Prof.Dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend

foto Prof.Dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Fiscale 'whizzkid', die na docent aan de Leidse universiteit te zijn geweest een actief Tweede Kamerlid voor de PvdA werd. Tijdens zijn lidmaatschap enkele jaren parttime hoogleraar belastingrecht in Groningen en Maastricht. Ontpopte zich als Kamerlid al als vindingrijk wetgever, onder meer via een fiscale regeling om langdurig werklozen aan werk te helpen. Als staatssecretaris in de kabinetten-Kok was hij met Zalm i architect van de ingrijpende belastingherziening, die in 2001 als het belastingplan voor de 21e eeuw van kracht werd. Als minister van Sociale Zaken bracht hij een veelomvattende wijziging van de uitvoering van de werknemersverzekeringen tot stand. Hij is nu hoogleraar in Maastricht en adviseur bij Boer & Croon. Politicus die steeds 'alle cijfers' kende.

PvdA
in de periode 1984-2002: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem)

Place and date of birth
Zuilen (thans gemeente Utrecht), 21 December 1948

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 June 1984 until 22 August 1994
 • bijzonder hoogleraar belastingrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from November 1991 until 1 January 1993 (1 dag per week)
 • bijzonder hoogleraar in het Europees belastingrecht, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, from May 1991 until August 1994 (vanwege de Stichting Wetenschapsbeoefening, 1 dag per week)
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden en financiën lagere overheden), from 22 August 1994 until 24 March 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 3 August 1998
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 24 March 2000 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 26 July 2002
 • hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie, Universiteit Maastricht, from 1 September 2002
 • lid directie financieel verkoop- en advies, kantoor "Meeus Groep" te Breda, from April 2003 until 2005
 • senior adviseur "BCG" (Boer & Croon) Process Managers Group, from 2003
 • mede-eigenaar/directeur/grootaandeelhouder "TSS Cross Media Group" (integratie van telecom, internet en broadcast)
 • hoogleraar 'economie 4.0', Open Universiteit te Heerlen, from 1 September 2014

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. aangelegenheden beteffende de financiën van lagere overheden; 3. het muntwezen, inclusief De Nederlandse Munt; 4. de Domeinen en het voormalige Rijksinkoopbureau 5. de Staatsloterij; 6. het Vacatiegeldenbesluit.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/39)
 • lid Raad van Commissarissen Nationale VacatureBank
 • voorzitter werkgroep licentiesysteem betaald voetbal, 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse- en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 1989 until 22 August 1994
 • lid parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 September 1992 until 22 August 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/11)
 • Bracht in 1994 samen met zijn fractiegenoten Ad Melkert en Koos van der Vaart een initiatiefwet tot stand over het fiscaal bevorderen van investeringen van particulieren in het milieu ('groen' beleggen) (23.197)
 • Bracht in 1994 samen met Tom Vreugdenhil (CDA) een initiatiefwet tot stand inzake invoering van vervroegde afschrijving voor hoogwaardige technlogische kapitaalgoederen (23.071)
 • Bracht in 1994 samen met Tom Vreugdenhil (CDA) een initiatiefwet tot budgetneutrale afschaffing van de vermogensbelasting op ondernemingsvermogen tot stand (23.571)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1996 samen met staatssecretaris Van de Vondervoort de Nota Lokale lastendruk uit. Hierin worden de verschillen in de lokale lastendruk beschreven en geanalyseerd. In de periode 1990-1996 zijn die lasten aanmerkelijk toegenomen, vooral door toename van de rioolrechten, reinigingsheffingen en onroerend-zaakbelasting. Verder zijn heffingen door waterschappen gestegen. Er blijken grote verschillen tussen gemeenten te bestaan. Een gezamenlijke aanpak door centrale en decentrale overheden moet dit beperken. Verder zijn betere monitoring en betere ramingen wenselijk. Ook moeten de gevolgen van rijksbeleid voor de gemeentelijke uitgaven beter in beeld worden gebracht. Tariefdifferentiatie door gemeenten zal meer worden toegestaan. (25.011)
 • Bracht in 1999 samen met minister Zalm het Belastingplan voor de 21e eeuw, een ingrijpende wijziging van het belastingstelsel, uit en verdedigde in 2000 in de Tweede Kamer met succes de wetsvoorstellen om dat stelsel in te voeren. Belangrijkste elementen van deze herziening zijn: invoering van een drie-boxenstelsel en van een rendementsheffing voor inkomsten uit vermogen, verlaging van tarieven, vermindering van het aantal aftrekposten en vervanging van de belasting vrije sommen door heffingskortingen. (25.810)
 • In 2002 aanvaardde Tweede Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot goedkeuring van de opzegging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko. Reden voor de opzegging was de weigering van Marokko om mee te werken aan controle op fraude met sociale uitkeringen. Toen in december 2002 Marokko alsnog een verdragswijziging had geratificeerd over medewerking aan de fraudebestrijding, trok minister De Geus het wetsvoorstel in. (28.275)

Legislative activities as minister (3/13)
 • Bracht in 2000 de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 383) tot stand, waardoor het Rijk voortaan 75 in plaats van 90 procent van de uitbetaalde bijstand aan de gemeenten vergoedt op basis van declaraties. Gemeenten worden zo gestimuleerd een activerender reïntegratiebeleid te voeren. (27.081)
 • Bracht in 2001 als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met staatssecretaris Hoogervorst de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) (Stb. 624) tot stand. Door deze wet wordt de organisatie van de uitvoering van taken van de overheid met betrekking tot werknemersverzekeringen gewijzigd. Daardoor komt er één loket voor mensen die op zoek zijn naar werk en voor het aanvragen van een uitkering. De nieuwe organisatie wordt verder onder meer belast met het innen van de premies voor werknemersverzekeringen en met het bevorderen van reïntegratie. Er komt een Raad voor Werk en Inkomen, die subsidies toekent en beleidsvoorstellen doet. De Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI) krijgt 130 regionale kantoren. De uitvoering van de premie-inning, claimbeoordelingen en uitkeringsverzorging geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De gemeenten houden een aantal taken op het gebied van sociale zekerheid (zoals uitvoering van de Bijstandswet). De Arbeidsvoorzieningwet 1996 en Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1996 worden ingetrokken. (27.588)
 • Bracht in 2001 de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorziening (Stb. 691) tot stand. Hierdoor worden werkzaamheden die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verricht in het kader van de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en moeilijk plaatsbare werkzoekenden overgeheveld naar het privaatrechtelijke bedrijf KLIQ. (27.549)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Anecdotes and citations
 • Zijn fractiegenoot Van Traa zei over de pragmatische en trendgevoelige Vermeend: "Aan Willem kun je alles toevertrouwen, behalve het socialisme."
 • Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend werden op het ministerie van Financiën 'de smarties' genoemd vanwege hun voorliefde voor felgekleurde colbertjes en hun neiging alles beter te weten. Ze rekenden op pc alle berekeningen van hun ambtenaren na en Vermeend schreef zelf wetteksten

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.