Mr. J.G. (Koos) Rietkerk

foto Mr. J.G. (Koos) Rietkerk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nationaal Archief/Fotobureau Meijer
Source: Parlement.com.

Hardwerkende, sociaal voelende VVD-politicus van gereformeerden huize. Na functies bij de VNG en een werkgeversorganisatie Tweede Kamerlid en vervolgens staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet-Biesheuvel i. Was als Kamerlid de voornaamste pleitbezorger van invoering van een Nationale Ombudsman. Werd in december 1977 fractieleider van de VVD toen Wiegel i vicepremier was geworden. Als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Lubbers I i voerde hij een beleid waarbij werd gekort op ambtenarensalarissen. Werd daarom mikpunt van ambtenarenprotesten ('Boos op Koos'). Keerde zich tegen een aparte provincie Rijnmond en maakte een einde aan het Openbaar Lichaam Rijnmond. Overleed als minister op zijn werkkamer. Integer formeel optredend politicus met weinig flair en humor, maar die wel algemeen respect verwierf.

VVD
in de periode 1967-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Place and date of birth
Boskoop, 14 December 1927

Place and date of death
's-Gravenhage, 20 February 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1958

3.

Main functions and occupations

 • secretaris CSWV (Centraal Sociaal Werkgevers Verbond), from 1959 until February 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 28 July 1971
 • staatssecretaris van Sociale Zaken (belast met sociale zekerheid), from 28 July 1971 until 23 April 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 January 1973 until 1 September 1973
 • directeur Sociale Zaken, VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen), from 1 September 1973 until 1 September 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 1974 until 4 November 1982
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 1977 until 27 May 1981
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 4 November 1982 until 20 February 1986

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met a. aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid, b. wetgeving op het gebied van de arbeidsvoorziening

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Bejaardencentrum "Steenvoorde" te Rijswijk
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Ravast te Den Haag

Derived functions (2/8)
 • voorzitter vaste commissie voor de Nationale Ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 April 1981 until 4 November 1982
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 September 1981 until 4 November 1982

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de perioden 1967-1971 en 1974-1977 woordvoerder justitie en sociale zaken van de VVD-Tweede Kamerfractie
 • Interpelleerde op 8 februari 1977 de ministers Boersma en Lubbers over de weigering van de regering om in te grijpen in een conflict over de prijscompensatie

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/15)
 • Verdedigde in 1985 het kabinetsstandpunt dat een met de VS te sluiten overeenkomst over de zeggingsmacht over de 48 kruisraketten op Nederlands grondgebied niet ongrondwettig was
 • Belangrijke benoemingen tijdens zijn ministerschap: Van Agt (CDA, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant), Patijn (PvdA, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland), De Bruijne (VVD, Commissaris van de Koningin in Gelderland), Beelaerts van Blokland (CDA, Commissaris van de Koningin in Utrecht); Van Thijn (PvdA, burgemeester van Amsterdam), Havermans (CDA, burgemeester van 's-Gravenhage), Staatsen (PvdA, burgemeester van Groningen), Schmitz (PvdA, burgemeester van Haarlem)

Legislative activities as minister (2/24)
 • Bracht in 1985 de Wet intrekking van de wet Agglomeratie Eindhoven (Stb. 690) tot stand. Het openbaar lichaam Agglomeratie Eindhoven werd per 1 januari 1986 opgeheven. (18.930)
 • Bracht in 1986 samen met staatssecretaris Van Amelsvoort de Wet intrekking van de Wet Openbaar Lichaam Rijnmond (Stb. 47) tot stand. Het openbaar lichaam Rijnmond werd per 1 januari 1987 opgeheven. Het wetsvoorstel inzake splitsing van Zuid-Holland werd door hem ingetrokken. (19.255)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was één van de belangrijkste pleitbezorgers van de Nationale Ombudsman (Commissaris van Onderzoek). In 1971 nam de Tweede Kamer een door hem ingediende motie aan over wettelijke regeling van de aanstelling van een ombudsman.
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-A (o.l.v. Van Aardenne) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de financieel-economische paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde
 • Een penning die tegelijkertijd met een uitkering aan voormalige militairen van KNIL wordt gegeven, kreeg de naam "Rietkerk-penning"

Private life
 • Zijn broer, de RPF'er J.P.M. Rietkerk, was burgemeester van Genemuiden

Campaign trail
 • In 1981 nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.