Water reuse: Commission welcomes the provisional agreement on minimum requirements for water reuse in agriculture

Source: European Commission (EC) i, published on Tuesday, December 3 2019.

De nieuwe regels, die in mei 2018 door de Commissie zijn voorgesteld, bevatten geharmoniseerde minimumeisen voor waterkwaliteit in het kader van het veilige hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie.

De commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius i: “Met deze voorlopige overeenkomst geven we de EU een krachtig instrument om een aantal van de problemen die gepaard gaan met de klimaatverandering aan te pakken. Het gebruik van teruggewonnen water in de landbouwsector kan in aanvulling op waterbesparings- en efficiëntiemaatregelen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van waterstress en droogte. De veiligheid van onze burgers wordt daarbij ten volle gewaarborgd.

Momenteel wordt slechts in enkele lidstaten daadwerkelijk water hergebruikt en wordt dit potentieel nauwelijks benut. De nieuwe regels zullen het toepassen van deze gunstige praktijken vergemakkelijken en stimuleren, en daarmee bijdragen aan betrouwbaardere schoonwatervoorziening voor boeren in de EU en ze helpen zich beter aan de klimaatverandering aan te passen en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Doordat in de nieuwe regels minimumeisen worden vastgesteld, wordt de veiligheid van de hergebruikpraktijken gewaarborgd en het vertrouwen van de burgers in landbouwproducten in de interne markt van de EU vergroot. Deze geharmoniseerde aanpak zal ook bijdragen aan de soepele werking van de interne markt voor landbouwproducten en nieuwe zakelijke kansen creëren voor exploitanten en technologieleveranciers.

Volgens de nieuwe wetgeving zou gezuiverd stedelijk afvalwater, dat al bepaalde behandelingen heeft ondergaan overeenkomstig de regels van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, verder worden behandeld om aan de nieuwe minimumkwaliteitsparameters te voldoen en daarmee geschikt te worden voor gebruik in de landbouw.

Naast geharmoniseerde minimumkwaliteitseisen voorziet de nieuwe wetgeving ook in geharmoniseerde minimumeisen voor controle, bepalingen betreffende risicomanagement om eventuele extra gezondheids- en milieurisico's te kunnen beoordelen en aanpakken, en een vergunningsprocedure en bepalingen inzake transparantie, zodat essentiële informatie over elk waterhergebruikproject publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Na de goedkeuring zal de verordening in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt en 20 dagen nadien in werking treden.

Achtergrond

De verordening die door de Commissie wordt voorgesteld, helpt, in het kader van de aanpassing aan de klimaatverandering, de waterschaarste in de hele EU verlichten. Dankzij de verordening zal gezuiverd afvalwater dat voor landbouwirrigatie bestemd is, veilig zijn en daarbij zullen mens en milieu worden beschermd.

Het voorstel sluit aan bij een van de toezeggingen in het actieplan voor de circulaire economie en vormt een aanvulling op het bestaande wettelijke kader van de EU voor water en levensmiddelen. Het draagt ook bij aan de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN in de EU (met name doelstelling 6 inzake water en sanitaire voorzieningen) en aan de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.

Meer informatie

Voorstel met bijlagen inzake het hergebruik van water

Website over het beleid inzake hergebruik van water

Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater

Website over de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie