Drs. J.F. (Hans) Hoogervorst MA

foto Drs. J.F. (Hans) Hoogervorst MA
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Behendig, zelf- en doelbewust VVD-politicus, die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap tot het kabinet toetrad. Was medewerker en tekstschrijver van Frits Bolkestein i en werd als Kamerlid financieel woordvoerder. Als staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet-Kok II i bracht hij onder meer de Wet poortwachter tot stand, die snelle reïntegratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moest bevorderen. Minister van Financiën in het kabinet-Balkenende I i. Als minister van Volksgezondheid in het kabinet-Balkenende II i voerde hij een nieuw zorgstelsel in, waardoor het ziekenfonds verdween en er meer marktwerking kwam. Debater die soms licht geraakt was en fel reageerde, maar die ook goed kon incasseren. Was in 2007-2011 bestuursvoorzitter van de AFM en is nu voorzitter van de International Accounting Standards Board te Londen.

VVD
in de periode 1994-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Johannes Franciscus (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 19 April 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1978 (nog in 1982)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1986

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 July 2002
 • minister van Financiën, from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • minister van Economische Zaken, from 16 October 2002 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 27 May 2003 until 22 February 2007
 • voorzitter bestuur AFM (Autoriteit Financiële Markten), from 15 September 2007 until 1 April 2011
 • voorzitter IASB (International Accounting Standards Board) te Londen, from 1 July 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Monitoring Board IASC (International Accounting Standards Committee), from April 2009
 • lid College financieel toezicht voor Aruba en College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, from January 2022

Previous (2/4)
 • lid bestuur Stichting Johns Hopkins Bologna Center
 • vicevoorzitter beleidscomité IOSCO (internationaal samenwerkingsverband van effectentoezichthouders), from June 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie Toezicht Verzekeringskamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 February 1995 until December 1995
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1995 until 2 August 1998

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Kondigde in september 2003 als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met staatssecretaris Ross-Van Dorp bezuinigingen aan op subidies voor organisaties, oplopend van 59 miljoen euro in 2004 tot 127 miljoen euro in 2007.
 • Bracht in 2005 een beleidsbrief uit over alcoholgebruik onder jongeren. De ontwikkeling daarvan wordt zorgwekkend genoemd, zowel wat jonge beginleeftijd als genuttigde hoeveelheden betreft. Aangestuurd wordt op aanscherping van naleving van leeftijdsgrenzen, intensievere controle en maatregelen tegen ondernemingen die bepalingen herhaaldelijk overtreden. Daarnaast wordt voorlichting aan jongeren en ouders uitgebreid en worden reclameregels aangescherpt. (27.565)

Legislative activities as minister (2/18)
 • Bracht in 2006 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 680) van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, waardoor zelfbinding wordt geïntroduceerd in die wet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot opname, verblijf en behandeling van psychiatrische patiënten zonder bereidheid daartoe, indien zij zich daartoe eerder, in een wilsbekwame periode, wel bereid hebben verklaard. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door de ministers Borst en Korthals en in 2005 medeverdedigd door minister Donner. (28.283)
 • Bracht in 2007 een nieuwe Geneesmiddelenwet (Stb. 93) tot stand, die de verouderde wet uit 1963 vervangt. De wet wordt primair van toepassing op het product geneesmiddel en de vervaardiging en distributie daarvan en bevat geen bepalingen inzake de beroepsuitoefening van de apotheker. De overzichtelijkheid van de regelgeving met betrekking tot de geneesmiddelenvoorziening is verbeterd door een groot aantal bepalingen die nu geregeld zijn via algemene maatregelen van bestuur, in de wet op te nemen. Er komt een balans tussen het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen en het zo min mogelijk belemmeren van de marktwerking. (29.359)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was jarenlang ghostwriter van Frits Bolkestein

Pseudonyms and nicknames
 • "de kleine Napoleon"
 • "het kleine keffertje van de VVD"

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.