Begroting Europese Unie

Source: Europa Nu.
financiele analytisch gegevens op papier

De Europese Commissie i presenteert elk jaar een ontwerpbegroting van de EU i voor het volgende jaar aan de Raad van Ministers i en het Europees Parlement i (EP). In de begroting staan de maximale bedragen die de EU mag besteden aan verschillende posten. Zowel de Raad als het EP moeten instemmen met de begroting.

De begroting van 2020 bedroeg in eerste instantie 168,7 miljard euro. Vanwege het coronavirus en de bestrijding daarvan (en van de gevolgen), stelde de Europese Commissie eind april voor om de begroting te verhogen tot bijna 172,3 miljard euro. De Raad en het Europees Parlement keurden de verhoging van de begroting goed.

Zowel over de meerjarenbegroting voor 2021-2027 i als over het daaraan gekoppelde herstelfonds i moeten de lidstaten eerst nog overeenstemming bereiken. Daarbij zullen de Raad i en het Europees Parlement i hun goedkeuring moeten geven over de begroting voor 2021. De begrotingsprocedure is een van de bijzondere wetgevingsprocedures i die in de Europese Unie gebruikt worden.

1.

Jaarlijkse EU-begroting

De jaarlijkse begroting bevat alle uitgaven en inkomsten van de EU voor één jaar. De begroting voorziet in de financiering van EU-beleid en-programma's. Dit gaat in overeenstemming met de prioriteiten en verplichtingen van de EU. De begrotingen moeten binnen de uitgavenbeperkingen (maxima) blijven die in de meerjarenbegroting zijn vastgesteld. Daarom stelt de EU gewoonlijk de jaarlijkse begroting op een lager niveau vast om zo de kosten onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. De jaarlijkse begroting zorgt er daarnaast voor dat de EU inkomsten ontvangt om de uitgaven te financieren.

De begroting wordt voor namelijk uitgevoerd door de Europese Commissie en de lidstaten. De lidstaten voeren het overgrote deel van de begroting uit, maar de Europese Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de volledige jaarlijkse begroting van de EU.

De EU begroting wordt eerst voorgesteld als ontwerpbegroting door de Europese Commissie. Daarna moeten de Raad en het Europees Parlement de overeenkomen over de begroting. Dit wordt ook wel de bijzondere wetgevingsprocedure genoemd.

2.

Actuele begroting: 2020

De actuele begroting is van het jaar 2020. Deze is de laatste binnen het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020 i.

Nadat de Raad i en het Europees Parlement i het aanvankelijk niet eens konden worden over de begroting voor 2020, bereikte een bemiddelingscomité i uiteindelijk overeenstemming. De Raad ging op 25 november 2019 akkoord met de begroting; twee dagen later stemde het Europees Parlement ook in met het voorstel. Voor de begroting was bijna 168,7 miljard euro gereserveerd (vastleggingskredieten); de betalingskredieten bedroegen 153,6 miljard euro.

In april 2020 stelde de Europese Commissie voor de begroting te verhogen tot bijna 172,3 miljard euro (vastleggingskredieten), onder meer met het oog op de bestrijding van de COVID-19-pandemie i. De betalingskredieten komen uit op circa 155,2 miljard euro. Eind april 2020 diende de Europese Commissie opnieuw een voorstel in om de begroting te verhogen, nu tot 172,5 miljard euro (vastleggingskredieten) resp.. 155,5 miljard euro (betalingskredieten), om middelen uit het Solidariteitsfonds beschikbaar te kunnen stellen aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk in verband met de coronacrisis.

Prioriteiten in de begroting voor 2020 zijn:

  • Klimaatbescherming: de EU gaat zich sterker focussen op klimaatgerelateerde acties op gebieden als onderzoek en ontwikkeling, vervoer en energie-infrastructuur en de bescherming van milieu
  • Veiligheid en solidariteit in de EU door de focus op migratiebeheer en interne veiligheid
  • Aanpak jongerenwerkeloosheid
  • Ondersteunen groei en concurrentievermogen

3.

De begrotingsprocedure

De begroting bevat de maximale bedragen die de EU reserveert voor uitgaven. Nog voor een nieuw begrotingsjaar begint, weet de Commissie ook al waar veel van het geld naar toe gaat, omdat veel steun- en beleidsprogramma's of subsidies van de EU over meerdere jaren lopen. Veel uitgaven liggen dus al vast, omdat ze voortkomen uit verplichtingen die de Commissie eerder al is aangegaan. Er is in de EU-begroting dus een onderscheid tussen gereserveerde en vastgestelde uitgaven.

De Europese Commissie stelt de ontwerpbegroting op en stuurt deze naar de Raad Economische en Financiële Zaken i en het Europees Parlement i. Dat brengt desgewenst wijzigingen aan, die de Raad kan overnemen. Zo niet, dan volgen er onderhandelingen over de begroting.

4.

Historische ontwikkeling begroting

Opgenomen zijn de eerdere jaren van het huidige Meerjarig financieel kader 2014-2020.

 

Jaar

Budget (in miljard euro)

2020

168,7 (172,3*)

2019

165,8

2018

160,1

2017

157,7

2016

155,0

2015

162,3

2014

142,7

  • Tussentijds verhoogd

In 2019 constateerde de Europese Rekenkamer i in een jaarlijks rapport dat EU-lidstaten sinds 2011 ruim 280 miljard euro aan subsidies hadden laten liggen. Dit had verschillende redenen, waaronder langzame implementatie van Europese structuur-en investeringsfondsen i (ESIF), de verhoging van het EU-budget en problemen met afspraken omtrent betalingen.

5.

Meer informatie