Petitierecht

Source: Parlement.com.

Dit recht geeft aan dat burgers het recht hebben zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot een betrokken overheidsinstantie te richten, zoals de regering of de volksvertegenwoordiging. Het verzoek of verzoekschrift noemt men een petitie. In de petitie staat het probleem dat verholpen dient te worden en een verzoek, en bevat een lijst van ondertekenaars. De ondertekenaars onderschrijven een petitie door het zetten van een handtekening.

Petitierecht in Nederland

In Nederland ligt het recht van petitie vast in artikel 5 van de Grondwet. Iedereen (ook groepen van personen) heeft het recht zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot een betrokken overheidsinstantie te richten. Bijvoorbeeld een minister, de Tweede Kamer i of het gemeentebestuur. Voor klachten over de overheid kunnen burgers zich richten tot de nationale ombudsman i.

Een overzicht van petities waar handtekeningen voor worden verzameld is www.petities.nl. Dit is geen site van de overheid zelf.

Petitierecht in Europa

Burgers van de Europese Unie i en rechtspersonen met een vestiging binnen de Unie kunnen een petitie indienen bij het Europees Parlement i. Het moet wel gaan om een onderwerp dat tot het werkterrein van de Europese Unie behoort.