Recht van petitie Europese Unie

Source: Europa Nu.

Op Europees niveau hebben burgers het recht hebben zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot het Europees Parlement i te richten. De klacht, het verzoek of verzoekschrift noemt men een petitie. Voor het indienen van een petitie gelden een aantal strikte voorwaarden.

1.

Voorwaarden en procedure

Iedere burger van de Europese Unie i en iedere in de Europese Unie gevestigde rechtspersoon, zoals een naamloze of besloten vennootschap, een stichting of een vereniging, kan een petitie indienen. Het onderwerp van de petitie moet de indiener direct aangaan. Petities gaan daarom vaak over individuele gevallen.

Het onderwerp van de petitie moet vallen binnen een van de werkterreinen van de Europese Unie.

Petities zijn gericht tot het Europees Parlement. Petities worden behandeld door de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement i. Die commissie onderhoudt contacten met andere Europese instellingen en nationale overheidsorganen. Ze kan ervoor kiezen om de petitie zelf in behandeling te nemen, de petitie over te dragen aan een andere commissie van het Europees Parlement of de Europese Commissie i verzoeken duidelijkheid te verschaffen en een onderzoek in te stellen. In uitzonderlijke gevallen wordt de petitie door het hele Parlement behandeld, en wordt een onderzoek ingesteld in het land waar de klacht zijn oorsprong vindt.

Het indienen van een petitie kan in iedere officiële taal van de Europese Unie.

Petities zijn in enkele gevallen aanleiding geweest voor de Europese Commissie om een inbreukprocedure i te starten tegen lidstaten i.

De Europese Ombudsman & SOLVIT

Voor klachten over misstanden en wanbeheer betracht door de Europese Unie zelf kunnen burgers zich richten tot de Europese Ombudsman i.

De Europese Commissie ondersteunt een netwerk, SOLVIT i genaamd, waar mensen en bedrijven terecht kunnen als zijn slachtoffer zijn van de verkeerde toepassing van regels voor de interne markt.

2.

Verhouding tot het Europees burgerinitiatief

Het Europese petitierecht heeft niet veel gemeen met het Nederlandse petitierecht i. In Nederland kunnen burgers petities indienen over bijna ieder mogelijk onderwerp, ongeacht of ze er een direct belang bij hebben.

Op Europees niveau lijkt het Nederlands petitierecht dan ook meer op het recht om een Europees burgerinitiatief i op te starten. Daarmee kunnen burgers de Europese Commissie i, het dagelijks bestuur van de EU, verzoeken om een bepaald onderwerp in behandeling te nemen. Ook het burgerinitiatief is aan een aantal voorwarden gebonden.

3.

Juridisch kader

Het recht van petitie vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU):

  • principe (directe relatie burgers en EU): tweede deel VwEU art. 24 i
  • summiere uitwerking: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 eerste afdeling art. 227 i

4.

Meer informatie