Drs. W.J. (Wouter) Bos

foto Drs. W.J. (Wouter) Bos
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Uit het bedrijfsleven afkomstige partijleider van de PvdA in de jaren 2002-2010. Werkte na zijn studie economie en politicologie ruim negen jaar in binnen- en buitenland voor Shell. Werd daarna Tweede Kamerlid en spoedig staatssecretaris van Financiën. In 2002 de eerste direct gekozen lijsttrekker van de PvdA. Leidde in 2003 zijn partij naar electoraal herstel, maar zag onderhandelingen met het CDA mislukken. Na vier jaar oppositie in 2007 vicepremier en minister van Financiën. Oogstte waardering voor de wijze waarop hij de gevolgen van de internationale financiële crisis aanpakte. Niet lang na de breuk in het kabinet-Balkenende IV i koos hij voor zijn jonge gezin en verliet hij de politiek. Goed debater, die echter soms aarzelde over de koers van zijn partij. Tegenstanders betichtten hem daarom wel van 'draaien'. Was bestuursvoorzitter van VU Medisch Centrum en is nu voorzitter van Invest NL.

PvdA
in de periode 1998-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister, viceminister-president, politiek leider

1.

First names

Wouter Jacob (Wouter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vlaardingen, 14 July 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1981

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 24 March 2000
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden, financiën lagere overheden, muntwezen en staatsloterij), from 24 March 2000 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 February 2007
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 2002 until 22 February 2007
 • minister van Financiën en viceminister-president, from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • voorzitter bestuur Invest NL, from 1 October 2018 until 1 May 2022
 • voorzitter Raad van Bestuur Menzis, from 1 May 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. aangelegenheden beteffende de financiën van lagere overheden; 3. het muntwezen, inclusief De Nederlandse Munt; 4. de Domeinen en de Nederlandse Inkoopcombinatie; 5. de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; 6. het Vacatiegeldenbesluit.

cabinet formation
 • informateur, from 18 September 2012 until 30 October 2012 (samen met H.G.J. Kamp)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter "Van Bronckhorst Foundation", from April 2011 (goededoelenstichting van Giovanni van Bronckhorst)
 • voorzitter KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielerunie), from 4 October 2021

Previous (2/8)
 • 'ambassadeur" bieding EU-agentschap Europees Geneesmiddelenbureau, from July 2017 until November 2017
 • voorzitter BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, from 8 November 2011 until 11 January 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • In juni 2004 debatteerde de Tweede Kamer op zijn verzoek over de oplopende werkloosheid
 • In oktober 2004 debatteerde de Tweede Kamer op zijn verzoek over plannen tot verlaging van het minimumloon. Diende in dit debat samen met Jan Marijnissen (SP) en Femke Halsema (GL) een motie van wantrouwen in tegen minister De Geus vanwege diens bijdragen aan voortschrijdende polarisatie tussen kabinet en sociale partners. Alleen de fracties van de drie ondertekenaars stemden vóór.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/11)
 • Besloot in oktober 2009 geen kapitaalinjectie van 100 miljoen euro te verlenen aan de noodlijdende DSB, omdat de bank niet levensvatbaar werd beschouwd en daarmee de risico's voor de belastingbetalers onaanvaardbaar groot werden geacht
 • Besloot om per 1 januari 2010 een verbod op bonusprovisies in te voeren. Banken en verzekeraars mogen aan adviseurs niet langer vergoedingen betalen los van de verkoop van een financieel product. Tussenpersonen moeten voortaan bij verkoop van verzekeringen die verkocht worden bij een hypotheek aan de consument melden hoeveel zij daar aan verdienen.

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2008 als minister van Financiën de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 303) tot stand. Hierdoor worden de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties samengevoegd. Dit moet de toepasbaarheid van de verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van identificatie vereenvoudigen. (31.238)
 • Bracht in 2008 samen met staatssecretaris De Jager een wet (Stb. 547) tot stand inzake belastingheffing bij excessieve beloningsbestanddelen. Er komt onder meer een werkgeversheffing van 30% over bepaalde vertrekvergoedingen. (31.459)

als (in)formateur
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door H.G.J. Kamp als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met Kamp de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stelde zich op 28 augustus 2002 kandidaat voor het leiderschap van de PvdA
 • Werd in november 2002 gekozen tot lijsttrekker van de PvdA na een ledenraadpleging, waarbij hij 60% van de stemmen kreeg. Hij versloeg Jeltje van Nieuwenhoven en Klaas de Vries.
 • Werd in 2004 en 2008 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

Private life
 • Werd geboren in Vlaardingen, maar groeide op in Odijk
 • Zijn vader was zendeling in Nederlands-Indië, zakenman en directeur van een ontwikkelingsorganisatie
 • Vegetariër

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.