Staten-Generaal

Source: Parlement.com.
Zetels en interruptiemicrofoons

Onder de Staten-Generaal verstaan we de Tweede en Eerste Kamer gezamenlijk. Formeel is er dan ook sprake van de Eerste Kamer der Staten-Generaal i en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal i. Beide Kamers kunnen tevens in Verenigde Vergadering i bijeenkomen.

1.

Naam

De naam Staten-Generaal (algemene staten) gaat terug tot de Bourgondische tijd. In 1464 werden de Staten voor het eerst door Philips de Goede bijeengroepen. Daarin kwamen de vertegenwoordigers bijeen van de 17 Bourgondische landsdelen in de Lage Landen.

2.

Tijdens de Republiek

Tijdens de Republiek (1588-1795) was de Staten-Generaal i de vergadering van de Republiek der zeven Verenigde Provincies (Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en Lande van Groningen). De Staten-Generaal was toen de soevereine macht (confederale regering) van de Republiek.

Zij voerde ook het bewind over de Generaliteitslanden (de gebieden die niet tot een provincie behoorden) en hield toezicht over de Verenigde Oostindische Compagnie en de West-Indische Compagnie. Sinds 1585 komt de Staten-Generaal in Den Haag bijeen.

De zeven provincies hadden ieder een vast aantal afgevaardigden, die als afgezanten waren te beschouwen. Zij waren 'gedeputeerde ter Staten-Generaal' en hadden de titel 'Hunne Hoogmogende Heren'. De afgevaardigden kwamen met duidelijke instructies van hun provincie naar Den Haag en voerden desgewenst opnieuw overleg over hun standpuntbepaling (last en ruggespraak i). Op 1 maart 1796 werden de toenmalige Staten-Generaal opgevolgd door de (Eerste) Nationale Vergadering i.

3.

Sinds 1814

Sinds 1814 bepaalt de Grondwet dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. Last en ruggespraak werden toen verboden (sinds de Grondwetsherziening van 1983 is het verbod op houden van ruggespraak vervallen).

In 1814-1815 i bestond de Staten-Generaal uit één Kamer. In 1815 kwamen er vanaf de buitengewone zitting i van 21 september twee Kamers.


Meer over