Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 juni 2023

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 juni 2023
Document date 08-06-2023
Publication date 08-06-2023
Reference H.J. Post 2022A09215 10
Commission(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 8 juni 2023

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s)

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

23

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

23

 

EU

i.v.m. agendapunt

26,

27

EZK

i.v.m. agendapunt

23

 

FIN

i.v.m. agendapunt

4, 15, 19

J&V

i.v.m. agendapunt

23

 

OCW

i.v.m. agendapunt

23,

25

VWS

i.v.m. agendapunt

23,

25

24

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

dinsdag 13 juni 2023 16.45 - 17.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • 1. 
  Agendapunt: Noot:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 13 juni 2023

 • • 
  Er zijn op moment verzenden (nog) geen verzoeken ontvangen.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Wet- en regelgeving

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (Kamerstuk 35589)

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 30 mei 2023

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 35589-11 Voor kennisgeving aannemen.

 • 4. 
  Agendapunt:
 
 • 4. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 2 juni 2023

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - 31322-492

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Het betreft een voorhang. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 30 juni 2023.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 5. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 juni 2023

Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1) - 36360-XV-6

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 op 28 juni 2023.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 17 mei 2023

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV-1

Voorstel:

Ter informatie.

 • 6. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 juni 2023

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV) - 36360-XV-8

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 op 28 juni 2023.

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 17 mei 2023

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV

Voorstel:

Ter informatie.

 • 7. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 juni 2023

Antwoorden op vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2) - 36360-XV-7

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 op 28 juni 2023.

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 juni 2023

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2) - 36360-XV-5

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 op 28 juni 2023.

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 mei 2023

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36360-XV-2

Voorstel:

Ter informatie.

 • 8. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 8 juni 2023

Nota van wijziging - 36350-XV-3

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota.

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van

Gennip - 11 mei 2023

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36350-XV

Voorstel:

Ter informatie.

 • 9. 
  Agendapunt:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 26 mei 2023

Onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid - 29544-1180

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.

 • • 
  Het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid inplannen na het zomerreces.
 • 10. 
  Agendapunt:

Plan van aanpak invoeringstoets

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 30 mei 2023

Plan van aanpak invoeringstoets - 36200-XV-92

Voorstel:

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 11. 
  Agendapunt:

Verbetertraject gastouderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 31 mei 2023

Verbetertraject gastouderopvang - 31322-491

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Kinderopvang.

 • 12. 
  Agendapunt:

Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 1 juni 2023

Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023 - 29427-125

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 13. 
  Agendapunt:

Hervorming van het concurrentiebeding

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 2 juni 2023

Hervorming van het concurrentiebeding - 29544-1196

Voorstel:

Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.

 • 14. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over sociale minima

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 5 juni 2023

Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over sociale minima - 26448-714

Voorstel:

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Participatiewet van 14 juni 2023. Agenderen voor het commissiedebat Inburgering en integratie van 27 september 2023.

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 29 juni 2023.

 • 15. 
  Agendapunt:

Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 juni 2023

Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders - 26834-57

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 29 juni 2023.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 16. 
  Agendapunt:

Afschrift reactie op een burgerbrief over UWV-keuring

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 7 juni 2023

Afschrift reactie op een burgerbrief over UWV-keuring - 2023Z10227

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 7 juni 2023

Reactie op verzoek commissie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 - 25883-462

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Gezond en veilig werken van 15 juni

2023.

Noot:

 • • 
  De visie van het kabinet op de arbeidsomstandigheden zal in de Arbovisie 2040 worden neergelegd en rond de zomer aan de Kamer worden verzonden.
 • 18. 
  Agendapunt:

Premiedifferentiatie WW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 7 juni 2023

Premiedifferentiatie WW - 2023Z10277

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 29 juni 2023.

 • 19. 
  Agendapunt:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regelingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 2 juni 2023

Alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regelingen - 2023Z09917

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 29 juni 2023.

Noot:

 • • 
  De minister doet het aanbod om uw Kamer via een technische briefing te informeren over de verkenning naar mogelijke oplossingen die nu gaande is.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 20. 
  Agendapunt:

Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 7 juni 2023

Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning - 2023Z10269

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Participatiewet van 14 juni 2023.

 • 21. 
  Agendapunt:

Bericht Commissie sociaal minimum over opsplitsen rapport

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 8 juni 2023

Bericht Commissie sociaal minimum over opsplitsen rapport - 2023Z10386

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 22. 
  Agendapunt:

Leefvormen in de AOW

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 8 juni 2023

Leefvormen in de AOW - 2023Z10404

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Pensioenonderwerpen van 21 juni 2023.

 • 23. 
  Agendapunt:

Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 8 juni 2023

Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden -2023Z10417

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid van 5 juli 2023.

Volgcommissie(s):

BiZa, EZK, OCW, FIN, J&V, DiZa, VWS

 • 33. 
  Agendapunt:

Monitoringsbrief Participatiewet

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 8 juni 2023

Monitoringsbrief Participatiewet - 2023Z10422

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Participatiewet van 14 juni 2023.

 • 24. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Antwoorden op vragen commissie over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 31 mei 2023

Antwoorden op vragen commissie over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246) - 31311-247

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij het commissiedebat Zzp op 7 juni 2023.

FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 16 december 2022

Voortgang werken met en als zelfstandige(n) - 31311-246

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter informatie.

FIN

 • 25. 
  Agendapunt:

Voortgang PNIL-werkprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 2 juni 2023

Voortgang PNIL-werkprogramma - 29544-1198

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij het commissiedebat Zzp op 7 juni 2023.

VWS, OCW

 • 26. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (wsbvc) van 12 juni 2023 (Kamerstuk 21501-31-709)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 juni 2023

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (wsbvc) van 12 juni 2023 (Kamerstuk 21501-31-709) - 21501-31-713

Voorstel:

Agenderen voor het schriftelijk overleg over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-14 juli 2023 op 6 juli 2023.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 30 mei 2023

Geannoteerde agenda formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (wsbvc) van 12 juni 2023 - 21501-31-709

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter informatie.

EU

 • 27. 
  Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 8 juni 2023

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 8 juni 2023

Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 8 juni 2023 - 2023Z10322

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.

EU

 

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

Overig

 • 28. 
  Agendapunt:    Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 juni 2023)

Voorstel:    Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 1. 
  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
 • 2. 
  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
 • 3. 
  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. Minister van SZW heeft bij brief van 3 april 2023 laten weten voornemens te zijn dit wetsvoorstel in te trekken. Bij brief van 30 mei 2023 is het wetsvoorstel ingetrokken.
 • 4. 
  Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
 • 5. 
  Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023.
 • 6. 
  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
 • 7. 
  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245). Aangemeld voor plenaire behandeling op 18 april 2023.
 • 8. 
  Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG i van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.

Plenaire debatten:

 • 1. 
  Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
 • 2. 
  Debat over het bestrijden van kinderarmoede (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • 1. 
  Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
 • 2. 
  Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
 • 3. 
  Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
 • 4. 
  Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 7 maart 2023).
 • 5. 
  Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij RvW van 21 maart 2023).
 • 6. 
  Dertigledendebat over armoede in Nederland (aangevraagd bij RvW van 4 april 2023).

Tweeminutendebatten:

 • 1. 
  Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
 • 2. 
  Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD 24/5).
 • 3. 
  Tweeminutendebat Zzp (CD 7/6).
 • 29. 
  Agendapunt:    Geplande activiteiten

Voorstel:    Ter informatie.

 • • 
  13    juni    2023,    16.30-17.30 uur:    Procedurevergadering
 • • 
  14    juni    2023,    14.15-18.15 uur:    Commissiedebat Participatiewet
 • • 
  15    juni    2023,    14.00-18.00 uur:    Commissiedebat Gezond en veilig werken
 • • 
  21    juni    2023,    14.00-18.00 uur:    Commissiedebat Pensioenonderwerpen
 • • 
  27    juni    2023,    16.30-17.30 uur:    Procedurevergadering
 • • 
  28 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022
 • • 
  29 juni 2023, 09.45-12.45 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
 • • 
  29 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
 • • 
  4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • • 
  5 juli 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
 • • 
  13 september 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
 • • 
  27 september 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
 • • 
  28 september 2023, 10.00-12.30 uur: Rondetafelgesprek Mantelzorg
 • • 
  4 oktober 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
 • • 
  5 oktober 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023
 • • 
  11 oktober 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
 • • 
  26 oktober 2023, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Doorlopende leerlijn van kinderen
 • • 
  22 november 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
 • 30. 
  Agendapunt: Voorstel:

Ongeplande activiteiten

Ter informatie (klik voor agenda op link activiteit).

Voedselbank (35609) - was gepland op 28 januari 2021

platformeconomie (35230) - was gepland op 3 april 2023

Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid

van de werknemer leidend te maken bij de toetst op de re-integratie

inspanningen door het UWV (35589) - was gepland op 16 mei 2022

 • 31. 
  Agendapunt: Voorstel:

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing met UWV en SVB over hun ICT veranderopgave op 28 juni 2023

Er hebben zich voldoende leden aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 28 juni 2023.

 • • 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Strolenberg (VVD), Sahla (D66), Van der Lee (GroenLinks), Den Haan (fractie Den Haan) en Van der Plas (BBB) (ovb).
 • 32. 
  Agendapunt: Voorstel:

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname luistersessie met ambtenaren van SZW op 20 juni 2023

Er hebben zich onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 20 juni 2023.

 • • 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Smals (VVD) en Van Houwelingen (FvD).

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

H.J. Post 2022A09215

10


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.