Mr. L.W.Ch. Keuchenius

foto Mr. L.W.Ch. Keuchenius
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer i, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Had een verminkt gelaat en sprak moeilijk. Hield ondanks die handicap lange redevoeringen. Gebruikte als Kamerlid vaak Bijbelse vergelijkingen. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer i leidde een periode van conflicten i tussen regering en Tweede Kamer in. Ging later weer naar Indië, maar kwam vanaf 1879 terug in de Nederlandse politiek. In het kabinet-Mackay i minister van Koloniën. Tegenstander van het cultuurstelsel en hervormingsgezind, maar ook verdediger van het bijzonder onderwijs en de zending. Die houding was in 1890 voor de liberale Eerste Kamermeerderheid reden hem ten val te brengen. Rechtlijnig, niet erg geneigd tot compromissen, maar in de persoonlijke omgang veel milder.

antirevolutionair, ARP
in de periode 1854-1893: lid Tweede Kamer, minister, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Levinus Wilhelmus Christiaan

Place and date of birth
Batavia (Ned.-Indië), 21 October 1822

Place and date of death
's-Gravenhage, 17 December 1893

2.

Party/Movement

Party/Movement
antirevolutionair

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • secretaris-generaal ministerie van Koloniën, from 1 October 1854 until 1 June 1859
 • lid Raad van Nederlandsch-Indië, from 10 June 1859 until 5 April 1865 (als oudste lid voorlopig met het vicevoorzitterschap belast)
 • verlof in Nederland, from April 1865 until 1868 (vanwege ziekte)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 August 1866 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • redacteur "Nieuw Bataviasch Handelsblad", from November 1868 until 1879
 • advocaat en procureur Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, from 7 August 1869 until September 1879
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 October 1879 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Gorinchem)
 • voorzitter antirevolutionaire Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from September 1883 until September 1887
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • minister van Koloniën, from 21 April 1888 until 24 February 1890
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 March 1890 until 17 December 1893 (voor het kiesdistrict Goes)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Schoolraad voor scholen met den Bijbel, from 1890 until 17 December 1893
 • diverse kerkelijke functies na aansluiting bij de doleantie

Derived functions (2/9)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de begroting van Nederlandsch-Indië 1891 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 1891 until April 1891

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende op 26 september 1866 een motie in waarin afkeuring werd uitgesproken over het vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal. Deze motie werd een dag later met 39 tegen 23 stemmen aanvaard. De regering ontbond kort daarna de Tweede Kamer.
 • Interpelleerde in 1866 minister Heemskerk over de onderwijskwestie
 • Diende in 1886 een motie van afkeuring in tegen de minister van Koloniën vanwege aankondiging van een uitbesteding van ontginning van steenkolenvelden zonder eerst de aangekondigde wetgeving af te wachten. De motie kreeg weinig steun en werd daarom ingetrokken.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Benoemde in 1888 C. Pijnacker Hordijk tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
 • Was voorstander van een actievere rol van het Indische Gouvernement ter ondersteuning van de zending in Nederlands-Indië

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1879 in het district Gorinchem gekozen, hoewel hij nog in Nederlands-Indië verbleef. Pas na zijn verkiezingen reisde hij af naar Nederland.
 • Betoogde in 1886 bij de grondwetsherziening dat de Tweede Kamer tot die herziening onbevoegd was, omdat zij minder leden telde dan volgens de Grondwet verplicht was. Een motie hierover werd met 64 tegen 5 stemmen verworpen. Stemde vervolgens in 1887 tegen alle herzieningsvoorstellen.
 • Trad af nadat de Eerste Kamer op 31 januari 1890 met 20 tegen 19 stemmen zijn begroting had verworpen. Hem werd door de liberalen verweten te veel in te grijpen in godsdienstige aangelegenheden en zijn persoonlijke overtuiging op godsdienstig gebied te zeer op te dringen aan de inlanders.

Private life
 • Had een verminkt gelaat, waardoor zijn spreekvermogen bemoeilijkt werd. Over de oorzaak zijn twee lezingen. Volgens de eerste werd hij in 1853 te Aken door een beroerte getroffen. Een tweede lezing is dat hij Java zou zijn vergiftigd.

Anecdotes and citations
 • Zat steevast van het begin en tot het einde op zijn plek in de vergaderzaal
 • De Savornin Lohman gaf in de formatie van 1888 de voorkeur aan Keuchenius als minister van Koloniën wegens zijn zakenkennis en het feit, dat hij lastig en onaangenaam was als hij in de oppositie was.

Campaign trail (3/15)
 • Versloeg in 1887 de liberalen jhr. J.E. Huydecoper en F.A.R.A. baron van Ittersum
 • Versloeg in 1888 in het kiesdistrict Ede C.J.E. graaf van Bylandt (o.l.)
 • Versloeg in 1890 bij tussentijdse verkiezing en in 1891 bij de periodieke verkiezingen in het district Goes J.H.C. Heijse (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/9)
 • G. Groen van Prinsterer, "Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869: een karakterstudie" (Amsterdam, 1869)
 • A. Kuyper, "Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius" (Haarlem, 1895)
 • R. Reinsma, "Keuchenius als tegenhanger van Fransen van de Putte", in: Tijdschrift voor Geschiedenis 74 (1961) 194-202
 • G.J. Schutte, "Keuchenius als minister van Koloniën", in: Th.B.F.M. Brinkel e.a. (red.) "Het kabinet-Mackay" (Baarn 1990)
 • F.L. Rutgers, "Levensbericht van mr. L.W.C. Keuchenius", in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Haarlem 1894-1895) 243
 • Ned. Patriciaat, 1960

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.