Eerste Kamervoorzitter Van der Linden: 'Internationale agenda sterk verweven met nationaal beleid'

Source: Eerste Kamer i, published on Thursday, January 20 2011.

De Eerste Kamer i heeft veel aandacht voor de buitenlandse betrekkingen van Nederland, en volgt de ontwikkelingen in Europees en mondiaal verband op de voet. Dit zei Eerste Kamervoorzitter i René van der Linden i op donderdag 20 januari op een bijeenkomst van Nederlandse ambassadeurs. "De internationale agenda is sterk verweven met onze nationale beleidsagenda. Veel senatoren zijn lid van de parlementaire assemblees van verdragsorganisaties waar ons land deel van uitmaakt. Door hun kennis van actuele onderwerpen en hun contacten met parlementsleden van andere landen worden debatten in de Eerste Kamer mede gevoed", aldus Van der Linden.

De Kamervoorzitter sprak tijdens een ontmoeting van Leden van de beide Kamers van de Staten-Generaal i met Nederlandse ambassadeurs die zijn gestationeerd in hoofdsteden over de hele wereld en bij internationale organisaties. De ambassadeurs spraken met Kamerleden over de Nederlandse positie in de internationale gemeenschap en actuele ontwikkelingen in het buitenlands beleid van Nederland. De ontmoeting vindt elk jaar plaats in het kader van de ambassadeursconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Parlementaire diplomatie

René van der Linden wees op de onafhankelijke rol die het Nederlandse parlement vervult in de betrekkingen met andere landen, in het bijzonder met parlementaire organisaties en verdragsinstellingen. "Het werk van de Eerste Kamer wordt inmiddels voor meer dan een derde bepaald door Europese beleidsvoorstellen en ontwerp-regelgeving van de EU i. Als het gaat om de toetsing van Europese initiatieven, is op grond van het Verdrag van Lissabon i de Eerste Kamer gelijkwaardig aan de Tweede Kamer i", aldus Van der Linden, die mede om die reden het belang onderstreepte van een regelmatige uitwisseling tussen de Eerste Kamer en de Nederlandse ambassadeurs. Hij wees in dit verband op de notitie Parlementaire diplomatie die de Eerste Kamer in november 2010 heeft vastgesteld. In deze notitie worden de buitenlandse activiteiten en de taakopvatting van de Eerste Kamer bij het onderhouden van internationale netwerken omschreven.