Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 21-09-2021
Publication date 21-09-2021
Nummer KST35925IIA1
Reference 35925 IIA, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 september 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting

Verplichtingen    Uitgaven    Ontvangsten

Totaal    184.169    184.169    3.865

 

Beleidsartikelen

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

15.848

15.848

140

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

34.600

34.600

86

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

132.186

132.186

3.639

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.535

1.535

0

Niet-beleidsartikelen

10 Nog onverdeeld    0    0    0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 IIA, nr. 1 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.