Het kabinet legt de Sociaal-Economische Raad negen adviesaanvragen voor in 2013

Source: Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) i, published on Thursday, September 6 2012, 15:03.

Het kabinet vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER i) - het adviesorgaan van het kabinet met werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen - advies over negen sociaaleconomische onderwerpen.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vandaag bekend gemaakt tijdens de installatie van de nieuwe SER-voorzitter, Wiebe Draijer i.

Minister Kamp heeft het volste vertrouwen in de nieuwe voorzitter.‘Uitdagingen genoeg voor een goed functionerende SER met een krachtige en ambitieuze voorzitter’, aldus Kamp. Het kabinet wil de volgende adviesaanvragen indienen in 2013:

  • Vergrijzing - voorbij houdbaarheid (EL&I): Welke gevolgen heeft de vergrijzing voor het arbeidsaanbod en de betaalbaarheid van de overheidsfinanciën?
  • Meer uren werken (SZW i): Hoe kijkt de SER aan tegen de verlenging van de werkweek als één van de oplossingen voor de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en betaalbaarheid van de verzorgingsstaat?
  • Herziening Richtlijn pakketreizen (EL&I): Eind 2012 komt er een nieuwe Europese richtlijn voor vooraf georganiseerde toeristische diensten die voor één prijs worden aangeboden. Het kabinet wil advies over de aansluiting van de nieuwe richtlijn bij de praktijk en de gevolgen voor het huidige stelsel.
  • Arbeidsmarktpositie jongeren (SZW): De jeugdwerkloosheid is toegenomen. Het kabinet wil weten hoe de aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt verder versterkt kan worden om de sociaaleconomische positie van jongeren te verstevigen.
  • Toekomstige ontwikkeling arbeidsmarkt/werkgelegenheid (SZW): Het kabinet wil weten welke kansen en bedreigingen de globalisering en technologische ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben.
  • Ambachteconomie (SZW): Het kabinet wil advies over de wijze waarop ontwikkeling en bevordering van vakmanschap bij kan dragen aan een toekomstbestendige ambachtelijke economie.
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt (SZW): Het kabinet wil weten welke middelen bij kunnen dragen aan de vermindering van discriminatie op de arbeidsmarkt en wat omringende landen doen om discriminatie aan te pakken.
  • Toekomst financiële sector (FIN): Versterking van het toezicht en de regelgeving in de financiële sector is belangrijk om het vertrouwen te herstellen. Het kabinet wil weten welke rol bijvoorbeeld beloningen hierin spelen.
  • Achterstandsleerlingen (OCW, VWS en SZW): Een achterstandspositie op jongere leeftijd werkt nog lang door, ook op sociaaleconomisch gebied. Het kabinet wil meer samenhang in het beleid ten aanzien van jonge kinderen in achterstandsgroepen.

Documenten en publicaties

Aanbiedingsbrief adviesvoornemens SER 2013

Minister Kamp informeert de Tweede Kamer i over de adviesaanvragen die het kabinet voornemens is in 2013 aan de Sociaal-Economische ...

Kamerstuk | 06-09-2012 | SZW

Brief aan voorzitter SER

Brief | 06-09-2012 | SZW

Overzicht SER-adviesaanvragen 2013

Jaarplan | 06-09-2012 | SZW