Dr. R.W. (Rudolf) de Korte

foto Dr. R.W. (Rudolf) de Korte
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Ambitieuze VVD i-politicus, die carrière maakte in het bedrijfsleven en in 1977 de succesvolle verkiezingscampagne leidde. Werd daarna woordvoerder sociale zaken (arbeidsvoorwaarden, inkomensbeleid) en financieel-economische zaken van zijn fractie. Behoorde met o.a. Hermans i en Evenhuis i tot de vertrouwelingen van VVD-leider Ed Nijpels i. Volgde begin 1986 de overleden minister Rietkerk i op als minister van Binnenlandse Zaken. Vicepremier en minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-Lubbers i en korte tijd politiek leider van de VVD. Maakte een einde aan de investeringssubsidie via de WIR. Stapte na een tweede periode als Kamerlid (1989-1995) over naar een internationale functie. Intelligent, maar als minister niet altijd even tactisch opererend.

VVD
in de periode 1977-1995: lid Tweede Kamer, minister, viceminister-president

1.

Personal data

Surnames
Rudolf Willem (Rudolf)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 July 1936

Place and date of death
Wassenaar, 9 January 2020

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1959

3.

Main functions and occupations

 • directeur kaarsenfabriek N.V. "Unilever-Emery" te Gouda, from 1972 until 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 1977 until 12 March 1986
 • lid gemeenteraad van Wassenaar, from 5 September 1978 until 7 September 1982
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 12 March 1986 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • minister van Economische Zaken en viceminister-president, from 14 July 1986 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 1 September 1995
 • vicepresident EIB (Europese Investeringsbank) te Luxemburg, from 1 September 1995 until 1 September 2001
 • plaatsvervangend lid Raad van Bestuur EIB (Europese Investeringsbank) te 's-Gravenhage, from 1 September 2001 until 16 January 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Advies "GorillaPark" (een "business-versneller" voor stimulering van startende ict- en internetbedrijven), from December 2000
 • lid bestuur KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), from 2007

Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1994 until 1 September 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Interpelleerde in 1993 staatssecretaris Van Amelsvoort over het introduceren van een fictief rendement bij beleggers in rentegroeifondsen
 • Diende in 1993 met zijn fractiegenoot Jos van Rey een initiatiefwetsvoorstel in tot verhoging van het arbeidskostenforfait. Dit voorstel werd in 1997 ingetrokken. (23.138)
 • Diende in 1993 met zijn fractiegenoot Jos van Rey een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de loonbelasting en de Wet op de inkomstenbelasting inzake de overdracht van de basisaftrek. Het voorstel werd later ingetrokken. (23.231)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/8)
 • Was samen met staatssecretaris Koning verantwoordelijk voor het besluit op 29 februari 1988 om de WIR-basispremie op nihil te stellen. Er was bij de uitkeringen van subsidies een overschrijding van f 3,7 miljard. (20.200-XIII, nr. 80)
 • Bracht in 1988 samen met de staatssecretarissen Evenhuis en Van Rooy een notitie uit over de voltooiing van de (Europese) interne markt. Er zal vooral, in samenspraak met ondernemersorganisaties, aandacht worden besteed aan informatievoorziening aan bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf. Er zal worden gewerkt aan verdere versterking van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven, zodat dat optimaal kan profiteren van de kansen die de interne markt bieden. Het gaat daarbij om bevordering van technologische vernieuwing, verbetering van kwaliteit en logistiek en exportpromotie (speciaal gericht op de Zuideuropese markten). (20.596)
 • Verdedigde in 1989 met succes de Elektriciteitswet 1989 in beide Kamers. Deze wet regelde de opwekking, de invoer, het transport en de afzet van elektriciteit. In plaats van deelregelingen en een convenant kwam er één integrale wettelijke regeling. De formele plaatsing in het Staatsblad gebeurde door zijn opvolger, minister Andriessen. De wet trad 1 januari 1992 in werking. (19.591)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1986 drie wetten in het Staatsblad (Stbb. 392, 393 en 394) met betrekking tot het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en Spoorwegpensioenfonds. Hiermee werd een regeling getroffen voor deeltijdwerkers, werd de intredeleeftijd verhoogd tot 25 jaar en werd het inbouwsysteem vervangen door een gedifferentieerd franchisesysteem. Dat laatste betekende dat bij de pensioenopbouw rekening werd gehouden met het uiteindelijke AOW-pensioen en met huwelijk of partnerschap. De wetsvoorstellen waren ingediend door minister Rietkerk en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Korthals Altes. (19.000 & 19.308 & 19.309)
 • Bracht in 1986 als minister van Economische Zaken een wet (Stb. 627) inzake Machtiging tot deelneming in het aandelenkapitaal van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) tot stand. Het wetsvoorstel was in 1985 ingediend door minister Van Aardenne. (18.907)
 • Bracht in 1987 samen met staatssecretaris Koning een wet (Stb. 624) tot afschaffing van de milieutoeslag en energietoeslag en tot temporisering van de verrekening van investeringsbijdragen tot stand. (20.295)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Had als vicepremier een moeizame verhouding met minister-president Lubbers, die liever Pieter Winsemius naast zich had gehad. Ook de verhouding met zijn VVD-collega's Korthals Altes en Smit-Kroes was tamelijk koel.
 • Op 1 december 1986 keerde hij zich op een spreekbeurt bij de VVD-afdeling Woudenberg tegen een mogelijk staatsbezoek van koningin Beatrix aan keizer Hirohito van Japan. Het voornemen daartoe was door premier Lubbers aan de ministerraad meegedeeld, maar er was nog geen besluit over genomen. De VVD-ministers hadden pas via berichtgeving in De Telegraaf van het plan gehoord. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 2 december kapittelde Lubbers De Korte met de woorden: "Dit valt in de categorie: eens maar niet weer". Na de Hirohito-affaire werd fractievoorzitter Voorhoeve steeds meer als de politiek leider van de VVD beschouwd.
 • Doordat op 29 februari 1988 het nieuws over het besluit de WIR-basispremie op nul te stellen voortijdig uitlekte, deden op de valreep vele bedrijven nog een beroep op de WIR-premie. Dit kostte de staat vele honderden miljoenen guldens. Onder druk van de Tweede Kamer liet hij hiernaar een onderzoek uitvoeren. Hieruit bleek dat - anders dan hij had gezegd - ook topambtenaren op de hoogte waren geweest van het voornemen en dat hij bovendien zelf de voorzitters van de werkgeversorganisaties (onder embargo) had ingelicht. Dat was overigens volgens eerdere afspraken. Later bleek dat vooral premier Lubbers de afschaffing had doorgezet en dat hij De Korte pas twee dagen na zijn besluit inlichtte. Volledige duidelijkheid over het 'lek' kwam er niet., remark: 20.200-XIII, nr. 100

Private life
 • Zijn moeder was Duitse

Anecdotes and citations
 • In Haagse kringen werd zijn echtgenote als drijvende kracht achter zijn ambities gezien
 • Toen hij in maart 1988 na een moeizaam Tweede Kamerdebat over het WIR-lek de zaal verliet, werd hij volstrekt genegeerd door de VVD-fractie

Campaign trail
 • In 1986 nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1989 nummer 8 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij was aanvankelijk (op de ontwerplijst) op plaats twaalf gezet.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/9)
 • Willem Breedveld, "De Korte's onverwoestbare vertrouwen in vooral zichzelf", Trouw, 10 maart 1986
 • Max van Weezel, "Minister Rudolf de Korte: 'Ik heb het gevoel dat er plotseling een etiket op me is geplakt'", Vrij Nederland, 21 februari 1987
 • Paul Friese en Hubert Smeets, "Rudolf de Korte Vice-Premier, 'We blijven opgewekt. We zien het nog steeds zitten'", NRC Handelsblad, 25 juli 1987
 • Jan Hoedeman"'Lubbers tast de ministeriële verantwoordelijkheid aan', Rudolf de Korte blikt terug op zijn vice-premierschap", Elsevier, augustus 1989
 • "'De grens ligt bij seks, klaar, uit!'", interview in "De Volkskrant", 4 februari 2006
 • F. Korthals Altes, "Rudolf de Korte 1936-2020. Gedreven liberaal in dienst van de gemeenschap", in: Jaarboek parlementaire geschiedenis 2020, 155-158

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.