G. (Gerda) Verburg

foto G. (Gerda) Verburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Ministerie van LNV
Source: Parlement.com.

Boerendochter, die via functies bij het CNV (onder andere als voorzitter van de CNV-Jongeren) voor het CDA in de Tweede Kamer kwam. Behoorde als woordvoerster sociale zaken, met dossiers als inkomensbeleid, v.u.t. en prepensioen en WAO, tot de prominente fractieleden en werd later ook vicefractievoorzitter. Was verder enige tijd eerste ondervoorzitter van de Kamer. Stemde, zelf lesbiënne zijnde, anders dan haar fractie vóór het mogelijk maken van het homohuwelijk. In het kabinet-Balkenende IV i kreeg zij als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder meer te maken met de uitbraak van Q-koorts en verder speelden zaken als de hervorming van het Europees landbouwbeleid en de ontpoldering van de Hedwigepolder. Keerde in 2010 terug in de Kamer als woordvoerster energiebeleid en voorzitter van de commissie voor Europese Zaken. In 2011-2015 was zij permanent vertegenwoordiger bij de wereldvoedselorganisatie (FAO i).

CDA
in de periode 1998-2011: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Gerritje (Gerda)

Place and date of birth
Zwammerdam, 19 August 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1 March 1993

3.

Main functions and occupations

 • lid bestuur CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond), from 1 January 1990 until 1 April 1997
 • zelfstandig ondernemer communicatie en projecten, from 1 April 1997 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 22 February 2007
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 30 June 2011
 • permanent vertegenwoordiger bij de FAO (Food and Agriculture Organisation) te Rome, from 1 July 2011 until December 2015
 • coördinator SUN (Scaling Up Nutrition) Movement, from March 2016 until 2022 (bestrijding ondervoeding)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Nationaal Park 'De Hoge Veluwe', from 1 March 2020
 • voorzitter Element NL, from 1 September 2023 (behartigng belang 12 olie- en gasbedrijven bij opsporing voorraden in Nederland)

Previous (2/19)
 • voorzitter VN-commissie voedselzekerheid, from October 2013 until 2015
 • voorzitter VN-commissie Global Agenda Council for Food and Nutrition Security, WEF (World Economic Forum), from 2014 until 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 July 2002 until 7 April 2004
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 30 June 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was tot 2007 woordvoerster sociale zaken (inkomensbeleid, sociale zekerheid). Hield zich ook bezig met economische zaken, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken.
 • Werd in 2005 met Cees Vendrik (GroenLinks) medeverdedigster van een initiatiefwetsvoorstel dat beoogde ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. Dit voorstel werd in 2006 wet. Het initiatiefvoorstel was oorspronkelijk ingediend door Ab Harrewijn (GL).
 • Was in de periode 2010-2011 woordvoerster Europese zaken, energie en telecommunicatiebeleid

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/9)
 • Diende in 2009 een wetsvoorstel in over uitbreiding van de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet naar de exclusieve economische zone. In het bijzonder wordt de wettelijke basis gelegd voor een effectieve bescherming van een aantal waardevolle natuurgebieden in de Noordzee als onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. De wet werd in 2013 door staatssecretaris Dijksma in het Staatsblad gebracht.
 • Bracht in 2009 een brief uit over het natuurherstel in de Westerschelde na de vaarwegverruiming. Nadat was gebleken dat dit herstel buitendijks niet mogelijk was, is besloten vast te houden aan het oorspronkelijke voornemen tot ontpoldering van de Hedwigepolder. Dit is overeenkomstig het met Vlaanderen gesloten Scheldeverdrag. Vlaanderen dreigde bij niet naleving met een inbreukprocedure door de Europese Commissie.
 • Besloot in december 2009 samen met minister Klink vanwege de ook voor mensen besmettelijke Q-koorts tot ruiming van alle drachtige dieren en alle mannelijke dieren op besmette melkgeiten- en schapenbedrijven (28.286)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2009 een wet (Stb. 18) tot stand tot wijziging van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Hiermee moet nationale wetgeving beter aansluiten bij Europese richtlijnen, zonder dat administratieve lasten voor beheerders meer toenemen dan noodzakelijk is om aan Europese verplichtingen te voldoen. Het gaat hierbij met name om regulering van bestaand gebruik (landbouw, recreatie, bedrijventerreinen en infrastructuur). De rol van het beheerplan wordt steviger wettelijk verankerd. (31.038)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2003 kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, maar werd verslagen door de aftredende Kamervoorzitter Weisglas. Kreeg bij de eerste stemmingsronde 47 en bij de tweede stemmingsronde 49 van de 145 stemmen.
 • In 2010 sprak de Tweede Kamer treurnis uit over het verschijnen van de glossy 'Gerda', omdat de Kamer vond dat in dit blad ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het ministerie de persoon van de minister te veel centraal stond. Zij betreurde zelf dat dit beeld in de Kamer en in de buitenwereld was ontstaan en sprak van een inschattingsfout.

Private life
 • Werd op 3 september 2009 tijdens een Tweede Kamerdebat over verdieping van de Westerschelde onwel. Zij gaf later aan te weinig te hebben gegeten.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • Yvonne Doorduyn, "Er wordt op mij gelet", "De Volkskrant", 6 augustus 2005
 • Interview door Karin Bojorge, "'Ik wil meer mens en minder regels'. De politieke visie en persoonlijke ambities van CDA-vice-fractievoorzitter Gerda Verburg", VNO-NCW opinieblad Forum, 20 april 2006
 • Karolien Knols, "'Als je veel wilt, moet je ook een bloedneus durven oplopen', Volkskrant Magazine, 29 september 2007
 • Laurens Berentsen, "'Ik heb geleerd dat je moeilijke besluiten in eenzaamheid neemt: haal diep adem en ga er dan voor staan'", Het Financieele Dagblad, 9 juli 2011
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.