Prof.Dr. M. (Jet) Bussemaker

foto Prof.Dr. M. (Jet) Bussemaker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Raad van de Europese Unie
Source: Parlement.com.

Talentvolle, nogal serieuze PvdA-politica, die na onderzoeker, beleidsmedewerker en universitair docent te zijn geweest, al snel een gerespecteerd Tweede Kamerlid werd. Hield zich bezig met volksgezondheid, sociale zaken en cultuur en was bij de mislukte formatie van 2003 secondant van partijleider Wouter Bos i. In het kabinet-Balkenende IV i was zij als staatssecretaris verantwoordelijk voor onder meer medische ethiek, de wmo, zorg, ouderenbeleid en sport. Keerde, na ruim anderhalf jaar rector van de Hogeschool van Amsterdam te zijn geweest, in 2012 in Rutte II i terug als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voerde het sociaal leenstelsel in. Werd in 2018 hoogleraar in Leiden aan de medische en de governance faculteit. Haar vader overleefde als jongen de Japanse kampen en zij schreef daar een boek over. Was al jong maatschappelijk betrokken.

PvdA
in de periode 1998-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Mariëtte (Jet)

Place and date of birth
Capelle aan den IJssel, 15 January 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GroenLinks, from 1992 until 1995
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1997

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met de Wet maatschappelijke ontwikkeling, verpleging en verzorging, ouderenbeleid, sporten en medisch-ethische vraagstukken), from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • voorzitter werkgeversorganisatie MOgroep (Maatschappelijk Ondernemers Groep), welzijn en maatschappelijke dienstverlening (W&MD), from 1 January 2011 until 1 March 2011 (1,5 dag per week)
 • lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam (rector Hogeschool van Amsterdam), from 1 March 2011 until 5 November 2012
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • hoogleraar 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg', LUMC/Unversiteit Leiden, from 1 July 2018 (gezamenlijke benoeming van de medische en governance faculteit)
 • voorzitter RVS (Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving), from 1 June 2019

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Het beleid met betrekking tot de WMO, uitgezonderd het jeugdbeleid. b. Het beleid met betrekking tot voorzieningen op gebied van verpleging en verzorging resp. de uitvoering van de AWBZ op deze terreinen. c. Het sociale beleid (welzijn), uitgezonderd gezinsbeleid; d. Het ouderenbeleid; e. Het sportbeleid; f. Medisch ethische vraagstukken, inclusief het zogenoemde toetsingskader, exclusief technologisch onderzoek; g. Biotechnologie, exclusief technologisch onderzoek; h. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. i. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Commissarissen First Dutch Innovations, Delft, from July 2018
 • lid MIT (Maatschappelijk Impact Team), from 1 September 2022

Previous (2/24)
 • voorzitter coöperatiebestuur van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, from 21 July 2018 until September 2022
 • voorzitter commissie "Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië', from 25 October 2021 until 8 February 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Bracht in 2005 samen met haar fractiegenoot John Leerdam de notitie "De kracht van kunst" uit. Daarin wordt gepleit voor een actieve cultuurpolitiek en een debat over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur.
 • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote José Smits een initiatiefwetsvoorstel in over gelijke behandeling van gehandicapten in het openbaar vervoer. Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.878)
 • Nam na de verkiezingen van 2006 (tot haar benoeming tot staatssecretaris) de verdediging over van een door haar voormalige fractiegenote Saskia Noorman-Den Uyl ingediend initiatiefvoorstel over een toeslag voor alleenstaande ouders

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/11)
 • Startte in 2015 de Nationale wetenschapsagenda, die was opgesteld door een maatschappelijke stuurgroep. De Nationale Wetenschapsagenda brengt wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij dichter bij elkaar. Organisaties in het wetenschapsveld tonen de bereidheid agenda’s, die tot nu toe relatief los van elkaar werden ontwikkeld, met elkaar te verbinden en de afstemming tussen fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek te verbeteren. Ze tonen daarmee tevens bereid te zijn hun eigen prioriteiten en keuzes op de Wetenschapsagenda af te stemmen. (29.338)
 • Bracht in 2015 de Beleidsnota 'Ruimte voor cultuur' uit. Er komen extra middelen voor jeugdgezelschappen. Het budget voor talentontwikkeling blijft gelijk en er komt budget voor sympfonieorkest met pop en jazz. Het Tropenmuseum kan door extra middelen voor rijksmusea open blijven. (32.820)
 • Bracht in 2016 een beleidsbrief uit over het cultuuronderwijs. Cultuuronderwijs wordt gedefinieerd als het onderwijs dat gericht is op de culturele en creatieve vorming van leerlingen en de bijdrage die de culturele omgeving van de school daaraan levert. Het muziekonderwijs krijgt extra aandacht en het bestaande programma cultuureducatie wordt verlengd. (32.820)

Legislative activities as minister (3/11)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 273) tot versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen tot stand. De wet zorgt onder meer voor betere financiering van de werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad (MR), voor toekenning van een rol van de MR bij benoemingen van bestuurders en toezichthouders, en introduceert een meldplicht voor de interne toezichthouder aan de Inspectie van het onderwijs bij een redelijk vermoeden van wanbeheer. (34.251)
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 97) tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand over bescherming van namen en graden. Doel is het tegengaan van misleiding van studenten en werkgevers. Er komen normen over het voeren van de naam universiteit en hogeschool, voor het afgeven van de graden Bachelor, Master, Associate degree en Doctor en over het voeren van die titels, en er komen bepalingen om te bewerkstelligen dat adequate sancties kunnen worden opgelegd bij overtreding van die normen. (34.412)
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 306) tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand over betere mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs. Er komen regelingen voor gezamenlijke opleidingen, gezamenlijke afstudeerrichtingen en gezamenlijke programma's. (34.355)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was rond de geboorte van haar dochter (september 2000) wel enkele weken afwezig, maar kon geen zwangerschaps- en bevallingsverlof opnemen omdat dat niet bestond. Kondigde daarom een initiatiefwet aan voor een vervangingsregeling voor volksvertegenwoordigers bij zwangerschap en bevalling. Later kwam het kabinet zelf met een voorstel.

Private life (3/5)
 • Kreeg een NWO-beurs voor een onderzoek naar politieke legitimaties van de herstructurering van verzorgingsstaten in internationaal vergelijkend perspectief, 1995-1998
 • Haar echtgenoot was als psycholoog werkzaam bij het UWV
 • Haar grootvader was commandant van onderzeeboot O16. Hij werd postuum onderscheiden met de Militaire Willemsorde (Ridder vierde klasse) en naar hem is een mijnenveger vernoemd.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Karolien Knols, "'Ik ben superloyaal. Maar niet ten koste van mezelf'", Volkskrant Magazine, 9 juni 2007
 • Gijs Herdersché, "Een betrokken zondagskind", De Volkskrant, 24 juni 2008
 • Floor Ligtvoet, "Jet Bussemaker wil iets betekenen in het leven", Leidsch Dagblad, 16 augustus 2008
 • Antoinette Reerink, "Stille kracht in PvdA en het beste meisje van de klas", NRC Handelsblad, 4 mei 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.