Schriftelijke Vragen aan de Minister van EZ over voorstel voor gasfonds

Source: A.H. (Agnes) Mulder i, published on Wednesday, November 21 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Agnes Mulder

Agnes Mulder, woordvoerder Economische Zaken voor de CDA-fractie, heeft vragen gesteld aan minister Kamp over een voorstel voor een gasfonds. De Nederlandse overheid gebruikt de opbrengsten van gas vele jaren voor grootschalige projecten of de betaling van overheidsuitgaven. Dit patroon staat echter ter discussie. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is daarom bezig met een voorstel voor een nieuw gasfonds, waar een deel van deze gasbaten ondergebracht kan worden.

Agnes Mulder wil graag een onderzoek of een gasfonds gebruikt kan worden om de investeringen in een duurzame en betaalbare energievoorziening en energiebesparing te financieren. Duurzame energievoorziening is voor het CDA belangrijk. Het CDA zou graag zien dat hierin wordt geïnvesteerd. Een gasfonds zou daarbij kunnen helpen. Daarbij heeft Mulder gevraagd wat we in Nederland kunnen leren van andere landen in een gelijke situatie.

Schriftelijke vragen van het Lid Agnes Mulder aan de minister van EZ over het voorstel voor een gasfonds

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel 'Discussie over gasfonds opgerakeld' in het vakblad Petrochem, nr. 11-2012?
 • 2. 
  Klopt het dat het Ministerie van EZ werkt aan een voorstel voor een nieuw gasfonds? Zo ja, kunt u dit voorstel motiveren en de werking van het fonds toelichten? Klopt het dat gedacht wordt aan het opzetten van een 'sovereign wealth fund'?
 • 3. 
  Op welke wijze benutten andere landen met eindige, natuurlijke hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld Noorwegen, de baten die deze bronnen opleveren? Worden deze baten in fondsen ingebracht en het rendement daarvan benut? Wat kan Nederland leren van deze landen?
 • 4. 
  In hoeverre wordt door de Nederlandse regering rekening gehouden met terugvallende aardgasbaten in de komende jaren en de effecten daarvan voor de begrotingen?
 • 5. 
  Wat vindt u van de aanbeveling uit de studie van De Nederlandse Bank uit 2008 'De Nederlandse gasbaten en het begrotingsbeleid: theorie versus praktijk' om de aardgasbaten niet te gebruiken voor de financiering van de lopende begroting, maar te gebruiken voor een financieel fonds waarvan het rendement naar de schatkist vloeit?
 • 6. 
  Kunt u aangeven waarvoor de aardgasbaten in het verleden, op dit moment en in de toekomst zijn of worden gebruikt? Welk deel wordt gebruikt voor de lopende begroting en welk deel gaat naar het Fonds Economische Structuurversterking? Welke projecten zijn de afgelopen jaren uit dit fonds gefinancierd? Welke rendementen zijn op deze investeringen behaald?
 • 7. 
  Klopt het dat gasproducenten op vrijwillige basis een bijdrage zouden kunnen gaan leveren aan een nieuw op te richten gasfonds? Of is er ook sprake van een verplichte, fiscale bijdrage door gasproducenten?
 • 8. 
  Deelt u de stelling in het artikel dat voor een dergelijk gasfonds geen additionele belastingmaatregelen nodig zijn en dat onze gastoekomst moet worden heroverwogen?
 • 9. 
  Bent u bereid te onderzoeken of een dergelijk gasfonds gebruikt kan worden om de investeringen in een duurzame en betaalbare energievoorziening en energiebesparing te financiëren?
 • 10. 
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór de begrotingsbehandeling van het Ministerie van EZ?