Trojka Nederland, Slowakije, Malta

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen i Nederland, Slowakije en Malta werkten van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 samen als trojka i voor de duur van 18 maanden. Ze stelden een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen wilden werken.

Nederland was voorzitter i van 1 januari t/m 30 juni 2016, Slowakije i van 1 juli t/m 31 december 2016 en Malta was voorzitter van 1 januari t/m 30 juni 2017.

Op 20 april 2015 tekenden de parlementsvoorzitters van de drie landen in Rome een zogenoemde 'Trio Verklaring', een overeenkomst van actieve samenwerking tussen de drie parlementen.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

Op 4 december 2015 werd het gezamenlijke beleidsprogramma i gepresenteerd. De drie lidstaten wilden zich, na eerste tekenen van economische groei, richten op het verwezenlijken van een sterke economische groei in de EU. Daarnaast zou de EU het hoofd moeten bieden aan uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie.

Het gezamenlijke werkprogramma werd onderverdeeld in de volgende vijf prioriteiten:

 • 1. 
  Een Unie van banen, groei en concurrentievermogen

De drie voorzitterschappen hanteerden het verwezenlijken van economische groei en het creëren van banen als uitgangspunt totdat het effect ervan zichtbaar zou worden. Ook zou de trojka zich binnen deze prioriteit richten op milieukwesties, zoals het ontwikkelen van een circulaire economie i.

 • 2. 
  Een Unie die al haar burgers sterk maakt en beschermt

Hierbij ging het vooral om het realiseren van gelijke kansen i voor alle EU-burgers. Denk aan de aanpak van jeugdwerkloosheid, het bevorderen van deelname aan de samenleving door mensen met een beperking ('inclusie') en gendergelijkheid i. Ook het bevorderen van de volksgezondheid, waaronder een EU-aanpak tegen antimicrobiële resistentie, en het tegengaan van sociaal onrecht in de vorm van belastingontduiking en -ontwijking i vielen onder deze prioriteit.

 • 3. 
  Naar een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid

Het realiseren van een energie-unie i sluit deels aan op de eerste prioriteit, waar het gaat om het creëren van nieuwe (groene) banen. Een energie-unie moest daarnaast vooral de energiezekerheid in de EU verhogen en de afhankelijkheid van levering uit landen als Rusland verkleinen. Tot slot zou de trojka werk maken van het uitvoeren van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de VN-klimaattop in Parijs i in december 2015.

 • 4. 
  Een Unie van vrijheid, veiligheid en recht

De recent sterk toegenomen instroom van migranten speelde een belangrijke rol binnen deze beleidsprioriteit. Ook het in 2013 gepubliceerde slimmegrenzenpakket (registratie in- en uitreisgegevens, programma voor geregistreerde reizigers en wijziging Schengengrenscode) en de plannen voor een gemeenschappelijk asielstelsel zouden veel aandacht krijgen. Wat het Europees veiligheidsbeleid betreft, zouden de voorzitterschappen de besluitvorming rond de Europese internetveiligheidsstrategie trachten te bevorderen.

 • 5. 
  De Unie als een sterke mondiale speler

De instabiele situaties ten zuiden en oosten van de EU vormden een grote uitdaging voor het Europees nabuurschaps- en buitenlands beleid. Naast het omgaan met de gevolgen van de toegenomen migratie vanuit deze gebieden (prioriteit 4) zou de Europese Unie ook moeten werken aan oplossingen voor de dieperliggende oorzaak van deze problemen door samenwerking met de landen van herkomst en doorreis. Hierover werden afspraken gemaakt tijdens Europese toppen in april, juni, september en oktober 2015 en de Valletta-top van november 2015. Tegen de achtergrond van explosieve situaties in buurlanden van de EU achtte de trojka het uitbreidingsproces naar landen op de westelijke Balkan nog steeds van strategisch belang.

2.

Afzonderlijke accenten

Naast deze gezamenlijke beleidsdoelen hadden de afzonderlijke voorzitterschappen ook eigen thema's.

Nederland

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. Nederland kreeg als voorzitter verder te maken met de migratiecrisis en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU.

Slowakije

Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie i. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. Prioriteiten waren economische groei, een moderne interne markt, migratie en de EU als wereldspeler.

Malta

Van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 vervulde Malta i het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Malta nam het stokje over van Slowakije i. Het was de eerste keer dat Malta het voorzitterschap bekleedde. Prioriteiten waren migratie, interne markt, veiligheid, sociaal beleid, buurlanden en maritiem beleid. Het thema van het voorzitterschap was rEUnion: het opnieuw verbinden van de burgers met elkaar, hun regeringen, de EU en de wereld.

3.

Meer informatie