Prof.Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

foto Prof.Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Source: Parlement.com.

Gerenommeerd wetenschapper en libertair politiek commentator, die in 2007 als PvdA'er de overstap maakte naar de landspolitiek. Hij werd toen, in het kabinet-Balkenende IV i, minister van OCW i. Enigszins flamboyante bewindsman, die een koerswijziging in het onderwijs nastreefde, maar die allereerst onvrede onder leerkrachten en afnemend onderwijspeil moest aanpakken. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. Dong in 2012 mee naar het partijleiderschap en werd in Rutte II i minister van BZK. Kreeg onvoldoende steun voor de vorming van landsdelen, maar bracht wel een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst tot stand. Voor hij minister werd, was hij directeur van de onderzoekschool van het Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar ontwikkelingsgenetica. Sinds 2017 werkt hij bij 'myTommorows' (toegang tot experimentele medicijnen). In 2018 werd hij hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics aan de UvA. Later columnist in De Telegraaf.

PvdA
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 12 April 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1977

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar moleculaire genetica, Universiteit van Amsterdam, from 3 July 1997 until 1 April 2003
 • hoogleraar ontwikkelingsgenetica, Universiteit Utrecht (Academisch Biomedisch Centrum), from 1 May 2000 until 22 February 2007
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 5 November 2012
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 5 November 2012 until 29 June 2016
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, from 29 June 2016 until 16 September 2016 (i.v.m. hartoperatie tijdelijk vervangen door minister Blok)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 16 September 2016 until 26 October 2017 (nam op 27 januari 2017 de taken (Wonen en Rijksdienst) over van minister Blok)
 • hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics, Universiteit van Amsterdam, from 1 October 2018 (ontwikkeling en het toegankelijk maken van gepersonaliseerde geneeswijzen)
 • oprichter/eigenaar Frame Cancer Therapeutics, January 2019

Responsibilities as minister (2/3)
 • Was als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de interbestuurlijke verhoudingen (incl. de samenhang in de verschillende decentralisatieoperaties op de specifieke beleidsterreinen), de financiën van de mede-overheden, de gemeentelijke herindelingen, constitutionele zaken, de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de normering topinkomens, de rechtspositie van politieke ambtsdragers, partijfinanciering, Koninkrijksrelaties, de AIVD, informatievoorziening openbare sector (incl. gemeentelijke basisadministratie en paspoorten) en burgerschap
 • Hij was van 10 maart tot en met 20 maart 2015 tevens belast met de taken van de minister voor Wonen en Rijksdienst

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • columnist "De Telegraaf", from 10 April 2020
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 28 November 2023

Previous (2/11)
 • voorzitter jury RVU Radioprijs 2010
 • voorzitter jury "Groot Dictee der Nederlandse taal", December 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2011 en 2012 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Bracht in 2011 de initiatiefnota 'De accountancy na de crisis' uit over de rol van accountants bij het toezicht op banken. Het betrof onder meer het scheiden van toezicht en advies en de lengte van de periode van toezicht door dezelfde accountant (32.643)

Policy-making activities as minister (2/17)
 • Vaardigde in 2017 een AMvB uit waardoor de Gouverneur van Curaçao landsdiensten kon inschakelen om de verkiezingen van 28 april in goede banen te leiden
 • Stelde in oktober 2017 een fonds in voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten

Legislative activities as minister (2/20)
 • Bracht in 2017 samen met minister Hennis een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 317) tot stand. De wet is vanwege technologische ontwikkelingen en de kans op cyberaanvallen gemoderniseerd. Onderzoek naar kabelgebonden telecommunicatie wordt mogelijk. Door toetsing vooraf wordt de inzet van bevoegdheden door diensten gewaarborgd. Er komt een Toetsingscommissie inzet bevoegdheden. De bestaande CTIVD kan klachten van burgers zelfstandig beoordelen. (34.588)
 • Bracht in 2017 een grondwetswijziging (Stb. 426) tot stand, waardoor er een constitutionele basis komt voor de drie Caribische openbare lichamen en kiescolleges kunnen worden ingesteld voor de verkiezing van de Eerste Kamer in Caribisch Nederland (34.702, 34.782)

als (in)formateur
 • Kreeg op 28 november 2023 van de Tweede Kamer het verzoek ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag een verkenning te verrichten naar de verschillende opties om tot vorming van een kabinet te komen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in februari 2014 ernstig bekritiseerd toen bleek dat hij in oktober 2013 in de media een verkeerd beeld had gegeven van mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij afluisterpraktijken. Hij zei, om de Nederlandse dienst uit de wind wilde houden, dat de werkmethode van de AIVD was dat het om informatiewinning door de Amerikaanse NSA ging. Daarbij negeerde hij adviezen om terughoudender te zijn. In november 2013 bleek dat wel degelijk de Nederlandse inlichtingendienst zelf betrokken was bij de verzameling van metadata van telefoongesprekken. Dit werd echter pas in februari 2014 aan de Tweede Kamer meegedeeld, omdat inmiddels een rechtszaak speelde waarbij de staat mogelijk gedwongen kon worden om meer naar buiten te brengen dan verantwoord werd geacht. Bij de Tweede Kamer bestond de indruk dat hij bewust zijn fout uit oktober had willen verzwijgen. In een Kamerdebat op 11 februari bood hij zijn excuses aan voor het feit dat hij had gespeculeerd in de media en daarmee de Kamer op een verkeerd spoor had gezet. Hij beklemtoonde echter dat hij in november 2013 vanwege de vertrouwelijkheid van informatie over de werkwijze van inlichtingendiensten geen mogelijkheid had gehad om dit aan de Kamer mee te delen. Dat had hem, zo zei hij, 'als een steen op de maag gelegen'. Een deel van de oppositie nam genoegen met zijn excuses en uitleg. D66-fractievoorzitter Pechtold diende op 11 februari een motie van wantrouwen in, die geen meerderheid kreeg (vóór stemden D66, SP, PVV, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Bontes).
 • Werd in de zomermaanden van 2016 vanwege een hartoperatie tijdelijk vervangen als minister
 • Bezocht in september 2017, in gezelschap van koning Willem-Alexander de door een orkaan getroffen eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Private life
 • Hij groeide op in Den Haag-Zuidwest
 • Zijn vader woonde als half-jood in Berlijn en werd 1939 op elfjarige leeftijd samen met zijn broer door zijn ouders naar het (veiliger) Nederland gezonden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.