Beperking faciliteiten en spreektijd afsplitsers

Source: Parlement.com.

Op basis van een advies van een werkgroep kwam het Presidium met een voorstel om de bepalingen over fracties te wijzigen, zowel in het reglement van orde als in de regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014. Doel was het enigszins beperken van de faciliteiten voor afgesplitste fracties.

Het betreft het verminderen van de personele en financiële ondersteuning en beperking van de spreektijd. Bij een afsplitsing wordt gesproken van 'groep' in plaats van 'fractie'. Na een splitsing in een bestaande fractie kan eventueel wel een nieuwe fractie worden gevormd. De wijziging geldt vanaf maart 2017.

Het voorstel werd op 7 december 2016 besproken, waarbij naast presidiumvoorzitter Khadija Arib i de voorzitter van de werkgroep, Roelof Bisschop i, als verdedigers optraden. Het voorstel werd op 13 december 2016 aangenomen, waarbij de fracties-Klein, -Houwers, -Van Vliet, -Groep-Bontes/Van Klaveren en Groep-Kuzu/Öztürk tegen stemden.

Er werden drie amendementen en drie moties verworpen. Wel aangenomen werd een amendement-Zijlstra c.s i. om het lidmaatschap van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op vijf te stellen, met de mogelijkheid om nog twee extra leden te benoemen.

1.

Artikel conform voorstel

Artikel 10

Bij afzonderlijk op voordracht van het Presidium door de Kamer vast te stellen reglement worden regels gesteld voor het toekennen van geldelijke middelen aan fracties en voor het beheer van die middelen door fracties en groepen.

Hoofdstuk V opschrift

De fracties en groepen

Artikel 11

Nieuwe leden 4, 5 en 6

  • 4. 
    Andere fracties dan die bedoeld in het eerste lid kunnen gedurende een zitting niet worden gevormd, tenzij door samenvoeging van twee of meer van die fracties, of door een splitsing in twee of meer fracties als bedoeld in het vijfde lid.
  • 5. 
    Indien niet duidelijk is na een splitsing in een fractie welk deel kan worden beschouwd als voortzetting van een fractie als bedoeld in het eerste lid, kan het presidium bepalen dat in afwijking van het vierde lid twee of meer nieuwe fracties zijn gevormd.
  • 6. 
    Leden die niet tot een fractie behoren worden beschouwd als groepen.

Artikel 12

1 Vindt in een fractie een splitsing als bedoeld in artikel 11, vijfde lid, plaats die leidt tot de vorming van een of meer nieuwe fracties, dan worden de financiële tegemoetkomingen van de daarbij betrokken fracties vastgesteld op de bedragen die worden gevonden door de tegemoetkoming, welke aan de ongesplitste fractie zou toekomen, te verdelen naar evenredigheid van de aantallen bij de splitsing betrokken leden.

Artikel 43

Voor de plenaire afronding van het begrotingsoverleg stelt de Kamer een maximumspreektijd per fractie en groep vast.

Artikel 44a, derde lid

In afwijking van artikel 64 bedraagt de maximumspreektijd per fractie twee minuten en per groep een minuut, met inbegrip van de benodigde tijd voor de indiening van moties.

Artikel 64

Onverminderd artikel 43, eerste lid, kan de Kamer voor de behandeling van een onderwerp maximumspreektijden vaststellen per fractie en groep met inachtneming van de omvang van de fracties en groepen, en voor de ministers. Daarbij kan tevens worden bepaald dat de beraadslaging zal worden beperkt tot één termijn.

Artikel 138, vijfde lid

Tijdens het vragenuur zijn interrupties niet toegestaan, en kunnen de leden van een fractie gezamenlijk ten hoogste tweemaal, en de leden van een groep gezamenlijk ten hoogste eenmaal, een vraag als bedoeld in het vierde lid stellen.

2.

Oude tekst

Artikel 10

Bij afzonderlijk op voordracht van het Presidium door de Kamer vast te stellen reglement worden regels gesteld voor het toekennen van geldelijke middelen aan fracties en voor het beheer van die middelen door fracties.

Hoofdstuk V opschrift

De fracties

Artikel 11

1 De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

2 Van veranderingen die nadien in de samenstelling van een fractie optreden, doet deze fractie mededeling aan de Voorzitter.

3 Elke fractie doet van de samenstelling van haar bestuur mededeling aan de Voorzitter.

Artikel 12, eerste lid

Vindt in een fractie een splitsing plaats die leidt tot de vorming van een of meer nieuwe fracties, dan worden de financiële tegemoetkomingen van de daarbij betrokken fracties vastgesteld op de bedragen die worden gevonden door de tegemoetkoming, welke aan de ongesplitste fractie zou toekomen, te verdelen naar evenredigheid van de aantallen bij de splitsing betrokken leden.

Artikel 43, eerste lid

Voor de plenaire afronding van het begrotingsoverleg stelt de Kamer een maximumspreektijd per fractie vast.

Artikel 44a, derde lid

In afwijking van artikel 64 bedraagt de maximumspreektijd per fractie twee minuten, met inbegrip van de benodigde tijd voor de indiening van moties.

Artikel 64

Onverminderd artikel 43, eerste lid, kan de Kamer voor de behandeling van een onderwerp maximumspreektijden vaststellen per fractie met inachtneming van de omvang van de fracties, en voor de ministers. Daarbij kan tevens worden bepaald dat de beraadslaging zal worden beperkt tot één termijn.

Artikel 138, vijfde lid

5Tijdens het vragenuur zijn interrupties niet toegestaan, en kunnen de leden van een fractie gezamenlijk ten hoogste tweemaal een vraag als bedoeld in het vierde lid stellen.

3.

Meer informatie

4.

Basisinformatie