Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Bescherming van inheemse bijen’ - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35977 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Bescherming van inheemse bijen’
Document date 23-12-2021
Publication date 23-12-2021
Nummer KST359773
Reference 35977, nr. 3
Commission(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 977

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 3

VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «BESCHERMING VAN INHEEMSE BIJEN»

Vastgesteld op 23 december 2021

Burgerinitiatief

Het Burgerinitiatief «Bescherming van inheemse bijen» is op 1 juni 2021 door de initiatiefnemers digitaal aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Het burgerinitiatief betreft een voorstel, geïnitieerd door de omroep KRO-NCRV en de heer T. Veldhuijzen (journalist en NPO-radio 1), om de wilde bij een wettelijk beschermde status te geven. In 2020 is het burgerinitiatief als petitie aangeboden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met als titel «Red de bij, geef haar een beschermde status». Voor een volledige weergave van het burgerinitiatief wordt er verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief.

De initiatiefnemers hebben meer dan 60.000 steunbetuigingen verzameld.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

De commissie heeft geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van meer dan de minimaal vereiste 40.000 handtekeningen. Er heeft ook een steekproef plaatsgevonden naar aanleiding van het (digitaal) overzicht dat de indieners bij de commissie hebben aangeleverd van de 62.589 personen die hun steunbetuiging aan het burgerinitiatief hebben verleend.

De steekproef heeft echter een dusdanig lage respons opgeleverd dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat er voldoende geldige steunbetuigingen zijn verworven.

Op verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

kst-35977-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

liteit (hierna commissie LNV) onderzocht of het voorstel in de twee jaar voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin in de Kamer aan de orde is geweest. In de brief van de griffier van de commissie LNV d.d. 1 juli 2021 wordt gemeld dat «de commissie LNV na onderzoek heeft besloten te adviseren dat het in dit burgerinitiatief genoemde onderwerp in de laatste twee jaar voor indiening van dit initiatief in de Kamer ter sprake is gekomen. Daarbij maakt de commissie LNV wel de opmerking dat het twijfelachtig is of het onderwerp van het initiatief in besluitvormende zin aan de orde is geweest.»

Op basis van dit advies en haar eigen onderzoek oordeelt de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven dat het onderwerp van het burgerinitiatief «Bescherming van inheemse bijen» de afgelopen twee jaar vaker aan de orde is geweest in de Tweede Kamer. De debatten daarover hebben in meerder gevallen geleid tot een uitspraak van een Kamermeerderheid in de vorm van een motie of anderszins. Uit de aangenomen moties blijkt dat de Kamer een standpunt heeft ingenomen inzake het belang van bescherming van bestuivers in meer algemene zin. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is van mening dat het onderwerp van het burgerinitiatief in het licht van een bredere discussie over de bescherming van bestuivers vaker aan de orde is gekomen in debatten en - hoewel misschien niet expliciet - ook in de besluitvorming daarover. Zij is derhalve van mening dat het burgerinitiatief ten aanzien van het tweejaarcriterium niet ontvankelijk moet worden verklaard.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is van oordeel dat de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief «Bescherming van inheemse bijen» niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Hoewel er ruim voldoende steunbetuigingen zijn aangeleverd, geeft het resultaat van een steekproef aanleiding de geldigheid ervan in twijfel te trekken.

Ten aanzien van het 2-jaarscriterium stelt de commissie voor het burgerinitiatief niet ontvankelijk te verklaren, aangezien de bescherming van bestuivers de afgelopen jaren meerder malen in de Kamer aan de orde is geweest. Desalniettemin stelt zij de Kamer voor het burgerinitiatief in handen te stellen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het verzoek om de initiatiefnemers voor een gesprek uit te nodigen.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Leijten

De griffier van de commissie,

Roovers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 977, nr. 3 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.