27835 NL - wetsvoorstel
Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2001 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i, en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voorzover het betreft de stankemissies van veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden.

1.

Volledige titel

Regels inzake stankemissie van veehouderijen in ontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

2 28 juni 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST54415
Memorie van toelichting
publicatie: 9 juli 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.