Verslag informele Raad Concurrentievermogen van 14 en 15 juli 2010

Source: Belgisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2010 i, published on Friday, July 16 2010.

Tijdens de Informele Raad i van 14 en 15 juli in Louvain-la-Neuve, hebben de Europese Ministers onder het voorzitterschap van Jean-Claude Marcourt het toekomstig industriebeleid van de EU en een innovatiebeleid gericht tot de KMOs/MKBs in discussie gebracht.

De bijeenkomst van de Ministers van Industrie werd geopend met een toespraak van Michel Wurth, CEO van ArcelorMittal Europa, over de mondialisering van de economie en de gevolgen ervan op de waardeketens en het concurrentievermogen van de Europese Unie.

De eerste zitting was gewijd aan het industriebeleid en werd geopend met een toespraak van Jean-Claude Marcourt, fungerend voorzitter van de Raad Concurrentievermogen - Industrie. Hierin heeft hij het blijvend belang van de industrie als basis van onze economie benadrukt, alsook de noodzaak van een vernieuwende aanpak van het industriebeleid met een combinatie van generieke en gerichte beleidslijnen. Vervolgens heeft de vicevoorzitter van de Europese Commissie i Antonio Tajani i, de belangrijkste beleidslijnen van het toekomstig industriebeleid van de Europese Unie voorgesteld. Om de werkzaamheden van de Raad te voeden, werd eveneens een studie over duurzaam industrieel concurrentiebeleid, uitgevoerd in opdracht van het Belgisch voorzitterschap, aan de vertegenwoordigers voorgesteld .

Tijdens de erop volgende discussies hebben de Ministers zich gunstig uitgesproken voor een ambitieus en vernieuwend industriebeleid dat tegemoet kan komen aan de uitdagingen van de mondialisering en aan de overschakeling op een groenere economie. De Ministers hebben eveneens gepleit voor meer coördinatie tussen de verschillende communautaire beleidsdomeinen en in het bijzonder voor een duidelijke schakel met het initiatief “Innovatie-Unie”.

De tweede zitting, gewijd aan innovatie, vond plaats in de ochtend van 15 juli. Het Belgisch voorzitterschap heeft bij deze gelegenheid geïnnoveerd met een visioconferentie vanuit de Verenigde Staten met Harvard-professor Philippe Aghion. Tijdens de ochtend heeft Europees Commissaris voor Innovatie en Wetenschap Maire Geoghegan-Quinn i, de belangrijkste beleidslijnen van het Europees Plan voor Onderzoek en Innovatie toegelicht. Ten slotte heeft Henri Malosse van het Europees Economisch en Sociaal Comité de voorstellen van de sociale partners ter bevordering van innovatie aan de vertegenwoordigers voorgesteld.

Op basis van deze reflecties hebben de Europese Ministers zich uitgesproken in het voordeel van een communautair innovatiebeleid dat zich meer tot de KMOs/MBKs richt en dat tegemoet kan komen aan de specifieke hindernissen waarmee de bedrijven op het gebied van innovatie en eco-innovatie worden geconfronteerd. Overigens zien de Ministers eveneens als een noodzaak de aanneming van een langere visie van innovatie die zich niet alleen tot O&O-investeringen beperkt.

Het syntheseverslag van de discussies, de toespraken die tijdens deze zittingen werden gehouden en de documentatie die de vertegenwoordigers ter beschikking hebben gesteld, zijn hierna beschikbaar.