Prof.Dr. J.P. (Jan) Pronk

foto Prof.Dr. J.P. (Jan) Pronk
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Bevlogen en vaak emotioneel betrokken PvdA-politicus, die gold als exponent van de linkervleugel van zijn partij. Zeer begaan met de problematiek van armoede in de wereld en deskundig op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Vooral tijdens het kabinet-Den Uyl i mikpunt van kritiek van behoudend Nederland vanwege de steun aan de bevrijdingsbewegingen in Afrika en aan Cuba. Na een periode in de Kamer en een functie bij de UNCTAD keerde hij terug in Den Haag. Als medeauteur van het rapport 'Schuivende Panelen' droeg hij bij aan een koerswijziging van de PvdA. Werd in 1989 wederom minister van Ontwikkelingssamenwerking. In het tweede kabinet-Kok i minister van VROM. Kreeg veel waardering als voorzitter van de Wereldmilieuconferentie. Werd in 2001 gepasseerd voor de post van Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

PvdA
in de periode 1971-2002: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

First names

Johannes Pieter (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 16 March 1940

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1964 until 28 May 2013

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 11 May 1973
 • minister zonder portefeuille, minister voor ontwikkelingssamenwerking, from 11 May 1973 until 19 December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 January 1978 until 18 August 1980
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 7 November 1989
 • minister zonder portefeuille, minister voor ontwikkelingssamenwerking, from 7 November 1989 until 3 August 1998
 • minister van Defensie ad interim, from 6 February 1991 until 3 March 1991 (tijdens ziekte van minister Ter Beek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1994 until 22 August 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 3 August 1998
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en adviseur van secretaris-generaal Kofi Annan, from October 2001 until 2003
 • hoogleraar theorie en praktijk van internationale ontwikkeling, ISS (Institute of Social Studies) te 's-Gravenhage, from 1 January 2003 until 1 July 2010
 • speciaal VN-gezant in Soedan, from July 2004 until December 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • gasthoogleraar "The University for Peace" (door VN gestichte universiteit) te San José, Costa Rica (in 2009 en 2010)

Previous (2/36)
 • associate fellow Centre International Conflict Analysis and Management (CICAM), Radboud Universiteit Nijmegen, from 2013
 • Docent Amsterdam University College te Amsterdam, from 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • Plaatsvervangend Gouverneur bij de Wereldbank, from 1973 until 1977 (als minister van ontwikkelingssamenwerking)
 • Lid Ontwikkelingscomité Wereldbank, from 1973 until 1977 (als minister van ontwikkelingssamenwerking)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Hield zich in de periode 1978-1980 als Kamerlid vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking
 • Was in 1987 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het rapport van de subcommissie visquotering. Diende daarbij een motie in waarin het door de minister gevoerde beleid werd betreurd.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/22)
 • Wist als voorzitter van de vervolg-Klimaatconferentie in Bonn, juli 2001, een akkoord te bereiken over de uitwerking van het Verdrag van Kyoto over de mondiale aanpak van het broeikasprobleem. De verdragslanden, uitgezonderd de Verenigde Staten, besloten tot het invoeren van een nalevingsregime. Elementen daarvan zijn: maatregelen ter ondersteuning van ontwikkelingslanden, binnenlandse inspanningen om emissiereducties te bereiken en het toestaan van de mogelijkheid van het vastleggen van koolstof door bosbeheersactiviteiten (de zgn. sinks). Er komen sancties voor landen die de doelstellingen niet halen. Na het bereiken van het akkoord kreeg hij een staande ovatie van de deelnemers aan de conferentie.
 • Bracht in 2002 met de ministers Jorritsma, Brinkhorst, Borst en Hermans de Integrale Nota Biotechnologie uit (27.428)

Legislative activities as minister (2/12)
 • Bracht in 2002 samen met minister Brinkhorst de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (Stb. 319) tot stand. Hierdoor werd stankhinder van veehouderijen in bepaalde gebieden aan vergunningen gebonden. De wet werd in 2006 vervangen door de Wet geurhinder en veehouderij. (27.835)
 • Bracht in 2002 samen met minister Borst en staatssecretaris Faber een wijziging (Stb. 461) van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 tot stand ter implementatie van de biocidenrichtlijn. De richtlijn harmoniseert de procedures rond het op de markt brengen van biociden (niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals desinfecteermiddelen, verduurzamingsmiddelen, beschermingsmiddelen en middelen tegen ongedierte in de woonomgeving). (27.085)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/14)
 • Maakte na de enorme verkiezingsnederlaag van de PvdA in mei 2002 bekend zijn zetel niet in te nemen om zodoende ruimte te geven aan 'nieuwe mensen'
 • Werd in 2007 bij de strijd om het voorzitterschap van de PvdA verslagen door Lilianne Ploumen
 • Verliet op 28 mei 2013 de PvdA omdat hij vond dat uit compromissen bij de formatie ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking en het vreemdelingenbeleid bleek dat sociaaldemocratische beginselen waren losgelaten. Hij lichtte dit op 29 mei toe in een ingezonden artikel in NRC Handelsblad.

Anecdotes and citations
 • In de beginperiode van het kabinet-Den Uyl had hij tijdens kabinetsvergaderingen 'Keerpunt 72', het verkiezingsprogramma van de progressieve drie, steeds onder hand bereik
 • Tijdens vergaderingen van het kabinet-Den Uyl viel hij regelmatig in slaap (mede ten gevolge van buitenlandse reizen)

Campaign trail
 • Werd in 1986 en 1989 via de Limburgse kandidatenlijst van de PvdA tot Tweede Kamerlid gekozen

Non-acceptance of political functions
 • adjunct-secretaris-generaal Verenigde Naties, December 1993 (geweigerd)
 • lid Tweede Kamer, May 2002

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.