PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE (Part 2), Brussels - EU monitor

EU monitor
Wednesday, July 8, 2020
calendar

PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE (Part 2), Brussels

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 26, 2018 10:00
city Brussels, Belgium
location Europa Building i Show location
room Room EB S5
organisation Permanent Representatives Committee II (COREPER II) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 25 september 2018 (OR. en)

12444/1/18 REV 1 OJ CRP2 32 COMIX 513

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Europagebouw, Brussel 26 september 2018 (10.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Justitie en Binnenlandse Zaken

 • 26. 
  Terugkeerrichtlijn (herschikking) IQIC Informatie van de Commissie
 • 27. 
  Gewijzigd voorstel voor het Asielagentschap van de EU [ÖÏÜ1 Verordening (EU) nr. 439/2010

Informatie van de Commissie

Buitenlandse Zaken

 • 28. 
  Zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken) op 15 oktober 2018: agenda
 • 29. 
  9e top EU-Republiek Korea (Brussel, 19 oktober 2018) Stand van zaken

12444/1/18 REV 1

GIP.l

1

NL

Economische en Financiële Zaken

 • 30. 
  Zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken) op 2 oktober 2018: voorbereiding
 • a) 
  (evt.) Snelle oplossingen btw-wetgeving _
 • i) 
  Richtlijn betreffende harmonisatie en |S|C vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-

stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel

voor de belastingheffing in het handelsverkeer _

tussen de lidstaten |S|C

 • ii) 
  Verordening betreffende bepaalde vrijstellingen _

voor intracommunautaire handelingen |S|C

 • iii) 
  Verordening betreffende de gecertificeerd belastingplichtige

Algemene oriëntatie

12257/15

 • b) 
  (evt.) Btw: veralgemeende verleggingsregeling goederen en diensten

Algemene oriëntatie

SICI 12258/15

 • c) 
  (evt.) Btw-behandeling van e-publicaties

Politiek akkoord

SlCl 12259/15

 • d) 
  Bestrijding witwaspraktijken en prudentieel toezicht

Gewijzigd voorstel voor een verordening en mededeling over versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen

Presentatie door de Commissie

Ö|Cl 12108/15 12111/15

 • e) 
  Europees Semester 2018 - Lering 12375/18 Gedachtewisseling
 • f) 
  Voorbereiding van de internationale bijeenkomsten in oktober op Bali, Indonesië
 • i) 
  Mandaat voor de G20-bij eenkomst
 • ii) 
  Verklaring voor het EVIFC Goedkeuring
 • g) 
  Andere punten in verband met de zitting van de Raad

12444/1/18 REV 1

GIP.l

2

NL

Justitie en Binnenlandse Zaken

 • 31. 
  Zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) op 11 en 12 oktober 2018: voorbereiding

a)

Richtlijn betreffende insolventie, herstructurering en tweede kans Algemene oriëntatie

ÖÏCl 12334/18 + COR1

EOM-verordening: uitvoering

Stand van zaken

12171/18

 • c) 
  Andere punten in verband met de zitting van de Raad Algemene Zaken
 • 32. 
  Zitting van de Raad (Algemene Zaken) van 18 september 2018: follow-up
 • 33. 
  Zitting van de Raad (Algemene Zaken) op 16 oktober 2018: agenda
 • 34. 
  Verhuizing EBA/EMA Stand van zaken

Diversen

o

o

o

In de marge van het Coreper:

GEMENGD COMITÉ (10.30 uur)

Justitie en Binnenlandse Zaken

Terugkeerrichtlijn (herschikking) Informatie van de Commissie

ÖÏC

12444/1/18 REV 1

GIP.l

3

NL

BIJLAGE

Punten zonder bespreking (!)

Juridische Zaken

 • 35. 
  Zaak T-376/18 (Front Polisario tegen Raad)

Informatieve nota voor het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel)

12270/18

JUR

CORLX

 • 36. 
  Zaken C-208/17 P, C-209/17 P en C-210/17 P (Verklaring EU-Turkije)

Informatieve nota voor het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel)

12217/15 JUR

 • 37. 
  Zaak T-401/18 (SFIE-PE/Parlement en Zaak T-402/18 (Aquino e.a./Parlement) Verzoek om machtiging om te interveniëren

Institutionele zaken

12376/15 JUR

Benoemingen

 • 38. 
  Een lid (DE) van het Comité van de Regio's

Vaststelling

12465/2/18 REV 2 12468/1/18 REV 1

CDR

Economische en Financiële Zaken

 • 39. 
  Overschrijving nr. DEC 20/2018 (afdeling III - Commissie)

Goedkeuring

12238/18 FIN

 • 40. 
  Speciaal verslag nr. 23/2018 van de Europese Rekenkamer over luchtverontreiniging

Aanwijzing van een werkgroep

12215/18 FIN

 • 41. 
  Verwij dering van bepaalde rechtsgebieden uit de EU-lij st van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Vaststelling

11763/1/18 REV 1

FISC

 • 42. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake een afwijking voor Hongarije wat betreft de omzetdrempel voor de vrijstelling van btw Vaststelling

11930/15 10892/15 FISC

 • 43. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake een btw-afwijking voor Letland wat betreft zowel ferro- als non-ferrometalen (halffabricaten)

Vaststelling

11931/15 11373/15 FISC

12444/1/18 REV 1

GIP.l

4

NL

 • 44. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake een btw-afwijking voor Hongarije wat betreft het gebruik van personenauto's voor niet-zakelijke doeleinden

Vaststelling

11932/15 11895/15 FISC

 • 45. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake een btw-afwijking voor Oostenrijk wat betreft goederen of diensten die worden gebruikt voor ni et-zakelijke doeleinden of niet-economische activiteiten

Vaststelling

11933/15 12032/15 FISC

 • 46. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake een afwijking voor Spanje wat betreft het accijnstarief voor de levering van stroom aan schepen op een ligplaats in een haven

Vaststelling

 • 47. 
  Verordening over administratieve samenwerking op het gebied van de btw

Vaststelling

 • 48. 
  Richtlijn inzake verlenging van de periode van toepassing van de facultatieve verleggingsregeling en van het snellereactie-mechanisme (btw)

Algemene oriëntatie

Algemene Zaken

11934/15 11795/15 FISC

SÏCl 12162/15 10472/15 FISC

S||C| 12163/15 FISC

 • 49. 
  Resoluties en besluiten van het EP (september 2018)

11978/18 PE-RE

 • 63. 
  Conclusies over het verslag van de Rekenkamer over de EU-pretoetredingssteun aan Turkije

Aanneming

Justitie en Binnenlandse Zaken

12261/18 ELARG

 • 50. 
  Onderhandelingen over een strategische overeenkomst tussen Eurojust en Tunesië
 • 51. 
  Antiwitwasrichtlij n

Vaststelling van de wetgevingshandeling

ÖÏC

12234/18 EUROJUST

12230/18 PE-CONS 30/18 JAI

 • 52. 
  Verordening inzake gegevensbescherming door EU-instellingen en -organen

Vaststelling van de wetgevingshandeling

ÖÏC

12221/18 + ADD 1 PE-CONS 31/18 DATAPROTECT

 • 53. 
  Besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging van het gewijzigde Verdrag 108 betreffende gegevensbescherming Verzoek om de goedkeuring van het Europees Parlement

11981/18 + COR 1

10923/18

DATAPROTECT

12444/1/18 REV 1

GIP.l

5

NL

54.

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 [O C inzake de betekening en de kennisgeving van stukken [ffi

Besluit om een instelling of orgaan te raadplegen

12298/18 JUSTCIV

 • 55. 
  Besluit van de Raad betreffende het namens de EU in de VN in te nemen standpunt in verband met de beoogde vaststelling van een nieuw verdrag inzake het vergemakkelijken van grensprocedures in het internationale spoorwegverkeer Vaststelling
 • 56. 
  Besluit van de Raad inzake de ondertekening van de statusovereenkomst met de Fyrom inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Fyrom uitvoert Vaststelling
 • 57. 
  eu-LISA-verordening: besluit van de Raad over het opnieuw deelnemen van het VK

Vaststelling

 • 58. 
  Gezamenlijk actieplan inzake terrorismebestrijding voor de Westelijke Balkan

Goedkeuring

 • 59. 
  Aanbeveling Schengenevaluatie - visumbeleid Spanje

Aanneming

Buitenlandse Zaken

 • 60. 
  Vredesfaciliteit voor Afrika - Wijziging nr. 4 van het actieprogramma voor de periode 2017-2018

Goedkeuring

 • 61. 
  Besluit van de Raad betreffende het EU-standpunt in het Subcomité douane EU-Oekraïne

Vaststelling

 • 62. 
  Besluit van de Raad inzake het EU-standpunt in de Samenwerkingsraad EU-Azerbeidzjan over de prioriteiten van het partnerschap tussen de EU en Azerbeidzjan

Vaststelling

12059/18 12051/18 FRONT

12062/18 12027/18 12043/18 FRONT

12039/1/18 REV 1

12040/18

DAPIX

12391/18 12411/18 CT

12345/18 + COR 1 12344/18 + COR 1 SCH-EVAL

12341/18 ACP

12020/18 11794/18 COEST

12368/18 11431/18 11898/18 COEST

12444/1/18 REV 1

GIP.l

6

NL

 • 64. 
  EU HEX-ML 18 (PACE) EXSPEC

Goedkeuring

12323/18 POLMIL

 • 65. 
  Beperkende maatregelen chemische wapens: besluit en verordening

Vaststelling

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen Economische en Financiële Zaken

12374/18 11936/18 11938/18 CORLX

 • 66. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 13.7.2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen Gedelegeerde handeling - Voornemen geen bezwaar te maken
 • 67. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 12.7.2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 met betrekking tot de bewaartaken van bewaarders Gedelegeerde handeling - Voornemen geen bezwaar te maken
 • 68. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 12.7.2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 met betrekking tot de bewaartaken van bewaarders Gedelegeerde handeling - Voornemen geen bezwaar te maken

Overige punten

 • 69. 
  Tussentijdse goedkeuring van een encryptieproduct

Goedkeuring

11203/18 12047/18 EF

11204/18 12045/18 EF

11205/18 12048/18 EF

11980/18 R-UE

CSCI

CSC

W Eerste lezing

.S] Bijzondere wetgevingsprocedure

SI Procedurebesluit van het Coreper (artikel 19, leden 3 en 7, van het reglement van orde van de Raad)

CJ Op basis van een Commissievoorstel

R-UE Document met rubricering RESTREINT UE / EU RESTRICTED

12444/1/18 REV 1

GIP.l

7

NL


1.

Permanent Representatives Committee II (COREPER II)

Coreper II is composed of each member states' permanent representatives. It is chaired by the permanent representative of the country holding the presidency of the General Affairs Council.

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...