27085 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 april 2000 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Faber i, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (Pb EG L 123) de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

2 18 april 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST45307
Memorie van toelichting
publicatie: 28 april 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.