Drs. P.R.H.M. (René) van der Linden

foto Drs. P.R.H.M. (René) van der Linden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

CDA-politicus en volbloed Europeaan, die zijn lange politieke loopbaan begon bij de KVP-jongerenorganisatie i en eindigde als voorzitter en prominent lid van de Eerste Kamer. Was ambtenaar in Brussel en werd vanaf 1977 in de CDA-Tweede Kamerfractie Europa- en landbouwspecialist. Kreeg in Limburg, waar men sprak van 'Us Reneke', altijd veel voorkeurstemmen. In 1986 staatssecretaris voor Europese Zaken in het kabinet-Lubbers II i. Moest twee jaar later noodgedwongen opstappen vanwege de uitkomst van de Paspoortenquête i. Keerde kort daarna terug in de Tweede Kamer, waarvan hij tot en met 1998 lid bleef. Als Eerste Kamerlid voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en in 2009-2011 Kamervoorzitter. Was in 2005-2008 tevens voorzitter van het parlement van de Raad van Europa.

CDA
in de periode 1977-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Pierre René Hubert Marie (René)

Place and date of birth
Eys (gem. Wittem), 14 December 1943

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar directie Internationale economische aangelegenheden, ministerie van Landbouw en Visserij, from 1971 until 1973
 • staflid Kabinet van Europees commissaris ir. P.J. Lardinois te Brussel, from 1973 until January 1977
 • staflid Kabinet van Europees commissaris ir. H. Vredeling te Brussel, from January 1977 until June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 14 July 1986
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), from 14 July 1986 until 9 September 1988
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 November 1988 until 19 May 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 9 June 2015
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 October 2009 until 28 June 2011

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/8)
 • lid Raad van Commissarissen Eureko Sigorta, from 1 May 2014
 • lid Raad van Commissarissen Ballast Nedam, from 26 February 2018

Previous (2/30)
 • voorzitter Raad van Advies 400 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland-Turkije in 2012
 • adviseur internationale zaken Provincie Limburg, from 2019 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/17)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 6 October 2009 until 28 June 2011
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 6 October 2009 until 28 June 2011

Honorary positions (2/3)
 • erevoorzitter Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
 • ambassadeur provincie Limburg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Bracht in 1986 samen met Rob Tazelaar (PvdA) en Jan te Veldhuis (VVD) een initiatiefwet tot stand om het overnemen van mestrechten tegen te gaan. (19.563)
 • Was na 1988 woordvoerder buitenlandse zaken (europese samenwerking) en landbouw
 • Was in 1992 samen met Joost van Iersel woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Goedkeuringswet Verdrag van Maastricht

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Voerde in 1986-1988 namens Nederland de onderhandelingen in de E.G. over de Europese begroting en over verdere uitbouw van de interne markt (in de eerste helft van 1986 was Nederland voorzitter van de E.G.).
 • Op 19 mei 1987 verwierp de Eerste Kamer met 42 tegen 27 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel Goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Stichting, met Regeling betreffende de instelling van een Voorbereidend Comité. Voor stemden VVD (m.u.v. Van der Werff en Burkens), 14 CDA-leden en Stam (PvdA).
 • Een door hem en minister Nijpels in de Tweede Kamer met succes verdedigd wetsvoorstel tot goedkeuring van een verdrag met Duitsland over de Eems-Dollard werd in 1991 ingetrokken, vanwege bezwaren in de Eerste Kamer.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1986 de wet tot goedkeuring van de op 17 februari 1986 te Luxemburg en 28 februari 1986 te 's-Gravenhage ondertekende Europese Akte tot stand. In de Akte worden wijzigingen aangebracht in de EG-verdragen en worden regels van de Europese Politieke Samenwerking verdragsmatig vastgelegd. De in december 1974 op de topconferentie van Parijs informeel ingestelde Europese Raad krijgt een formele grondslag. Daarnaast worden afspraken vastgelegd over verdere stappen naar een gemeenschappelijke interne markt, over de sociale politiek, de economische en sociale samenhang en over versterking van het gemeenschappelijke onderzoeks- en technologiebeleid. (19.626)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/8)
 • Werd in september 1990, na het aftreden van minister Braks, genoemd als staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Na verzet vanuit de PvdA tegen deze nieuwe post en tegen zijn kandidatuur, trok hij zich terug als kandidaat.
 • Werd op 6 oktober 2009 bij enkelvoudige kandidaatstelling tot Eerste Kamervoorzitter gekozen. Van de 70 stemmen werden er 65 op hem uitgebracht. Drie stemmen waren blanco en twee ongeldig.
 • In 2022 berichtten De Volkskrant en NRC dat hij jarenlang door de AIVD werd geobserveerd, omdat hij contacten onderhield met een Russische spion en twee leden van het Russische parlement. Al dan niet bedoeld was hij een behartiger van Russische belangen. De contacten vloeiden volgens hem voort uit zijn voorzitterschap van de Raad van Europa, en die bleven bestaan ook nadat die functie was beëindigd.

Campaign trail
 • Was in 1967 en 1972 KVP-kandidaat voor de Tweede Kamer

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, December 1973 (was een nationale kandidaat, voor de opvolging van Heijmans kwam een regionale kandidaat in aanmerking)

Pseudonyms and nicknames
"Us Reneke" (bijnaam die zijn Limburgse kiezers hem gaven)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • De Volkskrant, 10 oktober 1987
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Sarah Mollink, "Van der Linden herbenoemd bij Raad van Europa" in: Staatscourant, 21 januari 2006
 • Mark Kranenburg, "De Europese revanche van 'Us Reneke'. 'President' René van der Linden probeert de broze relatie tussen Rusland en de Europese Unie te verbeteren" in: NRC Handelsblad, 19 maart 2007

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.