenin de samenleving. Voert zowel on- als offline zinderende campagnes en staat met progressieve bondgenoten zij-aan-zij op de barricades.
  • • 
    Fundament. Onze vereniging heeft de basis op orde. Interne en operationele processen zijn gestroomlijnd. We handelen professioneel.

Uitwerking Werkplan 2021 - 2025

Vanuit deze speerpunten maakt het partijbestuur de vertaalslag naar de volgende concrete ambities voor de komende vier jaar.

Ideeënpartij

Ideeënpartij

De Partij van de Arbeid is de partij waarin we de beste ideeën voor de toekomst hebben. Die hebben we omdat we de kracht van ons collectief benutten. Van onze politici, afdelingen, gewesten, neveninstellingen en leden. We zorgen ervoor dat leden kunnen meedenken, meepraten en meedoen. Om zo alle verschillende inzichten die onze partij rijk is om te smeden tot linkse plannen. Dat vraagt om een bruisende ledendemocratie met voldoende inspraakmogelijkheden maar bovenal om het stimuleren van ontmoetingsdemocratie.

Daarom organiseren we parallel aan netwerken expertiseteams met experts in brede zin, die op flexibele basis input geven aan onze Kamerleden, Europarlementariërs en lokale politici. Zorgen we ervoor dat duidelijk is waar leden terecht kunnen om punten te agenderen. En organiseren een Van Waarde 2.0 waar de verhalen van leden en kiezers centraal staan. We sporen afdelingen aan, en bieden daar de tools voor, om kiezers te interviewen, dilemma dialogen te organiseren en enquêtes te houden. Die verhalen brengen we bij elkaar binnen een sociaaldemocratisch kader en daarmee vormen we ons verhaal van de PvdA.

Actiepartij

We hebben niet alleen de beste ideeën voor Nederland, we voeren daar ook actie op. Dat doen we door ons aan te sluiten bij progressieve demonstraties en bewegingen. Door op onze kernthema’s acties te organiseren, grassroots-bewegingen de ruimte te geven. Acties zorgen voor verbinding. Maar die krijgen we ook door een fijne en warme partij te zijn. Daarom organiseren we Rode Familiedagen, geven we nieuwe leden een warm welkom en zien we diversiteit als kracht.

Campagnes en communicatie

De tijd staat niet stil en onze partij dus ook niet. Boodschapontwikkeling hoort daarom bij een politieke partij. Dat doen we binnen de campagneleiding maar ook met hulp van buiten. Bijvoorbeeld met een campagnestrategenteam dat mee- en tegendenkt over de boodschap en de campagne. Op communicatief niveau willen we vooroplopen in het politieke speelveld. Onze partij heeft de basis op orde met aantrekkelijke onlinekanalen en maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Scouting en opleiding

Talenten - jong en oud - krijgen bij de Partij van de Arbeid de mogelijkheid en de ruimte om zich te ontwikkelen. Daarom investeren we in talentmanagement binnen onze partij. We starten een landelijke scoutingscommissie. We werken samen met onze neveninstellingen en zorgen voor een gevarieerd scholingsaanbod waarin we kracht putten uit de diversiteit aan ervaringen die de breedte van onze ledenpartij biedt. Van eerste kennismaking met de partij (talentendagen) tot een topklas. Onze huidige campaigners, stagiaires en vrijwilligers zijn onze politici, bestuurders en medewerkers voor de toekomst. Om de kansen ten volste te benutten stemmen we scouting en opleidingstrajecten op elkaar af. We geven het partijbureau en de neveninstellingen de opdracht om gezamenlijk een samenwerkingsorganisatie op het vlak van talentontwikkeling te starten.

Externe relaties

Samen bereiken we meer dan alleen. Door onze krachten te bundelen met linkse partijen en andere linkse bondgenoten brengen we onze idealen dichterbij. Daarom nodigen we bij onze bijeenkomsten en congressen ook progressieve organisaties uit. Inventariseren we onze partners en maken we gebruik van een netwerk- en partnerschapsagenda. Introduceren we flexibele- en duo-lidmaatschappen en organiseren we linkse festivals. En kijken we op welke manier linkse samenwerking onze idealen het beste dichterbij kan brengen.

Internationaal

De PvdA is een internationale partij: internationale solidariteit is een van de belangrijkste waarden van de sociaaldemocratie. Dat deze internationale solidariteit onder druk staat, wordt op meerdere vlakken pijnlijk duidelijk. Een belangrijke opdracht van het internationaal secretariaat is deze kernwaarde van solidariteit uit te dragen binnen de partij en aan de achterban. Als sociaaldemocraten moeten we te allen tijde opkomen voor deze solidariteit tussen mensen, in Nederland en buiten de landsgrenzen. Ons internationale secretariaat investeert fors in ons internationale netwerk om zo internationale solidariteit hoog op de agenda te houden. Daarnaast organiseert het grote events op actuele thema's ten behoeve van de landelijke zichtbaarheid.

Financiën & Fondsenwerving

Een succesvolle partij heeft ook een gezond financieel beleid. De partij staat er financieel goed voor, maar heeft door recente verkiezingsresultaten wel moeten inboeten op haar begroting, ambities en taken. En niet te vergeten op haar campagnekas en daarmee haar concurrentievermogen ten opzichte van andere partijen die juist meer zijn gaan besteden aan campagnes. Nieuwe wegen moeten dus aangeboord worden. Met een afdracht van onze politici die in lijn is met die bij andere linkse partijen. Een minder rigide bestemming voor die afdrachten die recht doet aan de flexibiliteit die nodig is voor een kleinere partij. En een salariëring van de Partijvoorzitter en Internationaal Secretaris die beter past bij de huidige electorale realiteit.

We investeren in fondsenwerving om meer financiële ruimte en energie te creëren voor de partij. Dat doen we op basis van de beschikbare kennis en kunde binnen onze partij: een fondsenwervingscommissie gaat kijken waar er op dit terrein nog ruimte zit om te groeien, stelt een plan op en voert dat uit om hier een volgende stap in te maken.

Organisatie

Niemand wordt lid van onze vereniging om alleen maar jaarrekeningen op te stellen of het huishoudelijk regelement te wijzigen. We zetten daarom stevig in op het verminderen van de administratieve ballast van afdelingen. Dat betekent concreet dat we, binnen de grenzen van de draagkracht van het partijbureau, afdelingen onnodige financiële en organisatorische verplichtingen ontnemen. We versimpelen de processen rondom de deelname aan verkiezingen, en maken zo ruimte om als partij naar buiten te kijken.

De verschillende lagen in onze vereniging maken ons sterk, en in de samenwerking tussen die lagen schuilt onze kracht. Helaas zijn we nog te veel met elkaar bezig. Daarom versterken we de integraliteit tussen de neveninstellingen en het partijbureau: we zijn één partij en nemen bestaande fysieke en administratieve grenzen dus zo veel als mogelijk weg. We moedigen (financiële) samenwerking of fusie tussen afdelingen aan, en versterken en verduidelijken de rol van het gewestbestuur als scharnierpunt tussen de landelijke en lokale partijvereniging.