Begroting Europese Unie - EU monitor

EU monitor
Monday, June 1, 2020
calendar

Begroting Europese Unie

Source: Europa Nu.
Handen met eurobiljetten © Europese Unie 2008, Europees Parlement

De Europese Commissie i presenteert elk jaar een ontwerpbegroting van de EU i voor het volgende jaar aan de Raad van Ministers i en het Europees Parlement i (EP). In de begroting staan de maximale bedragen die de EU mag besteden aan verschillende posten. Zowel de Raad als het EP moeten instemmen met de begroting.

Op 5 juni 2019 presenteerde de Europese Commissie de ontwerpbegroting voor 2020. In juli 2019 stemde de Raad in met de budgetten en prioriteiten van de nieuwe begroting: het tegengaan van klimaatverandering, meer ondersteuning voor de jeugd, en versterking van de economie.

In november 2019 stemden zowel de Raad als het Europees Parlement in met de begroting. In april 2020 werd de begroting verhoogd, onder meer vanwege de coronacrisis. Daarmee komen de uitgaven voor 2020 op 172,3 miljard euro.

1.

De begrotingsprocedure

De begroting bevat de maximale bedragen die de EU reserveert voor uitgaven. Nog voor een nieuw begrotingsjaar begint, weet de Commissie ook al waar veel van het geld naar toe gaat, omdat veel steun- en beleidsprogramma's of subsidies van de EU over meerdere jaren lopen. Veel uitgaven liggen dus al vast, omdat ze voortkomen uit verplichtingen die de Commissie eerder al is aangegaan. Er is in de EU-begroting dus een onderscheid tussen gereserveerde en vastgestelde uitgaven.

De Europese Commissie stelt de ontwerpbegroting op en stuurt deze naar de Raad Economische en Financiële Zaken i en het Europees Parlement i. Dat brengt desgewenst wijzigingen aan, die de Raad kan overnemen. Zo niet, dan volgen er onderhandelingen over de begroting.

2.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 is de laatste binnen het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020 i.

Nadat de Raad i en het Europees Parlement i het aanvankelijk niet eens konden worden over de begroting voor 2020, bereikte een bemiddelingscomité i uiteindelijk overeenstemming. De Raad ging op 25 november 2019 akkoord met de begroting; twee dagen later stemde het Europees Parlement ook in met het voorstel. Voor de begroting was bijna 168,7 miljard euro gereserveerd (vastleggingskredieten); de betalingskredieten bedroegen 153,6 miljard euro.

In april 2020 stelde de Europese Commissie voor de begroting te verhogen tot bijna 172,3 miljard euro (vastleggingskredieten), onder meer met het oog op de bestrijding van de COVID-19-pandemie i. De betalingskredieten komen uit op circa 155,2 miljard euro. De Raad keurde de verhoging van het budget op 14 april 2020 goed. Het Europees Parlement stemde daar op 17 april 2020 mee in.

De Europese Commissie diende eind april 2020 opnieuw een voorstel in om de begroting te verhogen, nu tot 172,5 miljard euro (vastleggingskredieten) resp. 155,5 miljard euro (betalingskredieten), om middelen uit het Solidariteitsfonds beschikbaar te kunnen stellen aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk in verband met de coronacrisis.

Prioriteiten in de begroting voor 2020 zijn:

  • Klimaatbescherming: de EU gaat zich sterker focussen op klimaatgerelateerde acties op gebieden als onderzoek en ontwikkeling, vervoer en energie-infrastructuur en de bescherming van milieu
  • Veiligheid en solidariteit in de EU door de focus op migratiebeheer en interne veiligheid
  • Aanpak jongerenwerkeloosheid
  • Ondersteunen groei en concurrentievermogen

3.

Begroting 2019

De begroting voor 2019 werd vastgesteld op maximaal 165,8 miljard euro, net iets minder dan de 166 miljard die de Commissie had voorgesteld. De verwachte en reeds geplande uitgaven kwamen uit op 148,2 miljard euro. Dat was de uitkomst van moeizame onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement. De Raad en EP keurden de begroting op respectievelijk 11 en 12 december 2018 goed.

De begroting voor 2019 was drie procent hoger dan in 2018. Het extra geld was bestemd voor investeringen in de Europese economie en versterking van de buitengrenzen. In november 2018 waren de onderhandelingen tussen de Raad, die een lager bedrag voorstond, en het Europees Parlement helemaal vastgelopen. De Commissie diende toen een herzien voorstel in dat door de Raad en het Europees Parlement in de tweede week van december alsnog werd aangenomen.

De belangrijkste aandachtspunten van de begroting waren:

  • inzetten op landbouw- en visserbijbeleid in de strijd tegen klimaatverandering
  • stimuleren van de Europese economie en het verkleinen van de onderlinge regionale verschillen
  • stimuleren van onderwijs, onderzoek en innovatie en van nieuwe initiatieven
  • versterken van de veiligheid binnen en buiten de grenzen van de EU, met extra aandacht voor migratie en grensverkeer

4.

Begrotingen eerdere jaren

Opgenomen zijn de eerdere jaren van het huidige Meerjarig financieel kader 2014-2020.

 

Jaar

Budget (in miljard euro)

2019

165,8

2018

160,1

2017

157,7

2016

155,0

2015

162,3

2014

142,7

In 2019 constateerde de Europese Rekenkamer i in een jaarlijks rapport dat EU-lidstaten sinds 2011 ruim 280 miljard euro aan subsidies hadden laten liggen. Dit had verschillende redenen, waaronder langzame implementatie van Europese structuur-en investeringsfondsen i (ESIF), de verhoging van het EU-budget en problemen met afspraken omtrent betalingen.

5.

Meer informatie