Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter aanbieding van de meest recente versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)

Deze brief is onder nr. L toegevoegd aan wetsvoorstel 35542 - Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (steun- en herstelpakket) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket); Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter aanbieding van de meest recente versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19
Document date 21-10-2021
Publication date 21-10-2021
Nummer KST35542L
Reference 35542, nr. L
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2022

Vergaderjaar 2021

35 542

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunen herstelpakket)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2021

Hierbij doe ik u toekomen de meest recente versie van het servicedo-cument mbo (versie 5.3) conform de toezegging van mijn collega Koolmees op 10 november jl.

Door de coronacrisis was het voor studenten en mbo-instellingen een tijd lang lastig om aan voldoende stageplaatsen te komen, met name in sectoren die werden geraakt door de contactbeperkende maatregelen en door topdrukte in de zorg. In een debat met Minister Koolmees is deze problematiek door mevrouw Moonen (D66) ter sprake gebracht. Zij vroeg of het kabinet een actieplan stages zou kunnen opstellen om de kansen van jongeren op een stage te vergroten en de kansen op studievertraging te verkleinen.

In het servicedocument mbo wordt verwezen naar het «Actieplan stages en leerbanen mbo» dat op mijn verzoek is opgesteld en wordt uitgevoerd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het kabinet heeft daar 12 miljoen euro voor uitgetrokken verdeeld over 3 jaar, van 2020 t/m 2022. Met behulp van deze middelen brengt SBB de vraag en het aanbod van stageplekken en leerbanen in kaart, zet extra in op acquisitie - zowel directe acquisitie als via campagnes - en op matching van studenten aan een geschikt stagebedrijf.

Daarnaast wordt in het servicedocument mogelijk gemaakt dat als er geen geschikte, door SBB erkende stageplaats beschikbaar is, tot 1 februari 2022 aanvullende mogelijkheden kunnen worden benut. Dat begint ermee dat scholen zelf bedrijven kunnen aandragen voor een erkenning bij SBB. Ook kan gekeken worden naar creatieve oplossingen zoals het spreiden van stages over het studiejaar, het geven van praktijkopdrachten bij bijbanen van studenten of het plaatsen van twee studenten op één stageplek. Ook het benutten van stageperioden in weekenden en kst-35542-L ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

vakanties behoort tot de mogelijkheden. Een andere optie is dat scholen ter overbrugging kiezen om keuzedelen in de beroepspraktijkvorming vorm te geven.

Daarna kan worden gekeken of praktijkonderwijs bij bedrijven plaats kan vinden. Het gaat dan om bedrijven zonder erkenning waar onder verantwoordelijkheid van de school een deel van de praktijkleerdoelen worden behaald. Tenslotte, als al het bovenstaande niet mogelijk is, kunnen scholen ervoor kiezen om studenten leerdoelen te laten behalen via simulaties.

Inmiddels ziet de stage- en leerbanenmarkt er een stuk rooskleuriger uit dan vorig jaar. In de eerste maanden van 2021 schommelde het tekort aan stages en leerbanen rond de 21.000 plekken. Inmiddels gaat het om iets minder dan 8.000 plekken. Via het Nationaal Programma Onderwijs heb ik het mogelijk gemaakt dat onderwijsinstellingen naar eigen inzicht middelen kunnen aanwenden voor het wegwerken van studieachterstanden door gemiste stages. Dit geldt zowel voor het mbo als het ho. Bovendien zijn er meer middelen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling praktijkleren.

De meeste van de huidige tekorten bestaan in de sector zorg en daarom is door het Ministerie van VWS voor 2021 een bedrag van 13 miljoen euro extra toegevoegd aan het stagefonds zorg. Voor 2022 is een extra bedrag van 63,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het stimuleren van innovatieve vormen van stagebegeleiding van mbo'ers en hbo'ers door zorginstellingen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 542, L 2


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.