De Groenen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Source: Parlement.com.

De Groenen had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Otto ter Haar als lijsttrekker. Ter Haar (1958) is eigenaar van Ter Haar training/consultancy, particulier belegger en partijvoorzitter. Hij is oud-hockeyinternational. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Aanpassen aan de draagkracht van de aarde'.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

De Groenen ging de verkiezingen in met het programma 'Aanpassen aan de draagkracht van de aarde'. De kern van het programma was klimaatpolitiek. De partij wil dat de maatschappij zich aanpast aan de draagkracht van de aarde, wil zich inzetten voor een kringloop economie, en is pacifistisch van aard. De partij is pro-Europees en wil diverse bestuurlijke vernieuwingen doorvoeren.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • de koning krijgt een representatieve en adviserende functie en is geen lid meer van de Raad van State i of de regering
 • de Tweede Kamer benoemt en ontslaat ministers en staatssecretarissen
 • de Eerste Kamer wordt afgeschaft
 • een derde van de Tweede Kamerleden kan de Raad van State verzoeken om te beoordelen of een wet in strijd is met de grondwet; indien dit het geval is moet een meerderheid van twee derde van de kamer de wet goedkeuren
 • een correctief referendum wordt ingevoerd op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • de kiesgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar
 • de kieskringen i worden uit de kieswet i geschrapt
 • de drempel voor voorkeursstemmen i wordt verlaagd van 25 naar 10 procent
 • het kiesrecht voor de provinciale staten i wordt gegeven aan niet-Nederlandse ingezetenen
 • op alle niveaus moet er een minister, gedeputeerde of wethouder zijn voor duurzaamheidsbeleid
 • de kiezer ontvangt het recht van initiatief i, over voorstellen kan vervolgens per referendum i beslist worden

Europa

 • geen parlementaire steun aan een regeerakkoord i waarin is opgenomen dat Nederland zich terugtrekt uit de Europese Unie
 • versterking subsidiariteit en proportionaliteitsbeginsels, nationale parlementen moeten deze kunnen testen bij wetgeving bij het Europees Hof
 • inlichtingendiensten moeten onder Nederland en niet onder de EU vallen
 • er komt een gemeenschappelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking
 • de EU moet uitgebreid worden met Balkanlanden die voldoen aan de criteria van Kopenhagen i
 • verdere militaire integratie van de krijgsmachten op EU niveau, maar het ultieme gezag over de krijgsmacht moet bij de lidstaten blijven
 • de Europese Commissie moet bevoegdheden krijgen om lidstaten van de eurozone onder curatele te kunnen plaatsen als ze de regels van het Europees Stabiliteits en Groeipact i overtreden
 • het Europees Stabiliteitsmechanisme i (ESM) moet in staat zijn om nationale obligaties te kopen als de effectieve rente boven een bepaald interventieniveau stijgt
 • de EU stopt met de exportsubsidie van landbouw- en veeteeltproducten
 • gemeenschappelijk EU-asielbeleid moet worden gestimuleerd.

2.

Meer over