Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Build Back Better’ - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Build Back Better’
Document date 22-11-2022
Publication date 22-11-2022
Nummer KST1066844
Reference 36253, nr. 1
Commission(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ) and Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 253 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 1    Verslag over het burgerinitiatief ‘Build Back Better’

Vastgesteld op 22 november 2022

Burgerinitiatief

Het Burgerinitiatief ‘Build Back Better’ en de (digitale) steunbetuigingen zijn op 21 juni 2022 door de initiatiefnemer, mw. B.S. names het (comité) Build Back Better Debat (“bbbdebat”), aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (hierna de commissie).

Het betreft een voorstel om de Kamer expliciet te vragen afstand te nemen van het Great Reset Initiative van het World Economic Forum en daarnaast te eisen dat de regering voortaan initiatieven en plannen, zoals Build Back Better, eerst bespreekt met de Tweede Kamer alvorens deze internationaal te entameren.

Voor een volledige weergave van het burgerinitiatief wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief1.

Ontvankelijkheid

De commissie2 heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek. Deze voorwaarden staan vermeld in het reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (zie ook: Reglementen | Tweede Kamer der Staten-Generaal ).

Uit de controle op de steunbetuigingen is gebleken dat de initiatiefnemers 42.063 steunbetuigingen hebben verzameld.

Op 15 september 2022 heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking na onderzoek besloten te adviseren dat het in het burgerinitiatief genoemde onderwerp in de twee jaar voorafgaande aan de indiening in besluitvormende zin aan de orde is geweest in de Kamer, waarbij sprake is geweest van een duidelijke Kamermeerderheid. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vastgesteld dat in de periode van 13 januari 2021 tot en met 9 augustus 2022 dit thema bij meerdere commissie- en plenaire activititeiten in besluitvormende zin aan de orde is gekomen.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is van oordeel dat het burgerinitiatief ‘Build Back Better’ niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten, hoewel er voldoende steunbetuigingen waren.

Ten aanzien van het tweejaarcriterium stelt de commissie voor het burgerinitiatief niet ontvankelijk te verklaren, aangezien het in het burgerinitiatief genoemde onderwerp in besluitvormende zin aan de orde is geweest in de Kamer twee jaar voorafgaande aan de indiening daarvan. Daarbij is er sprake geweest van een duidelijk standpunt van een Kamermeerderheid. Desalniettemin stelt zij de Kamer voor het burgerinitiatief in handen te stellen van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking cie. BuHa-OS) met het verzoek om de initiatiefnemers voor een gesprek uit te nodigen.

De voorzitter van de commissie, El Yassini

De griffier van de commissie, Mittendorff

2

1

   Deze informatie is desgewenst op te vragen bij het commissiebureau van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

2

   De commissie bestaat uit de leden: El Yassini (VVD, commissievoorzitter), Sahla (D66), Leijten (SP), Bromet (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Stoffer (SGP) en de plaatsvervangend leden: Kamminga (VVD), Beukering-Huijbregts (D66), Van Nispen (SP), Dekker (FvD).


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.