Motie Van Otterloo over extra verhogen van het wettelijk minimumloon - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. 63 toegevoegd aan dossier 35300 - Miljoenennota 2020.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Otterloo over extra verhogen van het wettelijk minimumloon
Document date 03-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST3530063
Reference 35300, nr. 63
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 300

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Nr. 63

MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de loonontwikkeling is achtergebleven bij de economische groei en dat de economische groei volgens het CBS vooral terecht is gekomen bij bedrijven en de overheid;

overwegende dat de ontwikkeling van het minimumloon de stijging van de kosten van levensonderhoud niet of nauwelijks heeft kunnen bijbenen;

verzoekt de regering, om in 2020 het wettelijk minimumloon, inclusief de daaraan gekoppelde uitkeringen en de AOW, extra te verhogen zodat de totale nominale stijging uitkomt op 5%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo

kst-35300-63 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 63


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.