Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans

foto Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

VVD-politicus en bestuurder, die al heel jong besloot dat hij de politiek zou ingaan. Werd actief in de JOVD i, lid van de Nijmeegse gemeenteraad en, 26 jaar jong, Tweede Kamerlid. Was woordvoerder binnenlands bestuur, politie en media. Leidde de parlementaire enquête paspoortproject i. Verloor de strijd om het fractievoorzitterschap van Joris Voorhoeve i. Daarna een opvallende carrière als bestuurder. Drie hoge functies, in geen bleef hij langer dan vier jaar: burgemeester van Zwolle, Commissaris van de Koningin in Friesland, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Werd daarna voorzitter MKB Nederland en fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Stapte op vanwege de ondergang van een zorgbedrijf waarvan hij commissaris was.

VVD
in de periode 1977-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Louis Marie Lucien Henri Alphonse (Loek)

Place and date of birth
Heerlen, 23 April 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1969

3.

Main functions and occupations

 • docent maatschappijleer en bestuurskunde, Bestuursschool in Gelderland, from 1 August 1972 until 1976
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, from 3 September 1974 until 5 September 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 24 September 1990
 • burgemeester van Zwolle, from 16 September 1990 until 25 April 1994
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, from 25 April 1994 until 3 August 1998
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 25 July 2002
 • voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, from 1 July 2003 until 9 February 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 3 November 2015
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 February 2011 until 3 November 2015
 • associate partner Hague Corporate Affairs, from 1 September 2016

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Stichting "Vrienden van het Nationaal Archief",, from 1 January 2012
 • lid bestuur Stichting Instituut GAK te Hilversum, from 2017

Previous (2/93)
 • lid Raad van Advies "Luzac College"
 • voorzitter SKU (Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen), from April 2008 until 17 October 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 2007 until 22 March 2011
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 22 February 2011 until 3 November 2015

Honorary positions (2/3)
 • lid Adviesraad (ambassadeur) 'Military Talent For Business Solutions' (M4B), from 2012
 • erelid JOVD, from March 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde op 22 januari 1987 samen met zijn fractiegenoot Benk Korthals de ministers Korthals Altes en Van Dijk over geweldadige acties in Nijmegen
 • Diende in 1989 een initiatiefwetsvoorstel in inzake het vrijmaken van de kabel voor nieuwe communicatiediensten en omroepprogramma's. De verdediging van dit voorstel werd later overgenomen door Dick Dees en in 2005 ingetrokken.
 • Bracht in 1991 met Gert Schutte (GPV) en Frits Castricum (PvdA) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1999 de Nota Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten uit. Hierin wordt uiteengezet hoe het verhoogde budget (60 procent extra middelen) voor de tegemoetkoming in de studiekosten zal worden ingezet. De gelden komen beschikbaar voor ondersteuning van ouders met een relatief laag inkomen en ook ouders met een inkomen tot circa f. 60.000 komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De harde inkomensgrens wordt vervangen door een glijdende schaal, waardoor abrupte van de bijdrage afloop wordt voorkomen. (26.662)
 • Ondertekende op 19 juni 1999 met 28 Europese ministers van Onderwijs de Bologna-verklaring. Hierin verklaren de ministers zich in te spannen om binnen ongeveer 10 jaar tot een Europese hoger onderwijsruimte te komen. Er wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van diploma's, uitwisselbaarheid van studiepunten en een betere afstemming van kwaliteitszorg. Dit alles moet leiden tot een grotere mobiliteit van studenten en docenten, en tot een versterking van de competitiviteit van het Europees hoger onderwijs in de wereld.
 • Kreeg in 2002 als minister te maken met een omvangrijke fraudezaak in het hoger onderwijs, waarbij hogescholen overheidssubsidie kregen voor buitenlandse studenten die feitelijk niet aan de scholen studeerden. Op aandrang van de Tweede Kamer (via een motie-Hamer) liet hij de Algemene Rekenkamer onderzoek doen. De Kamer verweet hem (te) laat te hebben ingegrepen.

Legislative activities as minister (3/9)
 • Bracht in 2001 een wet (Stb. 681) tot invoering van een persoonsgebonden nummer in het onderwijs tot stand. Hierdoor wordt het sofi-nummer als persoonsgebonden identificatienummer in het onderwijs ingevoerd. Daardoor wordt het financiële beheer vereenvoudigd. Het wetsvoorstel was in 1997 ingediend door minister Ritzen. (25.828)
 • Bracht in 2002 de Wet invoering van een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Stb. 303) tot stand. Hiermee worden de keuzemogelijkheden van studenten vergroot en kunnen instellingen onderwijs ontwikkelen dat flexibel, open en internationaal georiënteerd is. Instellingen kunnen een ongedeelde of een gedeelde wo-opleidingen bieden. Bij de laatste vorm kunnen wo-bachelors automatisch doorstromen naar een aansluitende mastersopleiding. De bestaande hbo-opleidingen worden bacheloropleidingen. Een wo-master heeft recht op toegang tot een promotie. Door een wet tot invoering van accreditatie in het hoger onderwijs wordt het nieuwe systeem internationaal ingebed. (28.024)
 • Bracht in 2002 samen met staatssecretaris Adelmund de Wet op het onderwijstoezicht (Stb. 387) tot stand. De wettelijke taken van de onderwijsinspectie worden verankerd en de verantwoordelijkheden van minister en inspectie worden duidelijker aangegeven. De onafhankelijkheid van de inspectie wordt vergroot en haar positie wordt versterkt om beter een onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk te maken. Kerntaak is een periodieke beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. (27.783)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Was in 2003 aanvankelijk kandidaat voor de Eerste Kamer, maar hij trok zich terug vanwege zijn aanstaande benoeming tot voorzitter van MKB Nederland.
 • Vertrok in november 2015 als Eerste Kamerlid, nadat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam de voormalige Raad van Commissarissen van thuiszorgorganisatie Meavita, waarvan Hermans voorzitter was, medeverantwoordelijk had verklaard voor de ondergang van het bedrijf
 • Zou per 1 februari 2016 waarnemend burgemeester van Zutphen worden, maar zag daarvan in tweede instantie af, omdat het draagvlak onvoldoende was

Private life
 • Zijn oom A.M.H.A. (Fons) Castermans was hulpbisschop van Roermond

Campaign trail
 • Was in 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer twee op de VVD-kandidatenlijst
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de VVD-kandidatenlijst

Non-acceptance of political functions
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1990 (bedankt)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.